Mitä puuttuvan hampaan tilalle?

Ham­maskaarelta voi puut­tua ham­pai­ta mon­es­ta eri syys­tä. Ham­paan pois­toon voidaan pää­tyä esimerkik­si ham­paan reiki­in­tymisen tai pitkälle eden­neen par­o­don­ti­itin seu­rauk­se­na. Puut­tuvan ham­paan kor­vaamiseen on ole­mas­sa usei­ta ratkaisu­ja, joista sopivin val­i­taan yhdessä poti­laan kanssa.

Miksi puuttuva hammas kannattaa korvata?

Ham­paat osal­lis­tu­vat mon­en­laisi­in tehtävi­in: ruoan hienon­tamisen lisäk­si ne vaikut­ta­vat muun muas­sa puheen muo­dos­tuk­seen ja ään­tei­den tuot­tamiseen. Jos ham­maskaarelta puut­tuu yksi tai use­ampi ham­mas, se aiheut­taa usein enem­män rasitus­ta muille ham­paille, ja eri­tyis­es­ti viereisi­in ham­paisi­in tai vastapuri­jana toimi­vaan ham­paaseen voi tul­la asentomuutoksia.

Toimin­nal­lis­ten hait­to­jen lisäk­si mon­elle poti­laalle on tärkeää myös ham­pais­ton esteet­tisyys: puut­tuvan ham­paan kor­vaami­nen luon­nol­lisen näköisel­lä pro­teet­tisel­la ratkaisul­la saa ham­mas­riv­istön näyt­tämään kau­ni­il­ta ja tasaiselta.

Kiinteät proteettiset ratkaisut

Kiin­teäl­lä pro­teti­ikalla tarkoite­taan eri­laisia pro­teet­tisia ratkaisu­ja, jot­ka kiin­nitetään suuhun pysyvästi eikä poti­laan ole itse mah­dol­lista irrot­taa niitä. Kiin­teä pro­teti­ik­ka on useim­mis­sa tapauk­sis­sa ensisi­jainen hoit­o­muo­to puut­tuvan ham­paan kor­vaamisek­si, sil­lä lop­putu­los on pitkäkestoinen ja luon­nol­lisen näköinen.

Kiin­teään pro­teti­ikkaan kuu­lu­vat esimerkik­si ham­masim­plan­tit eli keino­ju­uret, ham­mas­sil­lat sekä ham­maskru­unut. Myös ham­maslam­i­naatit kiin­nitetään pysyvästi, mut­ta ne kiin­nitetään asi­akkaan omien ham­paiden päälle eikä niil­lä voi kor­va­ta puut­tuvaa hammasta.

Hammasimplantti

Ham­masim­plan­tin toinen nim­i­tys on keino­ju­uri, mikä kuvaa hyvin implan­tin tarkoi­tus­ta: se on puut­tuvan ham­masju­uren tilalle kiin­nitet­tävä, titaanista valmis­tet­tu kap­pale, jon­ka päälle keinotekoinen ham­maskru­unu tai ‑sil­tarakenne kiinnitetään.

Ham­masim­plant­tia voidaan käyt­tää yhden tai use­am­man ham­paan kor­vaamiseen, ja implant­tien avul­la voidaan myös tukea huonos­ti pysyviä irto­pro­teese­ja. Ham­masim­plant­ti sopii peruster­veelle henkilölle, jol­la ei ole hoita­mat­to­mia suun alueen sairauk­sia. Lue lisää ham­masim­plan­tista täältä.

Hammaskruunu

Jos ham­paan juuri on kun­nos­sa, voidaan yksit­täisen ham­paan näkyvä osa kor­va­ta myös keinotekoisel­la ham­maskru­unul­la. Keinotekoinen ham­maskru­unu valmis­te­taan ker­aamis­es­ta mate­ri­aal­ista, jol­loin lop­putu­los on luon­nol­lisen näköi­nen. Pelkän ham­maskru­u­nun kiin­nit­tämi­nen edel­lyt­tää, että ham­paan juuri on ter­ve ja hyväkun­toinen. Jos ham­mas on pois­tet­tu kokon­aan juu­riosaa myöten, vaatii ham­maskru­unu seu­rak­seen keino­ju­uren eli hammasimplantin.

Lue lisää ham­maskru­unus­ta täältä.

Irrotettavat proteettiset ratkaisut

Kiin­teän pro­teti­ikan lisäk­si puut­tuvia ham­pai­ta voidaan edelleen kor­va­ta myös irrotet­ta­van pro­teti­ikan avul­la. Irrotet­ta­vat pro­teesit vaa­ti­vat päivit­täistä puhdis­tus­ta sekä sään­nöl­lisiä tarkas­tuk­sia, jon­ka yhtey­dessä tark­iste­taan pro­teesien pysyvyys ja kun­to. Vas­taan­otoltamme saat yksilöl­liset osa‑, koko‑, ran­ka- ja peit­to­pro­teesit ham­mas­teknikon valmistamana.

Tutus­tu hin­nas­toomme: Hin­nas­to