Työpaikkahammashoito

Työn­tek­i­jöi­den hyv­in­voin­ti hei­jas­tuu koko työy­hteisön hyv­in­voin­ti­in. Jär­jestämäl­lä työn­tek­i­jöille ham­mashoidon palve­lut työ­nan­ta­ja voi olla mukana edis­tämässä työn­tek­i­jöi­den ter­veyt­tä ja ennal­taehkäisemässä pitkäaikaisten suun sairauk­sien kehittymistä.

Mitä työpaikkahammashoito tarkoittaa?

Työ­paikka­ham­mashoidol­la tarkoite­taan yri­tyk­sen ja ham­maslääkäri­palvelui­ta tar­joa­van tahon välistä sopimus­ta, jos­sa työ­nan­ta­ja sitoutuu kor­vaa­maan työn­tek­i­jöi­den­sä ham­mashoitoku­lut joko kokon­aan tai osit­tain. Työ­paikka­ham­mashoidon jär­jestämis­es­tä tulee tehdä yri­tyk­sessä kir­jalli­nen päätös, jos­sa määritel­lään kor­vat­tavien ham­mashoidon palvelu­iden laa­ju­us. Yri­tyk­sen ja ham­maslääkäri­ase­man välille solmi­taan kir­jalli­nen sopimus työ­paikka­ham­mashoidon järjestämisestä.

Työpaikkahammashoidon edut

Nykyaikana tiedoste­taan yhä parem­min, kuin­ka suuri merk­i­tys työn­tek­i­jöi­den hyv­in­voin­nil­la on yri­tyk­sen men­estyk­sen ja työsken­te­ly­mo­ti­vaa­tion kannal­ta. Työ­nan­ta­jan jär­jestämät työter­veyspalve­lut ovat yhä use­am­malle yri­tyk­selle myös kil­pailu- ja rekry­toin­ti­etu, jota työn­tek­i­jät arvostavat.

Työ­nan­ta­jan jär­jestämän ham­mashoidon tärkeimpi­in omi­naisuuk­si­in kuu­luu suun sairauk­sien ennal­taehkäisy, mikä osaltaan aut­taa vähen­tämään työn­tek­i­jöi­den sairaus­pois­saolo­ja. Sään­nölli­nen ham­mashoito on siten myös kus­tan­nuste­hokas ratkaisu ja palvelee sekä yri­tyk­sen että työn­tek­i­jän etuja.

Sään­nöl­lis­ten ham­mas­tarkas­tusten avul­la myös mah­dol­liset piilevät suun sairaudet voidaan havai­ta ajois­sa ja hoitaa ennen niiden kroon­is­tu­mista. Suun ter­veys vaikut­taa myös yleis­ter­vey­teen, joten ham­mashoito on olen­nainen osa kokon­ais­val­taista työterveyshoitoa.

Työpaikkahammashoidon verovapaus

Työ­nan­ta­jan jär­jestämä ham­mashoito on työn­tek­i­jälle verova­paa­ta, ja työ­nan­ta­jalle ham­mashoito puolestaan on verovähen­nyskelpoinen kulu. Verova­pau­den edel­ly­tyk­senä on, että työ­paikka­ham­mashoito kos­kee yhden­ver­tais­es­ti kaikkia yri­tyk­sen työn­tek­i­jöitä, ja ham­mashoitokus­tan­nuk­set ovat luon­teeltaan tavanomaisia ja kohtuullisia.

Verot­to­muus toteu­tuu myös tapauk­sis­sa, jois­sa työn­tek­i­jältä edel­lytetään esimerkik­si tiet­tyä työssäoloaikaa edun saamisek­si tai jois­sa työ­paikka­ham­mashoidon jär­jeste­lyis­sä on ero­ja esimerkik­si työn­tek­i­jöi­den ja toim­i­henkilöi­den kesken.

Edulliset hammashoidon palvelut Furkasta

Ham­maslääkärikeskus Furkas­sa työ­paikka­ham­mashoito voidaan jär­jestää jous­tavasti ja edullis­es­ti. Sopimus laa­di­taan aina kir­jal­lise­na, ja se voidaan räätälöidä kunkin yri­tyk­sen tarpeisi­in sovel­tuvak­si. Keskeinen sijain­timme Oulun keskus­tas­sa varmis­taa, että työn­tek­i­jöi­den hoitoon pääsy onnis­tuu hel­posti niin oma­l­la autol­la kuin julk­isil­la kulku­vä­lineil­läkin. Pitkät auki­oloaikamme takaa­vat, että ham­mashoitoon on mah­dol­lista päästä tarvit­taes­sa myös iltaisin tai viikon­lop­puisin. Kat­so yhteysti­etomme ja auki­oloaikamme täältä.

Ennen vas­taan­otolle saa­pumista työn­tek­i­jän on taval­lis­es­ti haet­ta­va työ­nan­ta­jal­ta lähete, joka ote­taan mukaan vas­taan­otolle. Furkas­sa on käytössä Kelan suo­rako­r­vausjär­jestelmä, jon­ka avul­la hoi­dos­ta saata­va Kela-kor­vaus on saatavil­la heti kas­salta. Tarkem­pia tieto­ja sopimuk­sen laa­timis­es­ta, työ­paikka­ham­mashoidon mah­dol­lisuuk­sista ja eduista saat suo­raan meiltä numeros­ta 08 375 190.

Tutus­tu hin­nas­toomme: Hin­nas­to