HAMMASLÄÄKÄRI

Ham­maslääkäri Fur­ka on ham­maslääkäri­palvelui­hin erikois­tunut lääkärikeskus Oulun keskus­tas­sa. Ham­maslääkärikeskus Fur­ka on paras paik­ka ham­paille­si. TERVETULOA KOKENEESEEN SEURAAN, olemme palvelleet asi­akkaita­mme JO 40-VUOTTA, kiitämme luot­ta­muk­ses­ta. Hoidon lisäk­si emme veloi­ta eril­lisiä toimis­to- tai palvelumaksuja. 

Ham­maslääkäri Oulus­ta tai Iistä? Ham­maslääkärikeskus Fur­ka on oul­u­lainen toim­i­ja, jos­ta löy­tyy jokaiselle sopi­va ham­maslääkäri tai suuhy­gien­isti. Ham­maslääkärikeskus Fur­ka sijait­see Oulun keskus­tas­sa rotu­aar­il­la, ham­marinkul­mas­sa, talon kol­man­nes­sa ker­rokses­sa. Meil­lä on uusi hissi, joten myös liikun­tara­joit­teis­ten on help­po saa­pua Furkaan. 

Tarvit­sit­pa oman luot­to­ham­maslääkärin, ham­masim­plan­tin, lohkea­man kor­jaus­ta, puhdis­tus­ta,  ham­pais­ton kokon­aishoitoa, tarkas­tus­ta, tai koko puren­nan kuntou­tus­ta, anna mei­dän aut­taa! Oli­pa ongel­masi mikä tahansa suuhun, ham­pais­toon tai leuko­jen alueelle liit­tyvä, tulethan juttusille. 

Meiltä saat kaik­ki ham­maslääkäri- ja suuhy­gien­is­ti­palve­lut, laadukkaasti ja paikallis­es­ti saman katon alta Oulun keskus­tas­sa. Vuosikym­me­nien kokemuksella.

Yleisham­maslääkäri­palvelu­iden lisäk­si tar­joamme suuhy­gien­is­ti­palve­lut, sekä laa­jat erikoishammaslääkäripavelut. 

Varaa Sin­ulle sopi­va aika Oulun tai Iin toimip­is­teisi­in puhe­lim­itse tai net­ti­a­jan­va­rauk­ses­ta. Net­ti­a­jan­va­rauk­ses­ta voit vara­ta ajan seu­raavalle 14 päivälle. Kaik­ki aikamme eivät vält­tämät­tä näy net­ti­a­jan­va­rauk­ses­sa, joten soit­ta­mal­la on saatavil­la lisää aiko­ja. Särkypäivystyk­semme on avoin­na vas­taan­oton aukiollessa.

Käytössämme on kelan suorakorvausmenetelmä.

Lisäk­si halutes­sasi voimme kut­sua sin­ut yksilöl­lisen tarpeesi mukaan ham­mas­tarkas­tuk­seen. Tämä aut­taa sin­ua säi­lyt­tämään ja ylläpitämään hyvää suun ja ham­paiden ter­veyt­tä, sekä lisäk­si säästämään rahaa.

Tervetuloa!

 

Fur­ka Oulu
Kirkkokatu 27 A, Rotu­aari
08 375 190

Net­ti­a­jan­va­raus Oulu

Fur­ka Ii
Val­tar­in­tie 2, Iin keskus­ta
050 466 4899

Net­ti­a­jan­va­raus Ii

HAMMASLÄÄKÄRI HELPOSTI JA NOPEASTI jonottamatta

Ham­maslääkäri Fur­ka on tar­jon­nut paikalliset ham­maslääkärit Oulus­sa ja Iis­sä jo 40 vuo­den ajan. Olemme ketjui­hin kuu­luma­ton, paikalli­nen toim­i­ja. Ter­ve­tu­loa luotet­tavaan ja koke­neeseen seuraan!

Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin nor­maal­i­hin­noil­la. Meiltä saat laadukas­ta ham­mashoitoa ja hyvää palvelua, ilman eril­lisiä palvelu- tai toimis­tom­ak­su­ja! Mikäli sin­ut yllät­ti ham­massärky, pystymme tar­joa­maan avun usein­miten jo samana päivänä.

Minkä takia val­it­sisin ham­maslääkärin juuri Furkasta?

- Hyvä sijain­ti, help­po saavutet­tavu­us niin julk­isil­la kuin myös autolla

- Paikalli­nen toim­i­ja, olemme täysin oul­u­lainen, ham­maslääkärei­den omis­ta­ma yritys

- Kokenut, ammat­ti­taitoinen ja ystävälli­nen henkilöstö

- Emme veloi­ta eril­lisiä käynti‑, toimis­to- tai kantamaksuja. 

- Hin­nas­tomme on muutenkin kilpailukykyinen

Ham­maslääkäripäivystys:

Lauan­taina 27.12

Ham­maslääkäri

Sirk­ka Lamberg

hammaslääkärikeskus furka logo

EI TOIMISTOMAKSUA

Ei toimisto‑, kanta‑, tai palvelumak­su­ja – mak­sat vain saa­mas­tasi hoidosta.

hammaslääkärikeskus furka logo

HELPPO SAAPUA

Sijait­semme Rotu­aar­il­la, jonne pääset hel­posti kävellen tai julk­isil­la kulkuneu­voil­la. Lisäk­si isot parkki­hal­lit ja Kalliopark­ki ovat lähellä.

hammaslääkärikeskus furka logo

NOPEASTI HOITOON

Meil­lä pääset nopeasti hoitoon — usein­miten vaik­ka samana päivänä. Palvelemme myös lauan­taisin samaan hintaan!

