Raskaus ja suun terveys

touko 31, 2022 | Suun ter­veys

Raskaus muut­taa kehoa ja vaikut­taa myös suun ter­vey­teen. Hor­mon­imuu­tok­set aiheut­ta­vat muun muas­sa karies­riskin kasvua ja heiken­tää vas­tus­tuskykyä ien­tule­hdus­ta vas­taan. Suun tarkas­tuk­ses­sa kan­nat­taa käy­dä jo suun­nitel­lessa raskautta. 

Miksi hammaslääkärissä kannattaisi käydä jo suunnitellessa raskautta?

Raskau­saikana pyritään vält­tämään suuria hoito­toimen­piteitä, joten suun tarkas­tuk­ses­sa kan­nat­taa käy­dä jo suun­nitel­lessa per­heen­lisäys­tä. Suun piilevät tule­hduk­set (esim. par­o­don­ti­it­ti) kan­nat­taa hoitaa hyvään hoito­tas­apain­oon ennen raskaut­ta, sil­lä ne lisäävät riskiä raskauskom­p­likaa­tioille. Mata­la-asteinen tule­hdusti­la vaikut­taa immuunipuolustukseen.

Aku­ut­te­ja vaivo­ja voidaan kuitenkin hoitaa raskau­denkin aikana. 

 

Kariesriski kohoaa

Syl­jen kyky ehkäistä reiki­in­tymistä heikke­nee. Raskau­den viimeisel­lä kol­man­nek­sel­la ja ime­tys­vai­heessa suun ter­vey­delle haitalliset bak­teer­it lisään­tyvät. Syl­jen puskuroin­tikyky palaa kuitenkin entiselle tasolle syn­ny­tyk­sen jälkeen. 

 

Vastustuskyky ientulehdusta vastaan heikkenee

Raskau­saikana ien­tule­hdus voi puh­je­ta herkem­min ja vas­tus­tuskyky kiil­teen pin­nalle ker­tyvää plakkia eli bak­teeripeit­et­tä vas­taan heiken­tyy. Ikenet voivat hel­posti vuo­taa ver­ta ham­paiden har­jauk­sen yhtey­dessä, kun plakin aiheut­ta­ma tule­hdus ärsyt­tää kiinnityskudoksia. 

 

Raskauspahoinvointi lisää eroosioriskiä

Pahoin­voin­nista kär­sii jopa 90% raskaana ole­vista sekä suurin osa kär­sii myös oksen­telus­ta. Syl­jen puskuroin­tikyky heikke­nee raskau­den aikana. Mahanes­teen alhainen pH liuot­taa ham­paiden kiil­teen min­er­aale­ja ja voi näin aiheut­taa eroosio­ta. Myös jatku­va napos­telu lisää hap­po­hyökkäys­ten määrää ja rasit­taa kiil­let­tä. Ham­pai­ta ei kan­na­ta har­ja­ta välit­tömästi oksen­tamisen jäl­keen, sil­lä se kulut­taa kiillettä. 

 

Raskaus ja suun terveys – miten ehkäistä suun sairauksia?

Suun ter­veyt­tä ylläpitävät ruti­init ovat raskau­saikana entistä tärkeämpiä. Ham­paat tulisi har­ja­ta kak­si ker­taa päivässä flu­o­ri­ham­mas­tah­nal­la ja ham­masvälit sekä ien­taskut tulisi puhdis­taa päivittäin. 

Ate­ri­aryt­mistä kan­nat­taa pyrk­iä pitämään huol­ta ja herkut­telu kan­nat­taa ajoit­taa ruokailu­jen yhtey­teen. Raskau­saikana voi olla mah­do­ton­ta pysyä viidessä ate­ri­as­sa per päivä, eri­tyis­es­ti jos kär­sii raskaus­pa­hoin­voin­nista. Täl­löin kan­nat­taa eri­tyis­es­ti käyt­tää ksyl­i­toli­tuot­tei­ta. Ksyl­i­toli­tuot­teet ovat hyväk­si äidin suun ter­vey­delle, mut­ta myös edis­tävät lapsen suun ter­veyt­tä ehkäisemäl­lä kariesbakteeritartuntaa. 

Ham­massärkyyn kan­nat­taa reagoi­da mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä ja tarvit­taes­sa vara­ta hammaslääkäriaika. 

 

Varaa aika suun tarkastukseen! 

Ham­maslääkäris­sä kan­nat­taa käy­dä jo suun­nitel­lessa raskaut­ta. Ham­maslääkäri varmis­taa, että kaik­ki on kun­nos­sa ja mah­dol­lisia suun sairauk­sia voidaan hoitaa jo ennen raskausaikaa. 

Auki­oloa­jat ja yhteysti­etomme löy­dät täältä: https://furka.fi/yhteystiedot/ 

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899