Hampaan poisto

Hampaan poistoon voidaan päätyä silloin, kun hampaan pelas­ta­minen muiden hoito­kei­nojen avulla ei ole enää mahdol­lista tai tarkoi­tuk­sen­mu­kaista. Hammas poistetaan turval­li­sesti puudu­tuk­sessa, ja poista­misen jälkeen potilas saa hammas­lää­kä­riltä mukaansa kattavat omahoito-ohjeet.

Milloin hammas pitää poistaa?

Taval­lisin hampaan poisto­toi­menpide on viisau­den­hampaan poisto. Viisau­den­hampaan poistoon päädytään usein silloin, kun hammas on puhjennut vain osittain. Vailli­nai­sesti puhjenneen hampaan ja ikenen väliin jää vaikeasti puhdis­tettava tila, joka on altis tulehduksille.

Muita syitä hampaan poistoon ovat esimer­kiksi reikiin­ty­minen ja parodon­tiitti. Jos hammas on reikiin­tynyt niin pahasti, ettei sen paikkaa­mi­sesta todeta olevan hyötyä, voi hampaan poista­minen olla tarkoi­tuk­sen­mu­kaisin hoito­me­ne­telmä. Pitkälle edennyt parodon­tiitti puolestaan aiheuttaa hampaiden kiinni­tys­ku­dosten löysty­mistä, jolloin hampaan poista­minen voi olla ainoa mielekäs vaihtoehto. Hampaan poista­mi­sesta päätetään aina tapauskohtaisesti.

Huono­kun­toinen hammas voidaan joutua poistamaan myös ennen tiettyjen sairauksien hoito­toi­men­pi­teitä tai vaativia leikkauksia. Esimer­kiksi sädehoito aiheuttaa vastus­tus­kyvyn alene­mista, jolloin hampaan tulehdus voi levitä suun alueelta muualle kehoon ja aiheuttaa siten riskin koko yleisterveydelle.

Hampaita voidaan joutua poistamaan myös erilaisten traumojen ja tapaturmien seurauksena. Toisinaan hampaan poisto voi liittyä oikomis­hoi­dol­lisiin tai proteet­tisiin toimenpiteisiin.

Hammas poistetaan puudutuksessa

Ennen hampaan poistoa suori­tetaan kattava suun perus­tut­kimus. Tutki­muksen jälkeen hampaasta otetaan rtg-kuva, jonka avulla saadaan selville mm. juurten asento, lukumäärä ja suhde viereisiin hammaskudoksiin.

Taval­li­sesti hammas poistetaan ympäröi­västä kiinni­tys­ku­dok­sesta erityisten poistoin­stru­menttien avulla. Jos hampaalla on useita juuria, voidaan hammas joutua pilkkomaan osiin poista­misen helpot­ta­mi­seksi. Aina hampaan poisto tavan­omaisin keinoin ei onnistu. Jos taval­linen hampaan poisto ei ole mahdol­lista,  poistetaan hammas leikkaamalla.

Hampaan poisto suori­tetaan puudu­tuk­sessa. Pelko­po­ti­laiden kanssa voidaan soveltaa erilaisia pelkoa lievit­täviä toimen­pi­teitä, jotta hampaan poista­mi­sesta saadaan mahdol­li­simman miellyttävä kokemus potilaalle.

Hampaan poiston hinta

Hampaan poiston hinta määräytyy mm. sen mukaan, poiste­taanko hammas taval­lisin keinoin vai leikkauk­sel­li­sesti. Myös toimen­piteen vaikeus vaikuttaa hintaan. Hampaan poiston suuntaa-antavan hinta-arvion löydät hinnas­tos­tamme.

Hampaan poiston jälkeen

Hampaan poiston jälkeen hammas­lääkäri asettaa poisto­kuopan päälle sidehar­so­tai­toksen, jota purraan noin puolen tunnin ajan. Tänä aikana poisto­kuoppaan muodostuu haavaa suojaava verihyytymä, jonka ansiosta luu pääsee paranemaan rauhassa.

Hampaan poista­misen jälkeen saat mukaan hammas­lää­kä­riltäsi tarkat jälki­hoito-ohjeet. Poiston jälkeistä haavaa saattaa särkeä parin päivän ajan, mutta normaa­listi särky hellittää viikon sisällä hampaan poistosta. Jos veren­vuoto hammas­kuo­pasta ei tunnu lakkaavan tai särky voimistuu muutaman päivän jälkeen, on syytä ottaa yhteyttä hammas­lää­käriin. Lue hampaan poiston jälki­hoito-ohjeet.

Tutustu hinnas­toomme: Hinnasto