Ajankohtaista

Nuorten aikuisten suun terveys – ennaltaehkäisyllä on tärkeä rooli

Aikuis­tu­mi­nen ja nuoru­usikä on mon­elle hek­ti­nen elämän­vai­he, sil­lä elämässä tapah­tuu paljon muu­tok­sia. Suun ter­vey­destä huole­htimi­nen ja suun sairauk­sien ennal­taehkäisem­i­nen on eri­tyisen tärkeää nuore­na, sil­lä suun alueen sairaudet kehit­tyvät vähitellen ja riski…

Oikomishoito aikuisiässä

Koskaan ei ole liian myöhäistä, sil­lä oikomishoitoa voidaan tehdä vielä aikusiässäkin. Oikomishoidol­la voidaan kor­ja­ta purenta- ja asen­tovirheitä sekä niiden aiheut­tamia toimin­nal­lisia ongelmia. Oikomishoitoa voidaan tehdä myös esteet­ti­sistä syistä sekä helpottamaan…

Mitä hammaskivi on ja miten se poistetaan?

Ham­mask­ivi on ham­paan pin­nalle sekä ien­taskui­hin min­er­al­isoitunut­ta bak­teeriplakkia. Bak­teer­i­mas­san min­er­al­isoi­tu­mi­nen syl­jen min­er­aalien vaiku­tuk­ses­ta tapah­tuu hitaasti, sil­lä pros­es­si tapah­tuu usein kuukausien tai vuosien mit­taan. Ham­mask­iv­en kehit­tymi­nen on…

Kuinka ikääntyminen vaikuttaa suun terveyteen?

Ikään­tymi­nen tuo tul­lessaan muu­tok­sia kehoomme. Muu­tok­set elim­istössä ovat yksilöl­lisiä, mut­ta usein ikään­tymisen merkke­jä voi viivyt­tää ter­veil­lä elin­tavoil­la ja stressin vähen­tämisel­lä. Suus­sa ilmeneviä ikään­tymisen merkke­jä ovat muun muas­sa limakalvo­jen kuivuus…

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899