HAMMAS­LÄÄKÄRI

HAMMAS­LÄÄKÄRI­keskus Furka on hammas­lää­kä­ri­pal­ve­luihin erikois­tunut lääkä­ri­keskus Oulun keskus­tassa. Hammas­lääkäri­keskus Furkasta paras paikka hampaillesi. TERVE­TULOA KOKENEESEEN SEURAAN, olemme palvelleet asiak­kai­tamme JO 40-VUOTTA, kiitämme luottamuksesta.

Hammas­lääkäri Oulusta tai Iistä? Hammas­lääkäri­keskus Furka on oululainen toimija, josta löytyy jokai­selle sopiva hammas­lääkäri tai suuhy­gie­nisti. Hammas­lääkäri­keskus Furka sijaitsee Oulun keskus­tassa rotuaa­rilla, hamma­rin­kul­massa, talon kolman­nessa kerrok­sessa. Meillä on uusi hissi, joten myös liikun­ta­ra­joit­teisten on helppo saapua Furkaan. 

Tarvit­sitpa oman luotto­ham­mas­lää­kärin, hamma­simplantin, lohkeaman korjausta, puhdis­tusta,  hampaiston kokonais­hoitoa, tarkas­tusta, tai koko purennan kuntou­tusta, anna meidän auttaa! Olipa ongelmasi mikä tahansa suuhun, hampaistoon tai leukojen alueelle liittyvä, tulethan juttusille. 

Meiltä saat kaikki hammas­lääkäri- ja suuhy­gie­nis­ti­pal­velut, laaduk­kaasti ja paikal­li­sesti saman katon alta Oulun keskus­tassa. Vuosi­kym­menien kokemuksella. 

Yleis­ham­mas­lää­kä­ri­pal­ve­luiden lisäksi tarjoamme suuhy­gie­nis­ti­pal­velut, sekä laajasti erikoishammaslääkäripaveluita. 

Varaa Sinulle sopiva aika Oulun tai Iin toimi­pis­teisiin puheli­mitse tai nettia­jan­va­rauk­sesta. Nettia­jan­va­rauk­sesta voit varata ajan seuraa­valle 14 päivälle. Kaikki aikamme eivät välttä­mättä näy nettia­jan­va­rauk­sessa, joten soitta­malla on saata­villa lisää aikoja. Särky­päi­vys­tyk­semme on avoinna vastaanoton aukiollessa.

Käytös­sämme on kelan suorakorvausmenetelmä.

Lisäksi halutessasi voimme kutsua sinut yksilöl­lisen tarpeesi mukaan hammas­tar­kas­tukseen. Tämä auttaa sinua säilyt­tämään ja ylläpi­tämään hyvää suun ja hampaiden terveyttä, sekä lisäksi säästämään rahaa.

 Terve­tuloa!

Furka Oulu
Kirkkokatu 27 A, Rotuaari
08 375 190

Nettia­jan­varaus Oulu

Furka Ii
Valta­rintie 2, Iin keskusta
050 466 4899

Nettia­jan­varaus Ii

HAMMAS­LÄÄ­KÄRIIN HELPOSTI JA NOPEASTI jonottamatta

Hammas­lääkäri­keskus Furka on tarjonnut paikal­liset hammas­lää­kärit Oulussa ja Iissä jo 40 vuoden ajan. Olemme ketjuihin kuulu­maton, paikal­linen toimija. Terve­tuloa luotet­tavaan ja kokeneeseen seuraan!

Furkaan pääset jousta­vasti ilman pitkiä jonotusaikoja. Furka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaa­li­hin­noilla. Meiltä saat laadu­kasta hammas­hoitoa ja hyvää palvelua, ilman erillisiä palvelu- tai toimis­to­maksuja! Mikäli sinut yllätti hammas­särky, pystymme tarjoamaan avun usein­miten jo samana päivänä.

Minkä takia valit­sisin hammas­lää­kärin juuri Furkasta?

- Hyvä sijainti, helppo saavu­tet­tavuus niin                                  julki­silla kuin myös autolla

- Paikal­linen toimija, olemme täysin oululainen                       yritys

- Kokenut, ammat­ti­tai­toinen ja ystäväl­linen henkilöstö

- Emme veloita erillistä toimistomaksua

- Hinnas­tomme on muutenkin kilpailukykyinen

 

 

Hammas­lää­kä­ri­päi­vystys:

            Lauan­taina 29.05.

