Ajankohtaista

Mistä suupolte voi johtua?

Suupolte esi­in­tyy useim­miten kie­len, suun limakalvo­jen tai huulien alueel­la oireil­e­vana kuumo­tuk­se­na tai kipuna. Krooni­nen suupolte on ikävä vai­va, jota voi olla han­kala lievit­tää. Suun polt­telu voi olla myös jonkin suun sairau­den oire, joten sairaudet kannattaa…

Miksi työpaikkahammashoito kannattaa?

Työ­paikka­ham­mashoito on kan­nat­ta­va sijoi­tus, sil­lä panos­tus suun ter­vey­teen edis­tää kokon­ais­val­taista ter­veyt­tä. Työ­paikka­ham­mashoidol­la voidaan ennal­taehkäistä suun sairauk­sia. Motivoitunut ja ter­ve työn­tek­i­jä on yri­tyk­sen voimavara ja näin ollen työ­nan­ta­jan etu.Suun…

Erikoishammaslääkäri Oulu – Furkassa on mistä valita!

Erikoisham­maslääkäri on erikois­tunut johonkin ham­maslääketi­eteen erikoisa­loista, kuten esimerkik­si pro­teti­ikkaan ja purentafy­s­i­olo­giaan. Yleisham­maslääkäri ohjaa tarvit­taes­sa erikoisham­maslääkärille tai aika voidaan vara­ta suo­raan erikoisham­maslääkärille. Mitä…

Heiluva hammas – Milloin hammaslääkäriin?

Lähtöko­htais­es­ti aikuisel­la heilu­va ham­mas on aina häly­tys­merk­ki, jon­ka joh­dos­ta kan­nat­taa hakeu­tua ham­maslääkärin vas­taan­otolle. Ham­paiden ei tulisi heilua enää sen jäl­keen, kun maito­ham­paat ovat vai­h­tuneet rautahampaisiin.Heiluva ham­mas – mis­tä se johtuu? Yleisin…

Miksi hammaskivi on tärkeää poistaa?

Ham­mask­ivi muo­dos­tuu, kun syl­jen min­er­aalit saosta­vat plakkia ham­paan pin­nalle sekä ien­taskui­hin. Ham­mask­iv­en muo­dos­tu­mi­nen on yleen­sä pitkäaikainen pros­es­si, joka tapah­tuu kuukausien tai vuosien kulues­sa. Ham­mask­ivi voidaan pois­taa ham­maslääkärin tai suuhygienistin…

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899