Keraaminen paikka on kestävä ratkaisu

Ker­aamisen mate­ri­aalin käyt­tö ham­paiden paikkau­saineena yleistyy nopeasti. Yleistymistä selit­tävät ker­aamis­ten paikko­jen luju­us ja moninker­tainen ennuste paikan pysyvyy­destä muovipaikkaan verrattuna.

Ker­aami­nen paik­ka eli posli­ini­paik­ka säi­lyt­tää alku­peräiselle ham­paalle tyyp­il­lisen värin ja muodon, mikä tekee siitä luon­nol­lisen näköisen. Siinä, mis­sä muovipaikat kovete­taan poti­laan suus­sa, voidaan posli­ini­paikat sen sijaan valmis­taa suun ulkop­uolel­la eri­tyisessä jyr­simessä. Furkas­sa ker­aamis­ten ham­ma­s­paikko­jen ja ‑kru­unu­jen valmis­tuk­ses­sa voidaan käyt­tää CEREC ‑lait­teis­toa, jon­ka avul­la ker­aami­nen paik­ka valmis­tuu jopa yhden hoitok­er­ran aikana.

Keraaminen paikka CAD/CAM-tekniikan avulla

CAD/CAM ‑tekni­ikalla tarkoite­taan tietokoneavusteista kokon­aisu­ut­ta, jon­ka avul­la paikat­ta­va ham­mas kuvataan ja mallinnetaan, ja mallinnuk­sen jäl­keen paik­ka valmis­te­taan yksilöl­lis­es­ti jyr­simessä (kuva 1). CEREC ‑lait­teis­ton avul­la ham­pais­tos­ta saadaan otet­tua 3D-kuva mil­limetrin sada­sosien tarkku­udel­la ham­maslääkärin tutkit­tavak­si. 3D-kuvan avul­la ham­maslääkäri mallintaa uuden ker­aamisen paikan. CAD/CAM ‑lyhenne tulee sanoista Com­put­er Aid­ed Design ja Com­put­er Aid­ed Man­u­fac­tur­ing, mikä tarkoit­taa tietokoneen avus­ta­maa suun­nit­telua ja valmistusta.

Mallinnuk­sen jäl­keen jyrsin valmis­taa automaat­tis­es­ti mallinnus­ta vas­taa­van paikan ker­aamis­es­ta blok­ista. Jyrsin­tä kestää tyyp­il­lis­es­ti noin kymme­nen min­u­ut­tia. Jyrsin­nän jäl­keen valmis paik­ka tai kru­unu kiin­nitetään ham­paaseen kiin­ni­ty­saineel­la. Lopuk­si paikat­tu ham­mas kiil­lote­taan, jon­ka jäl­keen se näyt­tää samal­ta kuin poti­laan omat, luon­nol­liset ham­paat. Ker­aamiset paikat ja kru­unut voidaan kiil­lot­taa kiil­lo­tus­po­ran sijas­ta myös uunissa.

Keraamisen materiaalin hyödyt

Ker­aami­nen paik­ka on läh­es poikkeuk­set­ta heti valmis käytet­täväk­si. Äärim­mäisen tark­ka 3D- mallinnus ja uuden ham­paan jyrsin­tä tietokoneen avul­la takaa­vat, että lop­putu­lok­se­na on kau­ni­in muo­toinen ham­mas luon­nol­lises­sa väris­sään. Ker­aami­nen mate­ri­aali on myös hel­posti puhdis­tet­tavaa, eivätkä vär­jään­tymät tai bak­teer­i­mas­sat tar­tu siihen yhtä hel­posti kuin paikat­ta­van omaan ham­paaseen tai muovipaikkaan.

Ham­maslääkärikeskus Furkas­sa on valmis­tet­tu CAD/­CAM-tekni­ikalla jo tuhan­sia ker­aamisia paikko­ja, ja meil­lä toimii usei­ta ham­maslääkäre­itä, jot­ka ovat pere­htyneet eri­tyis­es­ti CEREC-tekni­ikan avul­la valmis­tet­tavi­in ker­aamisi­in paikkoi­hin ja ham­maskru­unui­hin. Ota yhteyt­tä ja varaa oma aikasi!

Tutus­tu hin­nas­toomme: Hin­nas­to

Kuva 1. Ker­aami­nen paik­ka tai kru­unu valmis­tuu jyrsin­tälait­teessa nopeasti.