Keraa­minen paikka on kestävä ratkaisu

Keraa­misen materi­aalin käyttö hampaiden paikkausai­neena yleistyy nopeasti. Yleis­ty­mistä selit­tävät keraa­misten paikkojen lujuus ja monin­ker­tainen ennuste paikan pysyvyy­destä muovi­paikkaan verrattuna.

Keraa­minen paikka eli poslii­ni­paikka säilyttää alkupe­räi­selle hampaalle tyypil­lisen värin ja muodon, mikä tekee siitä luonnol­lisen näköisen. Siinä, missä muovi­paikat kovetetaan potilaan suussa, voidaan poslii­ni­paikat sen sijaan valmistaa suun ulkopuo­lella erityi­sessä jyrsi­messä. Furkassa keraa­misten hammas­paik­kojen ja ‑kruunujen valmis­tuk­sessa voidaan käyttää CEREC ‑laitteistoa, jonka avulla keraa­minen paikka valmistuu jopa yhden hoito­kerran aikana.

Keraa­minen paikka CAD/CAM-tekniikan avulla

CAD/CAM ‑teknii­kalla tarkoi­tetaan tieto­ko­nea­vus­teista kokonai­suutta, jonka avulla paikattava hammas kuvataan ja mallin­netaan, ja mallin­nuksen jälkeen paikka valmis­tetaan yksilöl­li­sesti jyrsi­messä (kuva 1). CEREC ‑laitteiston avulla hampais­tosta saadaan otettua 3D-kuva milli­metrin sadasosien tarkkuu­della hammas­lää­kärin tutkit­ta­vaksi. 3D-kuvan avulla hammas­lääkäri mallintaa uuden keraa­misen paikan. CAD/CAM ‑lyhenne tulee sanoista Computer Aided Design ja Computer Aided Manufac­turing, mikä tarkoittaa tieto­koneen avustamaa suunnit­telua ja valmistusta.

Mallin­nuksen jälkeen jyrsin valmistaa automaat­ti­sesti mallin­nusta vastaavan paikan keraa­mi­sesta blokista. Jyrsintä kestää tyypil­li­sesti noin kymmenen minuuttia. Jyrsinnän jälkeen valmis paikka tai kruunu kiinni­tetään hampaaseen kiinni­ty­sai­neella. Lopuksi paikattu hammas kiillo­tetaan, jonka jälkeen se näyttää samalta kuin potilaan omat, luonnol­liset hampaat. Keraa­miset paikat ja kruunut voidaan kiillottaa kiillo­tus­poran sijasta myös uunissa.

Keraa­misen materi­aalin hyödyt

Keraa­minen paikka on lähes poikkeuk­setta heti valmis käytet­tä­väksi. Äärim­mäisen tarkka 3D- mallinnus ja uuden hampaan jyrsintä tieto­koneen avulla takaavat, että loppu­tu­loksena on kauniin muotoinen hammas luonnol­li­sessa värissään. Keraa­minen materiaali on myös helposti puhdis­tet­tavaa, eivätkä värjään­tymät tai baktee­ri­massat tartu siihen yhtä helposti kuin paikat­tavan omaan hampaaseen tai muovipaikkaan.

Hammas­lääkäri­keskus Furkassa on valmis­tettu CAD/CAM-teknii­kalla jo tuhansia keraa­misia paikkoja, ja meillä toimii useita hammas­lää­kä­reitä, jotka ovat pereh­tyneet erityi­sesti CEREC-tekniikan avulla valmis­tet­taviin keraa­misiin paikkoihin ja hammask­ruu­nuihin. Ota yhteyttä ja varaa oma aikasi!

Tutustu hinnas­toomme: Hinnasto

Kuva 1. Keraa­minen paikka tai kruunu valmistuu jyrsin­tä­lait­teessa nopeasti.