Suun alueen leikkaukset

Suun alueen leikkaukset Suun alueen leikkauk­sia ovat esimerkik­si ham­paan leikkauk­selli­nen pois­to, ham­paan juuren­pään leikkaus eli resek­tio, ienkirur­giset toimen­piteet sekä eri­laiset koepalat. Suun alueen leikkauk­set toteutetaan yleen­sä...

Raskaus ja suun terveys

Raskaus ja suun terveys Raskaus muut­taa kehoa ja vaikut­taa myös suun ter­vey­teen. Hor­mon­imuu­tok­set aiheut­ta­vat muun muas­sa karies­riskin kasvua ja heiken­tää vas­tus­tuskykyä ien­tule­hdus­ta vas­taan. Suun tarkas­tuk­ses­sa kan­nat­taa käy­dä jo...

Mistä suupolte voi johtua?

Mistä suupolte voi johtua? Suupolte esi­in­tyy useim­miten kie­len, suun limakalvo­jen tai huulien alueel­la oireil­e­vana kuumo­tuk­se­na tai kipuna. Krooni­nen suupolte on ikävä vai­va, jota voi olla han­kala lievit­tää. Suun polt­telu voi olla myös jonkin suun...

Miksi työpaikkahammashoito kannattaa?

Miksi työpaikkahammashoito kannattaa? Työ­paikka­ham­mashoito on kan­nat­ta­va sijoi­tus, sil­lä panos­tus suun ter­vey­teen edis­tää kokon­ais­val­taista ter­veyt­tä. Työ­paikka­ham­mashoidol­la voidaan ennal­taehkäistä suun sairauk­sia. Motivoitunut ja ter­ve...