Tutustu hammaslääkäripalveluihimme

Palvelui­himme kuu­lu­vat kat­ta­vat yleis- ja erikoisham­maslääkärin palve­lut aina perusham­mashoi­dos­ta vaa­ti­vampi­in implant­ti­hoitoi­hin saakka.

Suun terveyden vaikutukset

Suun ter­veys koos­t­uu ham­pais­ton, purentae­lim­ien, suun limakalvo­jen ja kiin­ni­tysku­dosten ter­vey­destä. Suun ter­vey­del­lä on tärkeä vaiku­tus myös yleis­ter­vey­teen, sil­lä esimerkik­si tule­hdus suus­sa voi lisätä sydän­sairauk­sien riskiä. Sään­nölli­nen ham­maslääkärin suorit­ta­ma ham­mas­tarkas­tus on paras ja edullisin keino huole­htia suun kokon­ais­val­tais­es­ta terveydestä.

Hampaiden valkaiseminen

Valka­istut ham­paat anta­vat itselu­ot­ta­mus­ta, kirkas­ta­vat hymyä – ja kau­ni­il­la ham­pail­la hymy­i­lyt­tääkin enem­män! Ter­veeseen suuhun valka­isu voidaan tehdä tur­val­lis­es­ti ja tulok­set pystytään ennakoimaan. Raskaus- ja ime­ty­saikana valka­isua ei tehdä.

PURENNAN KUNTOUTUSHOITO

Eri­laiset purentavai­vat ovat yleisiä, ja niitä esi­in­tyy kaiken ikäisil­lä. Lievät purentavai­vat eivät yleen­sä vaa­di hoitoa, mut­ta kivu­li­aat tai muuten rajoit­ta­vat oireet vaa­ti­vat tutkimuk­sia ja niiden perus­teel­la ham­maslääkärin suun­nit­tele­maa puren­nan kuntou­tus­ta. Purentaon­gel­mat voivat aiheut­taa vaivo­ja joko yksit­täiseen ham­paaseen, tai laa­jem­minkin pään, leuko­jen, kasvo­jen ja niska­har­ti­aseudun alueille.

HAMMASKRUUNUT JA ‑SILLAT

Puut­tu­va tai vau­ri­oitunut ham­mas voidaan kor­va­ta useil­la eri­laisil­la menetelmil­lä. Ham­maskru­unut ja sil­lat ovat kiin­teitä pro­teese­ja, joiden avul­la saadaan aikaan luon­nol­lisen näköi­nen ja pysyvä lop­putu­los. Ham­maslääkäri valmis­taa kru­unut ja sil­lat joko yhteistyössä ham­maslab­o­ra­to­ri­on kanssa tai CEREC-tekniikalla. 

Ajankohtaista

Anemia ja suun terveys 

Ane­mia voi johtua rau­dan­pu­ut­teesta, B12-vita­mi­inin tai fooli­hapon eli B9-vita­mi­inin puut­teesta, puna­solu­jen kiihtyneestä hajoamisnopeud­es­ta tai veren­vuo­dos­ta. Rau­dan­puute on yleisin syy ane­mi­aan. Ane­mia itsessään ei ole sairaus, vaan mon­isyn­tyi­nen oire, joka voi…

Miksi suun terveys on tärkeää yleisterveydelle? 

Suun ter­veys on kokon­ais­val­tais­es­ti yhtey­dessä yleis­ter­vey­teemme. Suun ja nielun alue on yksi infek­tio­porteista, joten suun immuu­nipuo­lus­tus on tärkeä osa immuu­ni­jär­jestelmäämme. Suun alueen tule­hduk­set voivat ede­tä vähäoireisi­na ja lev­itä muualle elim­istöön. Vakavat…

Mistä aftat johtuvat ja miten niitä voi ehkäistä? 

Aftat ovat ikäviä ja kivu­li­ai­ta, mut­ta har­mit­to­mia ja yleisiä. Arvel­laan, että jopa puo­let ihmi­sistä kär­sii aftoista jos­sain vai­heessa elämää. Afto­ja voi tul­la poski­in, kieleen, suun­po­h­jaan ja huuli­in. Aftat paranevat yleen­sä parin viikon aikana, mut­ta suurten aftojen…

Mitä tarkoittaa juurenkärjen resektio eli juurenpään leikkaus? 

Resek­tio eli juuren­pään leikkaus tehdään, kun juuri­hoito ei tep­si ham­masy­timeen levin­neeseen tule­hduk­seen. Resek­tio on suukirurginen toimen­pide, joka tehdään paikallispu­udu­tuk­ses­sa. Mil­loin resek­tio eli juuren­pään leikkaus tehdään? Resek­tio tehdään, kun juurihoidolla…

Miten alkoholi vaikuttaa suun terveyteen? 

Alko­holin liikakäyt­tö on Suomes­sa yleistä. Alko­holi vaikut­taa negati­ivis­es­ti suun ter­vey­teen, sil­lä se aiheut­taa ham­paan kiil­teen eroosio­ta sekä suun kuiv­u­mista ja lisää riskiä suun alueen solu­muu­tok­sille sekä syöville. Kohtuukäytön rajana pide­tään miehillä 0–2…

Mitä tarkoittaa hampaan kiilteen eroosio? 

Suo­ma­lais­ten sok­erin käyt­tö on ollut laskusu­un­taista 2000-luvul­ta alka­en, mut­ta yhä suurem­mak­si ongel­mak­si on nouse­mas­sa ham­paiden eroosio eli ham­paan kiil­teen liuken­e­m­i­nen. Run­sas vir­voitusjuomien, mehu­jen ja hap­pamien hedelmien naut­timi­nen lisää riskiä…