Hampaan poisto

Ham­paan pois­toon voidaan pää­tyä sil­loin, kun ham­paan pelas­t­a­mi­nen muiden hoitokeino­jen avul­la ei ole enää mah­dol­lista tai tarkoituk­sen­mukaista. Ham­mas pois­te­taan tur­val­lis­es­ti puudu­tuk­ses­sa, ja pois­tamisen jäl­keen poti­las saa ham­maslääkäriltä mukaansa kat­ta­vat omahoito-ohjeet.

Milloin hammas pitää poistaa?

Taval­lisin ham­paan pois­to­toimen­pide on viisauden­ham­paan pois­to. Viisauden­ham­paan pois­toon päädytään usein sil­loin, kun ham­mas on puh­jen­nut vain osit­tain. Vail­li­nais­es­ti puh­jen­neen ham­paan ja ike­nen väli­in jää vaikeasti puhdis­tet­ta­va tila, joka on altis tulehduksille.

Mui­ta syitä ham­paan pois­toon ovat esimerkik­si reiki­in­tymi­nen ja par­o­don­ti­it­ti. Jos ham­mas on reiki­in­tynyt niin pahasti, ettei sen paikkaamis­es­ta tode­ta ole­van hyö­tyä, voi ham­paan pois­t­a­mi­nen olla tarkoituk­sen­mukaisin hoit­o­menetelmä. Pitkälle eden­nyt par­o­don­ti­it­ti puolestaan aiheut­taa ham­paiden kiin­ni­tysku­dosten löystymistä, jol­loin ham­paan pois­t­a­mi­nen voi olla ain­oa mielekäs vai­h­toe­hto. Ham­paan pois­tamis­es­ta päätetään aina tapauskohtaisesti.

Huonokun­toinen ham­mas voidaan joutua pois­ta­maan myös ennen tiet­ty­jen sairauk­sien hoito­toimen­piteitä tai vaa­tivia leikkauk­sia. Esimerkik­si säde­hoito aiheut­taa vas­tus­tuskyvyn alen­e­mista, jol­loin ham­paan tule­hdus voi lev­itä suun alueelta muualle kehoon ja aiheut­taa siten riskin koko yleisterveydelle.

Ham­pai­ta voidaan joutua pois­ta­maan myös eri­lais­ten trau­mo­jen ja tap­atur­mien seu­rauk­se­na. Toisi­naan ham­paan pois­to voi liit­tyä oikomishoidol­lisi­in tai pro­teet­tisi­in toimenpiteisiin.

Hammas poistetaan puudutuksessa

Ennen ham­paan pois­toa suorite­taan kat­ta­va suun perus­tutkimus. Tutkimuk­sen jäl­keen ham­paas­ta ote­taan rtg-kuva, jon­ka avul­la saadaan selville mm. juurten asen­to, lukumäärä ja suhde viereisi­in hammaskudoksiin.

Taval­lis­es­ti ham­mas pois­te­taan ympäröivästä kiin­ni­tysku­dok­ses­ta eri­ty­is­ten pois­toin­stru­ment­tien avul­la. Jos ham­paal­la on usei­ta juuria, voidaan ham­mas joutua pilkko­maan osi­in pois­tamisen helpot­tamisek­si. Aina ham­paan pois­to tavanomaisin keinoin ei onnis­tu. Jos tavalli­nen ham­paan pois­to ei ole mah­dol­lista,  pois­te­taan ham­mas leikkaamalla.

Ham­paan pois­to suorite­taan puudu­tuk­ses­sa. Pelkopoti­laiden kanssa voidaan soveltaa eri­laisia pelkoa lievit­täviä toimen­piteitä, jot­ta ham­paan pois­tamis­es­ta saadaan mah­dol­lisim­man miel­lyt­tävä koke­mus potilaalle.

Hampaan poiston hinta

Ham­paan pois­ton hin­ta määräy­tyy mm. sen mukaan, pois­te­taanko ham­mas taval­lisin keinoin vai leikkauk­sel­lis­es­ti. Myös toimen­piteen vaikeus vaikut­taa hin­taan. Ham­paan pois­ton suun­taa-anta­van hin­ta-arvion löy­dät hin­nas­tostamme.

Hampaan poiston jälkeen

Ham­paan pois­ton jäl­keen ham­maslääkäri aset­taa pois­tokuopan päälle side­har­so­taitok­sen, jota purraan noin puolen tun­nin ajan. Tänä aikana pois­tokuop­paan muo­dos­tuu haavaa suo­jaa­va ver­i­hyy­tymä, jon­ka ansios­ta luu pääsee parane­maan rauhassa.

Ham­paan pois­tamisen jäl­keen saat mukaan ham­maslääkäriltäsi tarkat jälk­i­hoito-ohjeet. Pois­ton jälkeistä haavaa saat­taa särkeä parin päivän ajan, mut­ta nor­maal­isti särky hel­lit­tää viikon sisäl­lä ham­paan pois­tos­ta. Jos veren­vuo­to ham­maskuopas­ta ei tun­nu lakkaa­van tai särky voimis­tuu muu­ta­man päivän jäl­keen, on syytä ottaa yhteyt­tä ham­maslääkäri­in. Lue ham­paan pois­ton jälk­i­hoito-ohjeet.

Tutus­tu hin­nas­toomme: Hin­nas­to