Ajankohtaista

Miksi sylki on tärkeää suun terveydelle?

Syl­ki sisältää tärkeitä aine­sosia suun ter­vey­delle. Syl­jen määrä ja koos­t­u­mus vai­htelee, sil­lä her­mostomme säätelee syl­jen eri­tys­toim­intaa. Suuhun erit­tyy sylkeä kolmes­ta eri sylki­rauhas­es­ta. Suun kuiv­u­us on ikävä vai­va, mut­ta onnek­si sen helpot­tamiseen löytyy…

Tupakointi ja suun terveys

Tupakoin­ti vaikut­taa negati­ivis­es­ti koko elim­istöön ja ter­vey­teen. Tupakoin­ti tekee hal­laa eri­toten  suun ter­vey­delle, sil­lä se lisää riskiä ien- ja kiin­ni­tysku­dos­sairauk­sille sekä suun alueen syöville. Tupakoin­ti aiheut­taa myös esteet­tistä hait­taa, sil­lä se lisää…

Esteettinen hammashoito — mitä se tarkoittaa?

Esteet­tisel­lä ham­mashoidol­la tarkoite­taan toimen­piteitä, joil­la ei hoide­ta suun sairauk­sia, vaan tarkoituk­se­na on luo­da esteet­tisem­pi hymy. Esteet­tis­ten ham­mashoito­jen lähtöko­h­ta on, että ensin suun tulee olla ter­ve. Ham­paiden valka­isu — kirkkaampi hymy helposti!…

Suun alueen leikkaukset

Suun alueen leikkauk­sia ovat esimerkik­si ham­paan leikkauk­selli­nen pois­to, ham­paan juuren­pään leikkaus eli resek­tio, ienkirur­giset toimen­piteet sekä eri­laiset koepalat. Suun alueen leikkauk­set toteutetaan yleen­sä paikallispuudutuksessa.Hampaan leikkauk­selli­nen poisto…

Hammasytimen tulehdus eli pulpiitti – miten tunnistaa?

Ham­masy­ti­men tule­hdus eli pulpi­it­ti johtuu yleen­sä hoita­mat­tomas­ta kariek­ses­ta. Karies kan­nat­taa siis hoitaa ajal­laan, jot­ta tule­hdus ei pää­sisi eten­emään ham­masy­timeen asti. Juuri­hoidon avul­la tule­htunut ham­mas voidaan kuitenkin yleen­sä pelas­taa. Mis­tä hammasytimen…

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899