PALVELUT

Palve­lut

Hammastarkastus ja Suun terveyden vaikutukset

Ham­mas­tarkas­tus on laa­ja toimen­pide, mis­sä tarkaste­taan koko suun ja leuko­jen alueen ter­veys. Suun ter­veys koos­t­uu ham­pais­ton, purentae­li­men, suun limakalvo­jen ja kiin­ni­tysku­dosten ter­vey­destä. Suun ter­vey­del­lä on tärkeä vaiku­tus myös yleis­ter­vey­teen, sil­lä esimerkik­si tule­hdus suus­sa voi lisätä sydän­sairauk­sien riskiä.

Ham­mas­tarkas­tuk­seen pääset Furkas­sa nopeasti ja jous­tavasti oman aikataulusi mukaan. Furkan vas­taan­otol­ta saat avun kaikki­in suun ter­vey­den ongelmi­in. Asiantun­te­va henkilökun­tamme tar­joaa avun niin ham­maspul­mi­in, suun limakalvo­jen ongelmi­in kuin purentae­li­men ja kiin­ni­tysku­dosten vau­ri­oi­hinkin. Tältä sivul­ta löy­dät tietoa palveluis­tamme ja varaat ajan hel­posti. Palvelemme Oulun ja Iin keskus­tas­sa. Toiv­otamme lämpimästi ter­ve­tu­loa iloisen ja ammat­ti­maisen henkilökun­tamme hoitoon!

SÄÄNNÖLLINEN TARKASTUS SÄÄSTÄÄ RAHAA

Sään­nöl­lis­es­ti suoritet­tu ham­mas­tarkas­tus on suun ter­vey­den perus­pi­lari ja tärkein yksit­täi­nen toimen­pide. Ham­mas­tarkas­tuk­ses­sa ham­paiden ja suun ter­vey­den muu­tok­set on mah­dol­lista havai­ta varhaises­sa vai­heessa, jol­loin mah­dol­lisi­in muu­tok­si­in pystytään reagoimaan nopeasti. Näin voidaan estää pidem­pikestois­t­en, vaa­ti­vampi­en ja kalli­impi­en hoito­toimen­pitei­den tarve, kun ongelmi­in päästään puut­tumaan jo varhaises­sa vaiheessa.

Ham­mas­tarkas­tuk­ses­sa ham­maslääkäri käy läpi ham­paiden pin­nat, suun limakalvo­jen- sekä ike­nien kun­non. Tarkas­tuk­ses­sa ham­maslääkäri voi suositel­la sin­ulle yksilöl­lis­es­ti jatko­hoito­ja juuri Sin­un tarpeesi mukaan, etkä joudu mak­samaan ylimääräistä tarpeet­tomas­ta hoi­dos­ta. Ham­maslääkärimme pyrkivät aina pitkäkestoisi­in poti­las­suhteisi­in juuri Sin­un henkilöko­htainen hoidon tarve huomioiden. Suh­teutet­tuna mui­hin sään­nöl­lisi­in kului­hin, kuten esimerkik­si kam­paa­jal­la käyn­ti­in ei yhden vuo­den ham­maslääkärikäyn­neistä ehdi muo­dos­tua useim­mis­sa tapauk­ses­sa suur­ta sum­maa. Sään­nöl­lisen tarkas­tuk­sen etu­i­hin kuu­luukin mah­dol­lisu­us säästää selvää rahaa: et mak­sa tarpeet­tomista toimen­piteistä ja mah­dol­lisi­in suun ter­vey­den muu­tok­si­in pystytään puut­tumaan aikaisin, jol­loin on mah­dol­lista vält­tyä suurem­mil­ta ja kalli­im­mil­ta hoidoil­ta, kuten esimerkik­si juuri­hoidoil­ta tai implanttihoidoilta.

Mil­loin Sinä olet viimek­si käynyt suun ja ham­paiden ter­vey­den perustarkastuksessa?

Tutus­tu hin­nas­toomme: Hin­nas­to