Miksi sylki on tärkeää suun terveydelle?

loka 18, 2022 | Suun ter­veys

Syl­ki sisältää tärkeitä aine­sosia suun ter­vey­delle. Syl­jen määrä ja koos­t­u­mus vai­htelee, sil­lä her­mostomme säätelee syl­jen eri­tys­toim­intaa. Suuhun erit­tyy sylkeä kolmes­ta eri sylki­rauhas­es­ta. Suun kuiv­u­us on ikävä vai­va, mut­ta onnek­si sen helpot­tamiseen löy­tyy konsteja.

Miksi syljen koostumus vaihtelee?

Autonomi­nen her­mosto säätelee syl­jen eri­tys­tä. Tästä syys­tä esimerkik­si nukkues­sa syl­jen eri­tys on vähäisem­pää ja syödessä sylkeä erit­tyy enem­män ja se on vetisem­pää. Kolmes­ta sylki­rauhas­es­ta kie­le­nalus­sylki­rauha­nen tuot­taa limaisem­paa eritet­tä, kor­va­sylki­rauha­nen vetisem­pää ja leua­nalus­sylki­rauha­nen näi­den välimuo­toa. Suus­sa on suurten sylki­rauhas­ten lisäk­si pienem­piä sylkirauhasia.

 

Miksi sylki on tärkeä suun terveydelle?

Syl­ki sisältää ham­pai­ta suo­jaavia aine­sosia, kuten bak­teere­i­ta tuhoavia sekä hap­pa­muut­ta tas­apain­ot­tavia entsyymejä. Syl­ki on tärkeä osa immuu­nipuo­lus­tus­ta, sil­lä se ehkäisee mikro­bi­en kulkeu­tu­mista elim­istöön suun kaut­ta. Syl­jen koos­t­u­muk­sel­la on tärkeä kari­es­ta ehkäi­sevä vaikutus. 

 

Suun kuivuus

Kui­va suu han­kaloit­taa syömistä ja juomista sekä lisää riskiä ham­paiden reiki­in­tymiselle, sien­i­t­ule­hduk­sille ja limakalvo­muu­tok­sille. Kui­va suu voi aiheut­taa myös hal­i­toosia eli pahan­hajuista hengitystä.

Suun kuiv­u­us voi johtua esimerkik­si tiety­istä lääk­i­tyk­sistä ja sairauk­sista tai ikään­tymis­es­tä. Suun kuiv­u­ud­es­ta kär­siville suositel­laan ksyl­i­toli­tuot­tei­den käyt­töä niiden syl­jen eri­tys­tä lisäävän vaiku­tuk­sen joh­dos­ta. Suu­ta voi kos­teut­taa myös apteekissa myytävien valmis­tei­den avulla.

Lue lisää suun kuiv­u­mis­es­ta ja sen hoi­dos­ta artikkelistamme. 

 

Mitä sylkirauhasen sairauksia on?

Sylki­rauhaset voivat tule­htua tai syl­jen min­er­aalit voivat kitey­tyä aiheut­taen sylkikiv­en. Sylki­rauhasi­in liit­tyvät kom­p­likaa­tiot voivat tehdä hyvinkin kipeää ja niitä kan­nat­taa käy­dä näyt­tämässä hammaslääkärille. 

 

Muistathan säännölliset suun tarkastukset!

Eri­tyis­es­ti suun kuiv­u­mis­es­ta kär­sivän kan­nat­taa nou­dat­taa sään­nöl­lisiä tark­istu­saiko­ja, sil­lä suun kuiv­u­mi­nen lisää riskiä suun sairauk­sille. Mon­et suun sairaudet ovat helpom­pia ja halvem­pia hoitaa, kun ne huo­mataan ajois­sa. Ham­paan karies voi ede­tä pitkälle oireettomana.

Varaa aika suun tarkas­tuk­seen ajan­va­raus­nu­merois­tamme 08 375 190 (Oulu), 050 466 4899 (Ii) tai varaa aika netistä.

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899