PALVELUT

Palvelut

Hammas­tarkastus ja Suun terveyden vaikutukset

Hammas­tarkastus on laaja toimenpide, missä tarkas­tetaan koko suun ja leukojen alueen terveys. Suun terveys koostuu hampaiston, puren­tae­limen, suun limakal­vojen ja kiinni­tys­ku­dosten tervey­destä. Suun tervey­dellä on tärkeä vaikutus myös yleis­ter­veyteen, sillä esimer­kiksi tulehdus suussa voi lisätä sydän­sai­rauksien riskiä.

Hammas­tar­kas­tukseen pääset Furkassa nopeasti ja jousta­vasti oman aikataulusi mukaan. Furkan vastaa­no­tolta saat avun kaikkiin suun terveyden ongelmiin. Asian­tunteva henki­lö­kun­tamme tarjoaa avun niin hammas­pulmiin, suun limakal­vojen ongelmiin kuin puren­tae­limen ja kiinni­tys­ku­dosten vaurioi­hinkin. Tältä sivulta löydät tietoa palve­luis­tamme ja varaat ajan helposti. Palve­lemme Oulun ja Iin keskus­tassa. Toivo­tamme lämpi­mästi terve­tuloa iloisen ja ammat­ti­maisen henki­lö­kun­tamme hoitoon!

SÄÄNNÖL­LINEN TARKASTUS SÄÄSTÄÄ RAHAA

Säännöl­li­sesti suori­tettu hammas­tarkastus on suun terveyden perus­pilari ja tärkein yksit­täinen toimenpide. Hammas­tar­kas­tuk­sessa hampaiden ja suun terveyden muutokset on mahdol­lista havaita varhai­sessa vaiheessa, jolloin mahdol­lisiin muutoksiin pystytään reagoimaan nopeasti. Näin voidaan estää pidem­pi­kes­toisten, vaati­vampien ja kalliimpien hoito­toi­men­pi­teiden tarve, kun ongelmiin päästään puuttumaan jo varhai­sessa vaiheessa.

Hammas­tar­kas­tuk­sessa hammas­lääkäri käy läpi hampaiden pinnan, suun limakal­vojen sekä ikenien kunnon. Tarkas­tu­kessa hammas­lääkäri voi suosi­tella sinulle yksilöl­li­sesti jatko­hoitoa, etkä joudu maksamaan ylimää­räistä tarpeet­to­masta hoidosta. Suhteu­tettuna muihin säännöl­lisiin kuluihin, kuten esimer­kiksi kampaa­jalla käyntiin ei yhden vuoden hammas­lää­kä­ri­käyn­neistä ehdi muodostua useim­missa tapauk­sessa suurta summaa. Säännöl­lisen tarkas­tuksen etuihin kuuluukin mahdol­lisuus säästää selvää rahaa: et maksa tarpeet­to­mista toimen­pi­teistä ja mahdol­lisiin suun terveyden muutoksiin pystytään puuttumaan aikaisin.

Milloin Sinä olet viimeksi käynyt suun ja hampaiden terveyden perustarkastuksessa?

Tutustu hinnas­toomme: Hinnasto