             Hammaslääkäri

         Sirkka Lamberg

hammaslääkärikeskus furka logo

EI TOIMIS­TO­MAKSUA

Ei toimisto‑, kanta‑, tai palve­lu­maksuja – maksat vain saamastasi hoidosta.

hammaslääkärikeskus furka logo

HELPPO SAAPUA

Sijait­semme Rotuaa­rilla, jonne pääset helposti kävellen tai julki­silla kulku­neu­voilla. Lisäksi isot parkki­hallit ja Kallio­parkki ovat lähellä.

hammaslääkärikeskus furka logo

NOPEASTI HOITOON

Meillä pääset nopeasti hoitoon — usein­miten vaikka samana päivänä. Palve­lemme myös lauan­taisin samaan hintaan!

Tutustu palveluihimme

Palveluihimme kuuluvat kattavat yleis- ja erikois­ham­mas­lää­kärin palvelut aina perus­ham­mas­hoi­dosta vaati­vampiin implant­ti­hoi­toihin saakka.

hammaslääkäri_elias

Suun terveyden vaikutukset

Suun terveys koostuu hampaiston, puren­tae­limien, suun limakal­vojen ja kiinni­tys­ku­dosten tervey­destä. Suun tervey­dellä on tärkeä vaikutus myös yleis­ter­veyteen, sillä esimer­kiksi tulehdus suussa voi lisätä sydän­sai­rauksien riskiä. Säännöl­linen hammas­lää­kärin suorittama hammas­tarkastus on paras ja edullisin keino huolehtia suun kokonais­val­tai­sesta terveydestä.

suuhygienisti_furka

Hampaiden valkai­se­minen

Valkaistut hampaat antavat itseluot­ta­musta, kirkas­tavat hymyä – ja kauniilla hampailla hymyi­lyt­tääkin enemmän! Terveeseen suuhun valkaisu voidaan tehdä turval­li­sesti ja tulokset pystytään ennakoimaan. Raskaus- ja imety­saikana valkaisua ei tehdä.

hammashoito_suunnittelu

PURENNAN KUNTOU­TUS­HOITO

Erilaiset puren­ta­vaivat ovat yleisiä, ja niitä esiintyy kaiken ikäisillä. Lievät puren­ta­vaivat eivät yleensä vaadi hoitoa, mutta kivuliaat tai muuten rajoit­tavat oireet vaativat tutki­muksia ja niiden perus­teella hammas­lää­kärin suunnit­te­lemaa purennan kuntou­tusta. Puren­taon­gelmat voivat aiheuttaa vaivoja joko yksit­täiseen hampaaseen, tai laajem­minkin pään, leukojen, kasvojen ja niska­har­tia­seudun alueille.

hammas_kruunu

HAMMASK­RUUNUT JA ‑SILLAT

Puuttuva tai vaurioi­tunut hammas voidaan korvata useilla erilai­silla menetel­millä. Hammask­ruunut ja sillat ovat kiinteitä proteeseja, joiden avulla saadaan aikaan luonnol­lisen näköinen ja pysyvä loppu­tulos. Hammas­lääkäri valmistaa kruunut ja sillat joko yhteis­työssä hammas­la­bo­ra­torion kanssa tai CEREC-tekniikalla. 

Ajankoh­taista

Mitä hammaskivi on ja miten se poistetaan?

Hammaskivi on hampaan pinnalle sekä ientas­kuihin minera­li­soi­tu­nutta baktee­riplakkia. Baktee­ri­massan minera­li­soi­tu­minen syljen mineraalien vaiku­tuk­sesta tapahtuu hitaasti, sillä prosessi tapahtuu usein kuukausien tai vuosien mittaan. Hammas­kiven kehit­ty­minen on…

lue lisää

Kuinka ikään­ty­minen vaikuttaa suun terveyteen?

Ikään­ty­minen tuo tullessaan muutoksia kehoomme. Muutokset elimis­tössä ovat yksilöl­lisiä, mutta usein ikään­ty­misen merkkejä voi viivyttää terveillä elinta­voilla ja stressin vähen­tä­mi­sellä. Suussa ilmeneviä ikään­ty­misen merkkejä ovat muun muassa limakal­vojen kuivuus…

lue lisää

Muista nämä 10 asiaa hampaiden valkaisusta!

Hampaiden valkaisu kirkastaa hymyä useita asteita. Suun terveyden ammat­ti­laisen tekemän hampaiden valkaisun lisäksi tarjolla on laaduk­kaita välineitä kotival­kaisuun. Käsit­te­lemme artik­ke­lissa huomio­nar­voisia asioita hampaiden valkaisua suunni­tel­lessa. Ennen hampaiden…

lue lisää

Mistä ientu­lehdus johtuu ja miten sitä hoidetaan?

Ientu­lehdus eli gingi­viitti voi aiheuttaa kipua ikenissä hampaita harja­tessa ja syödessä. Ientu­lehdus on yleinen suun terveyden ongelma, joka syntyy kun plakkia eli baktee­ri­peit­teitä kerääntyy hampaiden pinnalle ja ienrajaan. Ientu­leh­duksen oireet Ientulehduksen…

lue lisää