Hammaslaminaatit

Ham­maslam­i­naateil­la tarkoite­taan taval­lisim­min kerami­as­ta valmis­tet­tu­ja ohui­ta ham­maskuo­ria, joi­ta voidaan käyt­tää ham­paiden ulkonäön paran­tamiseen. Ham­maslam­i­naat­tien avul­la voidaan kor­ja­ta esimerkik­si ham­paiden kulu­mis­es­ta aiheutunei­ta muu­tok­sia tai muuten poikkeavaa muotoa.

Kenelle hammaslaminaatit sopivat?

Ham­maslam­i­naatit sopi­vat eri­tyis­es­ti henkilöille, jot­ka halu­a­vat kohen­taa näkyvän ham­mas­riv­istön­sä ulkonäköä. Lam­i­naat­tien avul­la voidaan esimerkik­si kor­ja­ta kulu­misen aiheut­tamia ham­paiden lyhen­tymiä, muut­taa ham­paiden pitu­ut­ta tai lev­eyt­tä halu­tun­laisek­si tai tuo­da sisään painunut­ta ham­mas­ta parem­min esi­in hammasrivistössä.

Ham­maslam­i­naat­te­ja voidaan käyt­tää myös ham­paiden värisävyn muokkaamiseen tai paikat­tu­jen etuham­paiden vahvis­tamiseen. Ham­maslam­i­naatit voivat sovel­tua tietyis­sä tapauk­sis­sa myös pie­nien asen­tovirhei­den kor­jaamiseen. Suurem­pi­en asen­tovirhei­den kor­jaamiseen tarvi­taan kuitenkin aina oikomishoidol­lisia toimenpiteitä.

Laminaattien kiinnittämisen edellytykset

Ham­maslam­i­naat­tien kiin­nit­tämi­nen edel­lyt­tää, että mah­dol­liset ham­paiden ulkonäkö­muu­tosten taustal­la piilevät tek­i­jät on hoidet­tu ensin. Mikäli ham­paat ovat kuluneet esimerkik­si eroo­sion tai narskut­telun vuok­si, on nämä ham­paiden kun­toon vaikut­ta­vat seikat kor­jat­ta­va ennen lam­i­naat­tien kiin­nit­tämistä. Mikäli puren­nan ongelmia ei kor­ja­ta etukä­teen, seu­rauk­se­na voi olla myöhem­min ongelmia lam­i­naat­tien pysymisessä.

Ennen päätöstä ham­maslam­i­naat­tien kiin­ni­tyk­ses­tä asi­akas ja ham­maslääkäri keskustel­e­vat yhdessä hoidon tavoit­teista sekä asi­akkaan omista odotuk­sista lam­i­naat­ti­hoidon suh­teen. Tässä kon­sul­taa­tios­sa keskustel­laan myös ham­maslam­i­naat­tien toiv­o­tus­ta värisävys­tä ja muo­dos­ta. Jois­sain tapauk­sis­sa ham­maslam­i­naat­tien sijaan sovel­tuvampi vai­h­toe­hto on keinotekoinen ham­maskru­unu, ja sopivim­man vai­h­toe­hdon valin­nas­ta keskustel­laan yhdessä ham­maslääkärin kanssa ennen hoidon aloittamista.

Ham­maslam­i­naat­ti­hoito edel­lyt­tää taval­lis­es­ti, että ham­pai­ta hio­taan hie­man ennen lam­i­naat­tien kiin­nit­tämistä. Lam­i­naatit ovat pysyvä ratkaisu ham­paiden ulkonäön kor­jaamiseen, joten lam­i­naat­ti­hoito vaatii huolel­lista suun­nit­telua. Oikein kiin­nitet­ty­inä ja hoidet­tuina ne voivat kestää vuosikym­me­nien ja jopa koko elin­iän ajan.

Hammaslaminaattien valmistus ja kiinnittäminen

Ennen ham­maslam­i­naat­tien valmis­tus­ta suorite­taan suun ja ham­paiden perus­tutkimus, johon kuu­luu puren­nan tutkimus sekä mah­dol­lis­ten suus­sa piile­vien sairauk­sien selvit­tämi­nen. Kun päätös lam­i­naat­tien kiin­nit­tämis­es­tä on tehty, voidaan aloit­taa varsi­nainen lam­i­naat­tien suun­nit­telu. Suun­nit­telu­vai­heessa asi­akkaan ham­paista ote­taan jäl­jen­nök­set, joiden avul­la ham­paista voidaan valmis­taa yksilölli­nen kip­si­malli. Kip­si­malli toimite­taan ham­mas­teknikolle, joka valmis­taa lop­ulliset ham­maslam­i­naatit asi­akkaan toiveet huomioiden.

Kip­si­jäl­jen­nök­sien tekemisen jäl­keen ham­pai­ta hio­taan hie­man, jot­ta lam­i­naatit saadaan istu­maan tarkasti omien ham­paiden päälle. Lop­ullis­ten ham­maslam­i­naat­tien valmis­tuk­sen ajak­si ham­paisi­in kiin­nitetään väli­aikaiset lam­i­naatit. Kun lop­ulliset ham­maslam­i­naatit ovat valmi­it, väli­aikaiset kuoret irrote­taan ja lop­ulliset lam­i­naatit kiin­nitetään niiden tilalle. Lam­i­naat­tien kiin­ni­tys on nopea ja kivu­ton toimen­pide. Valmi­it ham­maslam­i­naatit tun­tu­vat ja näyt­tävät luon­nol­lisil­ta ham­pail­ta, eikä niiden väri muu­tu ajan mittaan.

Tutus­tu hin­nas­toomme: Hin­nas­to