Hin­nas­to

Hin­nas­to

Hammaslääkärikeskus Furkan hinnasto

 

Ham­maslääkärin hin­nas­tot ovat suun­taa antavia arvioi­ta yleisim­mistä vas­taan­otol­la tehtävistä toimen­piteistä Kela-kor­vaus huomioitu­na. Tarkem­pi kus­tan­nusarvio tehdään ham­maslääkärikäyn­nin yhtey­dessä. Erikoisham­maslääkäril­lä on oikeus 30 %:n hin­nanko­ro­tuk­seen, kun kyseessä ovat oman erikoisalan hoito­toimen­piteet. Emme veloi­ta eril­listä toimis­tom­ak­sua. Lauan­tain särkypäivystyk­sessämme on voimas­sa nor­maal­i­hin­nas­to, ei lisä­mak­su­ja! Samat hin­nat ovat voimas­sa sekä Oulun, että Iin toimipisteissämme.

Huomioithan: Suuhy­gien­istin suorit­ta­mas­sa ham­mask­iv­en pois­tossa Kela-kor­vauk­sen saami­nen edel­lyt­tää, että poti­laal­la on ham­maslääkärin lähete toimenpiteeseen.

Suuhygienistipalveluiden hinnasto

PALVELU HINTA
Par­o­don­tologi­nen hoito ham­maslääkärin lähetteellä 42,30–227,95€
Ehkäi­sevä suun terveydenhoito 31,31–65€
Ham­paiden valkaisu alk. 170€
Valka­isu­lusikat alk. 240€

Hammaslääkäripalveluiden hinnasto

Tutkimuk­set HINTA
Suun perus­tutkimus  37€
Koko leuan rönt­genku­va (OPTG) 110€
Ham­mas­rönt­gen vas­taan­ot­tokäyn­nin yhteydessä

36,00€

Suukirur­gia
Ham­paan poisto 108€
Ham­paan leikkauk­selli­nen poisto 330€
Puudu­tus 25€
Paikkaushoito
Yhden pin­nan paikka 85€
Kah­den pin­nan paikka 143€
Kol­men tai use­am­man pin­nan paikka 168€
Ker­aami­nen paikka 250€-700€
Ham­masim­plant­ti ja protetiikka
Ham­masim­plant­ti 2000–3000€
Ham­maslam­i­naat­ti alk. 500€
Ham­mas­sil­ta alk. 1200€
Ker­aami­nen kruunu alk. 505€
Juuri­hoito
Kokon­aish­in­ta muo­dos­tuu puudu­tuk­ses­ta, rönt­genku­vista ja osatoimenpiteistä 250€-750€
Hoidon tarpeen arviot
Esteet­tisen hoidon konsultaatiokäynti 0€
Suuhy­gien­istin valkaisukonsultaatio 0€
Ham­masim­plant­ti, hoidon tarpeen arviointi 0€
Esteet­tiset toimenpiteet*
Ham­paiden teho­valka­isu vastaanotolla 256,00–299,00€
Kevyt­valka­isu vastaanotolla  154,00–184,00€
Koti­valka­isu­paket­ti 250,00€
Laser­valka­isu 280€
Muut palve­lut
Kuor­sauskisko alk. 600€
Purentakisko alk. 500€
Peru­ut­tam­a­ton poisjään­ti (enint. 30min) 38,85€
Peru­ut­tam­a­ton poisjään­ti (yli. 30min) 57,75€
Myöhässä perut­tu aika 38,85€
Suu- ja leukakirur­gin hinnasto
Ham­paan keino­ju­uri­jat­keen asettaminen 679,00€
Toisen keino­ju­uri­jat­keen aset­ta­mi­nen samanaikaisesti 649,00€
Ham­paan poistoleikkaus 409,00€
Vaa­ti­va ham­paan poistoleikkaus 589,00€
Vaa­ti­va ham­paan pois­to ilman leikkausta 249,00€
Ham­paan poisto 149,00€
Ham­mashar­jan­teen muovaus 449,00–649,00€
Kon­sul­taa­tio 79,00€
Palvelumak­su 0€

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899