Nukutus­ham­mas­hoito

Jos hammas­hoito pelottaa, voimme käyttää rauhoit­tavaa esilää­ki­tystä pelon voittamiseksi.

Esilää­ki­tystä käytet­täessä tulet vastaa­no­tolle puoli tuntia ennen toimen­pi­dettä, jolloin saat lääki­tyksen. Toimen­piteen jälkeen tarvitset saattajan kotiin etkä voi ajaa autoa. Useim­missa tapauk­sissa esilää­kitys on riittävä ja hampaat saadaan hoidettua sen avulla.

Jos kuitenkin esilää­ki­tyskään ei saa pelkoa väistymään, on mahdol­lista hoitaa hampaat yleisa­nes­te­siassa eli nukutuk­sessa. Nukutuk­sessa tehdään kaikki toimen­piteet kerralla, lukuu­not­ta­matta toimen­pi­teitä, joita ei voi tehdä nukutuk­sessa, kuten juuri­hoi­tojen jatko ja purennan tarkistus. Nukutuk­sessa tehtä­vässä hammas­hoi­dossa hammas­hoi­to­hen­ki­lö­kunnan lisäksi on mukana aneste­sia­lääkäri ja – hoitaja. Nukutuk­sessa tehtävä hammas­hoito on aina vaativa hoito­muoto. Nukutuksen jälkeen sinulla pitää olla täysi-ikäinen, toimin­ta­ky­kyinen aikuinen saattajana kotiinviennissä.

Ennen nukutus­hoitoa tarvitaan yksi käynti­kerta, jolloin otetaan röntgen-kuvat ja tehdään tarkastus, sekä hoidon­tarpeen arviointi ja keskus­tellaan toimenpiteistä.Nukutushoitoa suunni­tel­taessa tarvitaan täydel­liset tiedot tervey­den­ti­lasta, aller­gioista ja lääki­tyk­sistä. Jos tervey­den­ti­lassasi on poikkea­vuuksia, tarvitaan mahdol­li­sesti veriko­keita tai lääkä­rin­lausunto nukutusta varten. Kaikki tämä on tarpeel­lista sinun parastasi ajatellen, jotta nukutus­hoito olisi mahdol­li­simman turvallista.

Nukutus­hoidon jälkeen pyritään siihen, että kävisit vuosittain hammas­tar­kas­tuk­sissa, jotta hampaiden ja suun kunto pysyi­sivät hyvänä eikä nukutus­hoitoa enää tarvittaisi.

Tutustu hinnas­toomme: Hinnasto

AJ anestesia

Nukutus on osaavissa käsissä hyvä ja turval­linen vaihtoehto pitkissä/kivuliaissa hammas­hoi­to­toi­men­pi­teissä tai jos kärsit hammas­lää­kä­ri­pe­losta. AJ-Anestesia tarjoaa luotet­tavaa ja ammat­ti­tai­toista aneste­sia­pal­velua Furka hammas­lää­kä­ria­se­malla. Nukutus­lää­kärinä toimii anestesian-ja tehohoidon erikois­lääkäri Ahti Sillaste ja nukutus­hoi­tajana aneste­sia­hoitaja Jarkko Somero. Molem­milla on pitkä ja monipuo­linen työko­kemus aneste­siatyön eri osa-alueilta.