Suun alueen leikkaukset

heinä 28, 2022 | Suun ter­veys

Suun alueen leikkauk­sia ovat esimerkik­si ham­paan leikkauk­selli­nen pois­to, ham­paan juuren­pään leikkaus eli resek­tio, ienkirur­giset toimen­piteet sekä eri­laiset koepalat. Suun alueen leikkauk­set toteutetaan yleen­sä paikallispuudutuksessa.

Hampaan leikkauksellinen poisto

Yleisimpiä suun alueen leikkauk­sista on viisauden­ham­paan leikkauk­selli­nen pois­to. Viisauden­ham­paat puhkea­vat yleen­sä noin 20–26 vuo­den iässä ja viisauden­ham­paiden aiheut­ta­ma kipu ja särky ovatkin nuorten aikuis­ten yleisimpiä syitä hakeu­tua ham­maslääkärin vastaanotolle. 

Jos viisauden­ham­paan pois­to ei onnis­tu nor­maal­isti, niin pois­to voidaan tehdä leikkauk­sel­lis­es­ti, jol­loin limakalvoon tehdään viil­to puudu­tuk­ses­sa. Pieni osa ham­mas­ta ympäröivää luu­ta voidaan joutua pois­ta­maan tai ham­mas voidaan joutua paloit­tele­maan sen irrottamiseksi.

 

Hampaan juurenpään leikkaus eli resektio

Juurenkär­jen resek­tio­ta tarvi­taan sil­loin, kun ham­masy­ti­men tule­hdus eli pulpi­it­ti on eden­nyt juuri­hoi­dos­ta huoli­mat­ta, juuri­hoidolle on este tai ham­paan juureen on muo­dos­tunut kys­ta. Juurenkärkeä ympäröivästä luus­ta pois­te­taan bak­teeripesäke ja tämän jäl­keen juurenkär­ki katkaistaan ja katkaistu juuri kor­vataan juuren­täyt­teel­lä. Lopuk­si ien­läp­pä ommel­laan takaisin paikalleen. Ompeleet voidaan pois­taa noin viikon kulut­tua toimenpiteestä.

Tääl­lä lisäti­etoa ham­paan juuren­pään leikkauk­ses­ta eli resek­tios­ta

 

Ien- ja kiinnityskudoskirurgia

Ien- ja kiin­ni­tysku­doskirur­gisia toimen­piteitä ovat esimerkik­si ike­nen muo­toilu, ienku­dos­näyte, flap-leikkauk­set sekä kystien ja hyvälaa­tu­is­ten kas­vain­ten pois­tot. Ienkirur­giaa voidaan tehdä myös esteet­tistä syistä, kuten esimerkik­si ien­vetäy­tymien kor­jaami­nen ien­si­ir­ron avulla.

Pitkälle eden­nyt par­o­don­ti­it­ti eli ham­paiden kiin­ni­tysku­dos­sairaus voi vaa­tia ien- ja kiin­ni­tysku­doskirur­giaa. Kirur­gial­la voidaan ehkäistä kiin­ni­tysku­dosten tuhou­tu­misen eten­e­mistä sekä aut­taa säi­lyt­tämään omat ham­paat. Kiin­ni­tysku­doskirur­gian avul­la voidaan päästä myös parem­min käsik­si syvi­in ien­taskui­hin ja ne voidaan puhdis­taa perus­teel­lisem­min kuin nor­maalis­sa ham­mask­iv­en poistossa. 

Lue artikke­lis­tamme lisää par­o­don­ti­itista ja heilu­vista ham­paista

 

Hammasimplantin asennus

Puut­tuvan ham­paan kor­vaami­nen ham­masim­plan­til­la eli keino­ju­urel­la on yleinen suukirurginen toimen­pide, jon­ka toteut­taa suu- ja leukakirur­gian erikoisham­maslääkäri. Titaa­ni­nen keino­ju­uri asete­taan leukalu­uhun, johon kiin­nitetään hammasproteesi. 

Tääl­lä lisäti­etoa ham­masim­plan­tin asennuksesta. 

 

Varaa aika hammaslääkärin konsultaatioon!

Ham­maslääkärikeskus Furkan ham­maslääkärit tar­joa­vat kon­sul­taa­tiopalvelua suun alueen leikkauk­sia varten. Varaa aikasi puhe­li­na­jan­va­rauk­ses­tamme:  08 375 190 (Oulu).

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899