Hampaan poisto

Hampaan poistoon voidaan päätyä silloin, kun hampaan pelas­ta­minen muiden hoito­kei­nojen avulla ei ole enää mahdol­lista tai tarkoi­tuk­sen­mu­kaista. Hammas poistetaan turval­li­sesti puudu­tuk­sessa, ja poista­misen jälkeen potilas saa hammas­lää­kä­riltä mukaansa kattavat omahoito-ohjeet.

Milloin hammas pitää poistaa?

Taval­lisin hampaan poisto­toi­menpide on viisau­den­hampaan poisto. Viisau­den­hampaan poistoon päädytään usein silloin, kun hammas on puhjennut vain osittain. Vailli­nai­sesti puhjenneen hampaan ja ikenen väliin jää vaikeasti puhdis­tettava tila, joka on altis tuleh­duk­sille.

Muita syitä hampaan poistoon ovat esimer­kiksi reikiin­ty­minen ja parodon­tiitti. Jos hammas on reikiin­tynyt niin pahasti, ettei sen paikkaa­mi­sesta todeta olevan hyötyä, voi hampaan poista­minen olla tarkoi­tuk­sen­mu­kaisin hoito­me­ne­telmä. Pitkälle edennyt parodon­tiitti puolestaan aiheuttaa hampaiden kiinni­tys­ku­dosten löysty­mistä, jolloin hampaan poista­minen voi olla ainoa mielekäs vaihtoehto. Hampaan poista­mi­sesta päätetään aina tapaus­koh­tai­sesti.

Huono­kun­toinen hammas voidaan joutua poistamaan myös ennen tiettyjen sairauksien hoito­toi­men­pi­teitä tai vaativia leikkauksia. Esimer­kiksi sädehoito aiheuttaa vastus­tus­kyvyn alene­mista, jolloin hampaan tulehdus voi levitä suun alueelta muualle kehoon ja aiheuttaa siten riskin koko yleis­ter­vey­delle.

Hampaita voidaan joutua poistamaan myös erilaisten traumojen ja tapaturmien seurauksena. Toisinaan hampaan poisto voi liittyä oikomis­hoi­dol­lisiin tai proteet­tisiin toimen­pi­teisiin.

Hammas poistetaan puudu­tuk­sessa

Ennen hampaan poistoa suori­tetaan kattava suun perus­tut­kimus. Tutki­muksen jälkeen hampaasta otetaan rtg-kuva, jonka avulla saadaan selville mm. juurten asento, lukumäärä ja suhde viereisiin hammas­ku­doksiin.

Taval­li­sesti hammas poistetaan ympäröi­västä kiinni­tys­ku­dok­sesta erityisten poistoin­stru­menttien avulla. Jos hampaalla on useita juuria, voidaan hammas joutua pilkkomaan osiin poista­misen helpot­ta­mi­seksi. Aina hampaan poisto tavan­omaisin keinoin ei onnistu. Jos taval­linen hampaan poisto ei ole mahdol­lista,  poistetaan hammas leikkaa­malla.

Hampaan poisto suori­tetaan puudu­tuk­sessa. Pelko­po­ti­laiden kanssa voidaan soveltaa erilaisia pelkoa lievit­täviä toimen­pi­teitä, jotta hampaan poista­mi­sesta saadaan mahdol­li­simman miellyttävä kokemus potilaalle.

Hampaan poiston hinta

Hampaan poiston hinta määräytyy mm. sen mukaan, poiste­taanko hammas taval­lisin keinoin vai leikkauk­sel­li­sesti. Myös toimen­piteen vaikeus vaikuttaa hintaan. Hampaan poiston suuntaa-antavan hinta-arvion löydät hinnas­tos­tamme.

Hampaan poiston jälkeen

Hampaan poiston jälkeen hammas­lääkäri asettaa poisto­kuopan päälle sidehar­so­tai­toksen, jota purraan noin puolen tunnin ajan. Tänä aikana poisto­kuoppaan muodostuu haavaa suojaava verihyytymä, jonka ansiosta luu pääsee paranemaan rauhassa.

Hampaan poista­misen jälkeen saat mukaan hammas­lää­kä­riltäsi tarkat jälki­hoito-ohjeet. Poiston jälkeistä haavaa saattaa särkeä parin päivän ajan, mutta normaa­listi särky hellittää viikon sisällä hampaan poistosta. Jos veren­vuoto hammas­kuo­pasta ei tunnu lakkaavan tai särky voimistuu muutaman päivän jälkeen, on syytä ottaa yhteyttä hammas­lää­käriin. Lue hampaan poiston jälki­hoito-ohjeet.

Tutustu hinnas­toomme: Hinnasto