Miksi sylki on tärkeää suun terveydelle?

Miksi sylki on tärkeää suun terveydelle? Syl­ki sisältää tärkeitä aine­sosia suun ter­vey­delle. Syl­jen määrä ja koos­t­u­mus vai­htelee, sil­lä her­mostomme säätelee syl­jen eri­tys­toim­intaa. Suuhun erit­tyy sylkeä kolmes­ta eri sylki­rauhas­es­ta. Suun kuiv­u­us...

Tupakointi ja suun terveys

Tupakointi ja suun terveys Tupakoin­ti vaikut­taa negati­ivis­es­ti koko elim­istöön ja ter­vey­teen. Tupakoin­ti tekee hal­laa eri­toten  suun ter­vey­delle, sil­lä se lisää riskiä ien- ja kiin­ni­tysku­dos­sairauk­sille sekä suun alueen syöville. Tupakoin­ti...

Suun alueen leikkaukset

Suun alueen leikkaukset Suun alueen leikkauk­sia ovat esimerkik­si ham­paan leikkauk­selli­nen pois­to, ham­paan juuren­pään leikkaus eli resek­tio, ienkirur­giset toimen­piteet sekä eri­laiset koepalat. Suun alueen leikkauk­set toteutetaan yleen­sä...

Raskaus ja suun terveys

Raskaus ja suun terveys Raskaus muut­taa kehoa ja vaikut­taa myös suun ter­vey­teen. Hor­mon­imuu­tok­set aiheut­ta­vat muun muas­sa karies­riskin kasvua ja heiken­tää vas­tus­tuskykyä ien­tule­hdus­ta vas­taan. Suun tarkas­tuk­ses­sa kan­nat­taa käy­dä jo...