Mitä puuttuvan hampaan tilalle?

Hammas­kaa­relta voi puuttua hampaita monesta eri syystä. Hampaan poistoon voidaan päätyä esimer­kiksi hampaan reikiin­ty­misen tai pitkälle edenneen parodon­tiitin seurauksena. Puuttuvan hampaan korvaa­miseen on olemassa useita ratkaisuja, joista sopivin valitaan yhdessä potilaan kanssa.

Miksi puuttuva hammas kannattaa korvata?

Hampaat osallis­tuvat monen­laisiin tehtäviin: ruoan hienon­ta­misen lisäksi ne vaikut­tavat muun muassa puheen muodos­tukseen ja äänteiden tuotta­miseen. Jos hammas­kaa­relta puuttuu yksi tai useampi hammas, se aiheuttaa usein enemmän rasitusta muille hampaille, ja erityi­sesti viereisiin hampaisiin tai vasta­pu­rijana toimivaan hampaaseen voi tulla asentomuutoksia.

Toimin­nal­listen haittojen lisäksi monelle potilaalle on tärkeää myös hampaiston esteet­tisyys: puuttuvan hampaan korvaa­minen luonnol­lisen näköi­sellä proteet­ti­sella ratkai­sulla saa hammas­ri­vistön näyttämään kauniilta ja tasaiselta.

Kiinteät proteet­tiset ratkaisut

Kiinteällä prote­tii­kalla tarkoi­tetaan erilaisia proteet­tisia ratkaisuja, jotka kiinni­tetään suuhun pysyvästi eikä potilaan ole itse mahdol­lista irrottaa niitä. Kiinteä prote­tiikka on useim­missa tapauk­sissa ensisi­jainen hoito­muoto puuttuvan hampaan korvaa­mi­seksi, sillä loppu­tulos on pitkä­kes­toinen ja luonnol­lisen näköinen.

Kiinteään prote­tiikkaan kuuluvat esimer­kiksi hamma­simplantit eli keino­juuret, hammas­sillat sekä hammask­ruunut. Myös hammas­la­mi­naatit kiinni­tetään pysyvästi, mutta ne kiinni­tetään asiakkaan omien hampaiden päälle eikä niillä voi korvata puuttuvaa hammasta.

Hamma­simplantti

Hamma­simplantin toinen nimitys on keino­juuri, mikä kuvaa hyvin implantin tarkoi­tusta: se on puuttuvan hammas­juuren tilalle kiinni­tettävä, titaa­nista valmis­tettu kappale, jonka päälle keino­te­koinen hammask­ruunu tai ‑silta­ra­kenne kiinnitetään.

Hamma­simplanttia voidaan käyttää yhden tai useamman hampaan korvaa­miseen, ja implanttien avulla voidaan myös tukea huonosti pysyviä irtopro­teeseja. Hamma­simplantti sopii perus­ter­veelle henki­lölle, jolla ei ole hoita­mat­tomia suun alueen sairauksia. Lue lisää hamma­simplan­tista täältä.

Hammask­ruunu

Jos hampaan juuri on kunnossa, voidaan yksit­täisen hampaan näkyvä osa korvata myös keino­te­koi­sella hammask­ruu­nulla. Keino­te­koinen hammask­ruunu valmis­tetaan keraa­mi­sesta materi­aa­lista, jolloin loppu­tulos on luonnol­lisen näköinen. Pelkän hammask­ruunun kiinnit­tä­minen edellyttää, että hampaan juuri on terve ja hyväkun­toinen. Jos hammas on poistettu kokonaan juuriosaa myöten, vaatii hammask­ruunu seurakseen keino­juuren eli hammasimplantin.

Lue lisää hammask­ruu­nusta täältä.

Irrotet­tavat proteet­tiset ratkaisut

Kiinteän prote­tiikan lisäksi puuttuvia hampaita voidaan edelleen korvata myös irrotet­tavan prote­tiikan avulla. Irrotet­tavat proteesit vaativat päivit­täistä puhdis­tusta sekä säännöl­lisiä tarkas­tuksia, jonka yhtey­dessä tarkis­tetaan proteesien pysyvyys ja kunto. Vastaa­no­tol­tamme saat yksilöl­liset osa‑, koko‑, ranka- ja peitto­pro­teesit hammas­tek­nikon valmistamana.

Tutustu hinnas­toomme: Hinnasto