Esteettinen hammashoito — mitä se tarkoittaa?

elo 25, 2022 | Suun ter­veys

Esteet­tisel­lä ham­mashoidol­la tarkoite­taan toimen­piteitä, joil­la ei hoide­ta suun sairauk­sia, vaan tarkoituk­se­na on luo­da esteet­tisem­pi hymy. Esteet­tis­ten ham­mashoito­jen lähtöko­h­ta on, että ensin suun tulee olla terve. 

Hampaiden valkaisu — kirkkaampi hymy helposti!

Ham­paiden valka­isu voidaan tehdä ham­maslääkärin tai suuhy­gien­istin vas­taan­otol­la teho‑, kevyt- tai laser­valka­isul­la. Vai­h­toe­htois­es­ti poti­laalle voidaan laa­tia valka­isu­lusikat, joiden avul­la ham­pai­ta voi valka­ista kotona. Ham­paiden valka­isul­la voidaan pois­taa iän sekä elin­tapo­jen (vär­jäävät ruoat, tupakoin­ti) aiheut­tamia vär­jäy­tymiä sekä kirkas­taa luon­tais­es­ti kellertäviä ham­pai­ta. Oikein tehtynä ham­paiden valka­isul­la voidaan saavut­taa jopa usei­ta astei­ta kirkkaampi hymy, ja vieläpä turvallisesti. 

Lue sivuil­tamme lisää ham­paiden valka­is­us­ta sekä 10 vinkkiä ham­paiden valka­isu­un

 

Hammaskoru 

Ham­masko­ru voidaan kiin­nit­tää suuhy­gien­istin tai ham­maslääkärin vas­taan­otol­la. Ham­masko­ru ei vahin­goi­ta ham­pai­ta ja se kiin­nitetään tur­val­lis­es­ti liimaa­mal­la. Tarvit­taes­sa ham­masko­ru voidaan irrot­taa ham­maslääkärin tai suuhy­gien­istin vastaanotolla. 

 

Proteettiset ratkaisut 

Mitä tehdä puuttuvalle hampaalle?

Pro­teet­tisil­la ratkaisuil­la voidaan kor­va­ta puut­tuvia ham­pai­ta, jot­ka on joudut­tu pois­ta­maan esimerkik­si ham­paisi­in kohdis­tu­van trau­man seu­rauk­se­na. Ham­maslääkärikeskus Furkas­sa on neljä pro­teti­ikan erikoisham­maslääkäriä ja tar­joam­mekin laa­jan valikoiman pro­teet­tisia ratkaisu­ja: esimerkik­si ham­masim­plan­tit, ‑kru­unut ja ‑sil­lat sisäl­tyvät palvelutarjontaamme. 

Lue lisää puut­tuvan ham­paan kor­vaamis­es­ta.

 

Hammaslaminaateilla voidaan korjata hymyä

Ham­maslam­i­naatit ovat ohui­ta, useim­miten ker­aamisia kuo­ria, jot­ka asen­netaan kiin­teästi oman ham­paan päälle. Ham­maslam­i­naateil­la voidaan tehdä hymys­tä esteet­tisem­pi, sil­lä niil­lä kor­jataan kulunei­ta tai muuten poikkea­van muo­toisia hampaita. 

Lue lisää ham­maslam­i­naateista. 

 

Tule esteettisen hoidon konsultaatiokäynnille!

Esteet­tistä ham­mashoitoa voidaan suun­nitel­la kon­sul­taa­tiokäyn­nil­lä ham­maslääkärin tai suuhy­gien­istin vas­taan­otol­la. Ennen esteet­tistä ham­mashoitoa on tärkeää, että suu on ter­ve, joten esimerkik­si karies ja ham­mask­ivi tulee hoitaa ensin. 

Varaa aika ammat­ti­laisillemme palvelunumerois­tamme 08 375 190 (Oulu), 050 466 4899 (Ii) tai kätevästi nettiajanvarauksestamme. 

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899