Nukutushammashoito

Jos ham­mashoito pelot­taa, voimme käyt­tää rauhoit­tavaa esilääk­i­tys­tä pelon voittamiseksi.

Esilääk­i­tys­tä käytet­täessä tulet vas­taan­otolle puoli tun­tia ennen toimen­pidet­tä, jol­loin saat lääk­i­tyk­sen. Toimen­piteen jäl­keen tarvit­set saat­ta­jan koti­in etkä voi ajaa autoa. Useim­mis­sa tapauk­sis­sa esilääk­i­tys on riit­tävä ja ham­paat saadaan hoidet­tua sen avulla.

Jos kuitenkin esilääk­i­tyskään ei saa pelkoa väistymään, on mah­dol­lista hoitaa ham­paat yleisaneste­si­as­sa eli nuku­tuk­ses­sa. Nuku­tuk­ses­sa tehdään kaik­ki toimen­piteet ker­ral­la, luku­unot­ta­mat­ta toimen­piteitä, joi­ta ei voi tehdä nuku­tuk­ses­sa, kuten juuri­hoito­jen jatko ja puren­nan tark­istus. Nuku­tuk­ses­sa tehtävässä ham­mashoi­dos­sa ham­mashoito­henkilökun­nan lisäk­si on mukana aneste­sialääkäri ja – hoita­ja. Nuku­tuk­ses­sa tehtävä ham­mashoito on aina vaa­ti­va hoit­o­muo­to. Nuku­tuk­sen jäl­keen sin­ul­la pitää olla täysi-ikäi­nen, toim­intakykyi­nen aikuinen saat­ta­jana kotiinviennissä.

Ennen nuku­tushoitoa tarvi­taan yksi käyn­tik­er­ta, jol­loin ote­taan rönt­gen-kuvat ja tehdään tarkas­tus, sekä hoidon­tarpeen arvioin­ti ja keskustel­laan toimenpiteistä.Nukutushoitoa suun­niteltaes­sa tarvi­taan täy­del­liset tiedot ter­vey­den­ti­las­ta, aller­gioista ja lääk­i­tyk­sistä. Jos ter­vey­den­ti­las­sasi on poikkeavuuk­sia, tarvi­taan mah­dol­lis­es­ti verikokei­ta tai lääkärin­lausun­to nuku­tus­ta varten. Kaik­ki tämä on tarpeel­lista sin­un paras­tasi ajatellen, jot­ta nuku­tushoito olisi mah­dol­lisim­man turvallista.

Nuku­tushoidon jäl­keen pyritään siihen, että kävis­it vuosit­tain ham­mas­tarkas­tuk­sis­sa, jot­ta ham­paiden ja suun kun­to pysy­i­sivät hyvänä eikä nuku­tushoitoa enää tarvittaisi.

Tutus­tu hin­nas­toomme: Hin­nas­to

AJ anestesia

Nuku­tus on osaavis­sa käsis­sä hyvä ja tur­valli­nen vai­h­toe­hto pitkissä/kivuliaissa ham­mashoito­toimen­piteis­sä tai jos kär­sit ham­maslääkäripelosta. AJ-Aneste­sia tar­joaa luotet­tavaa ja ammat­ti­taitoista aneste­si­a­palvelua Fur­ka ham­maslääkäri­ase­mal­la. Nuku­tus­lääkärinä toimii aneste­sian-ja teho­hoidon erikois­lääkäri Ahti Sil­laste ja nuku­tushoita­jana aneste­si­a­hoita­ja Jarkko Somero. Molem­mil­la on pitkä ja monipuo­li­nen työkoke­mus aneste­si­atyön eri osa-alueilta.