Työpaik­ka­ham­mas­hoito

Työnte­ki­jöiden hyvin­vointi heijastuu koko työyh­teisön hyvin­vointiin. Järjes­tä­mällä työnte­ki­jöille hammas­hoidon palvelut työnantaja voi olla mukana edistä­mässä työnte­ki­jöiden terveyttä ja ennal­taeh­käi­se­mässä pitkä­ai­kaisten suun sairauksien kehittymistä.

Mitä työpaik­ka­ham­mas­hoito tarkoittaa?

Työpaik­ka­ham­mas­hoi­dolla tarkoi­tetaan yrityksen ja hammas­lää­kä­ri­pal­ve­luita tarjoavan tahon välistä sopimusta, jossa työnantaja sitoutuu korvaamaan työnte­ki­jöi­densä hammas­hoi­to­kulut joko kokonaan tai osittain. Työpaik­ka­ham­mas­hoidon järjes­tä­mi­sestä tulee tehdä yrityk­sessä kirjal­linen päätös, jossa määri­tellään korvat­tavien hammas­hoidon palve­luiden laajuus. Yrityksen ja hammaslääkäri­aseman välille solmitaan kirjal­linen sopimus työpaik­ka­ham­mas­hoidon järjestämisestä.

Työpaik­ka­ham­mas­hoidon edut

Nykyaikana tiedos­tetaan yhä paremmin, kuinka suuri merkitys työnte­ki­jöiden hyvin­voin­nilla on yrityksen menes­tyksen ja työsken­te­ly­mo­ti­vaation kannalta. Työnan­tajan järjes­tämät työter­veys­pal­velut ovat yhä useam­malle yrityk­selle myös kilpailu- ja rekry­toin­tietu, jota työnte­kijät arvostavat.

Työnan­tajan järjes­tämän hammas­hoidon tärkeimpiin ominai­suuksiin kuuluu suun sairauksien ennal­taeh­käisy, mikä osaltaan auttaa vähen­tämään työnte­ki­jöiden sairaus­pois­saoloja. Säännöl­linen hammas­hoito on siten myös kustan­nus­te­hokas ratkaisu ja palvelee sekä yrityksen että työnte­kijän etuja.

Säännöl­listen hammas­tar­kas­tusten avulla myös mahdol­liset piilevät suun sairaudet voidaan havaita ajoissa ja hoitaa ennen niiden kroonis­tu­mista. Suun terveys vaikuttaa myös yleis­ter­veyteen, joten hammas­hoito on olennainen osa kokonais­val­taista työterveyshoitoa.

Työpaik­ka­ham­mas­hoidon verovapaus

Työnan­tajan järjestämä hammas­hoito on työnte­ki­jälle verova­paata, ja työnan­ta­jalle hammas­hoito puolestaan on verovä­hen­nys­kel­poinen kulu. Verova­pauden edelly­tyksenä on, että työpaik­ka­ham­mas­hoito koskee yhden­ver­tai­sesti kaikkia yrityksen työnte­ki­jöitä, ja hammas­hoi­to­kus­tan­nukset ovat luonteeltaan tavan­omaisia ja kohtuullisia.

Verot­tomuus toteutuu myös tapauk­sissa, joissa työnte­ki­jältä edelly­tetään esimer­kiksi tiettyä työssä­oloaikaa edun saami­seksi tai joissa työpaik­ka­ham­mas­hoidon järjes­te­lyissä on eroja esimer­kiksi työnte­ki­jöiden ja toimi­hen­ki­löiden kesken.

Edulliset hammas­hoidon palvelut Furkasta

Hammas­lääkäri­keskus Furkassa työpaik­ka­ham­mas­hoito voidaan järjestää jousta­vasti ja edulli­sesti. Sopimus laaditaan aina kirjal­lisena, ja se voidaan räätä­löidä kunkin yrityksen tarpeisiin sovel­tu­vaksi. Keskeinen sijain­timme Oulun keskus­tassa varmistaa, että työnte­ki­jöiden hoitoon pääsy onnistuu helposti niin omalla autolla kuin julki­silla kulku­vä­li­neil­läkin. Pitkät aukio­loai­kamme takaavat, että hammas­hoitoon on mahdol­lista päästä tarvit­taessa myös iltaisin tai viikon­lop­puisin. Katso yhteys­tie­tomme ja aukio­loai­kamme täältä.

Ennen vastaa­no­tolle saapu­mista työnte­kijän on taval­li­sesti haettava työnan­ta­jalta lähete, joka otetaan mukaan vastaa­no­tolle. Furkassa on käytössä Kelan suora­kor­vaus­jär­jes­telmä, jonka avulla hoidosta saatava Kela-korvaus on saata­villa heti kassalta. Tarkempia tietoja sopimuksen laati­mi­sesta, työpaik­ka­ham­mas­hoidon mahdol­li­suuk­sista ja eduista saat suoraan meiltä numerosta 08 375 190.

Tutustu hinnas­toomme: Hinnasto