Hammas­la­mi­naatit

Hammas­la­mi­naa­teilla tarkoi­tetaan taval­li­simmin keramiasta valmis­tettuja ohuita hammas­kuoria, joita voidaan käyttää hampaiden ulkonäön paran­ta­miseen. Hammas­la­mi­naattien avulla voidaan korjata esimer­kiksi hampaiden kulumi­sesta aiheu­tu­neita muutoksia tai muuten poikkeavaa muotoa.

Kenelle hammas­la­mi­naatit sopivat?

Hammas­la­mi­naatit sopivat erityi­sesti henki­löille, jotka haluavat kohentaa näkyvän hammas­ri­vis­tönsä ulkonäköä. Laminaattien avulla voidaan esimer­kiksi korjata kulumisen aiheut­tamia hampaiden lyhen­tymiä, muuttaa hampaiden pituutta tai leveyttä halutun­lai­seksi tai tuoda sisään painu­nutta hammasta paremmin esiin hammasrivistössä.

Hammas­la­mi­naatteja voidaan käyttää myös hampaiden värisävyn muokkaa­miseen tai paikat­tujen etuham­paiden vahvis­ta­miseen. Hammas­la­mi­naatit voivat soveltua tietyissä tapauk­sissa myös pienien asento­vir­heiden korjaa­miseen. Suurempien asento­vir­heiden korjaa­miseen tarvitaan kuitenkin aina oikomis­hoi­dol­lisia toimenpiteitä.

Laminaattien kiinnit­tä­misen edellytykset

Hammas­la­mi­naattien kiinnit­tä­minen edellyttää, että mahdol­liset hampaiden ulkonä­kö­muu­tosten taustalla piilevät tekijät on hoidettu ensin. Mikäli hampaat ovat kuluneet esimer­kiksi eroosion tai narskut­telun vuoksi, on nämä hampaiden kuntoon vaikut­tavat seikat korjattava ennen laminaattien kiinnit­tä­mistä. Mikäli purennan ongelmia ei korjata etukäteen, seurauksena voi olla myöhemmin ongelmia laminaattien pysymisessä.

Ennen päätöstä hammas­la­mi­naattien kiinni­tyk­sestä asiakas ja hammas­lääkäri keskus­te­levat yhdessä hoidon tavoit­teista sekä asiakkaan omista odotuk­sista laminaat­ti­hoidon suhteen. Tässä konsul­taa­tiossa keskus­tellaan myös hammas­la­mi­naattien toivo­tusta värisä­vystä ja muodosta. Joissain tapauk­sissa hammas­la­mi­naattien sijaan sovel­tu­vampi vaihtoehto on keino­te­koinen hammask­ruunu, ja sopivimman vaihtoehdon valin­nasta keskus­tellaan yhdessä hammas­lää­kärin kanssa ennen hoidon aloittamista.

Hammas­la­mi­naat­ti­hoito edellyttää taval­li­sesti, että hampaita hiotaan hieman ennen laminaattien kiinnit­tä­mistä. Laminaatit ovat pysyvä ratkaisu hampaiden ulkonäön korjaa­miseen, joten laminaat­ti­hoito vaatii huolel­lista suunnit­telua. Oikein kiinni­tet­tyinä ja hoidet­tuina ne voivat kestää vuosi­kym­menien ja jopa koko eliniän ajan.

Hammas­la­mi­naattien valmistus ja kiinnittäminen

Ennen hammas­la­mi­naattien valmis­tusta suori­tetaan suun ja hampaiden perus­tut­kimus, johon kuuluu purennan tutkimus sekä mahdol­listen suussa piilevien sairauksien selvit­tä­minen. Kun päätös laminaattien kiinnit­tä­mi­sestä on tehty, voidaan aloittaa varsi­nainen laminaattien suunnittelu. Suunnit­te­lu­vai­heessa asiakkaan hampaista otetaan jäljen­nökset, joiden avulla hampaista voidaan valmistaa yksilöl­linen kipsi­malli. Kipsi­malli toimi­tetaan hammas­tek­ni­kolle, joka valmistaa lopul­liset hammas­la­mi­naatit asiakkaan toiveet huomioiden.

Kipsi­jäl­jen­nöksien tekemisen jälkeen hampaita hiotaan hieman, jotta laminaatit saadaan istumaan tarkasti omien hampaiden päälle. Lopul­listen hammas­la­mi­naattien valmis­tuksen ajaksi hampaisiin kiinni­tetään väliai­kaiset laminaatit. Kun lopul­liset hammas­la­mi­naatit ovat valmiit, väliai­kaiset kuoret irrotetaan ja lopul­liset laminaatit kiinni­tetään niiden tilalle. Laminaattien kiinnitys on nopea ja kivuton toimenpide. Valmiit hammas­la­mi­naatit tuntuvat ja näyttävät luonnol­li­silta hampailta, eikä niiden väri muutu ajan mittaan.

Tutustu hinnas­toomme: Hinnasto