Hammasimplantti — kuin oma hammas

Yleistä hammasimplanttihoidoista

 

Ham­masim­plant­ti on puut­tuvan ham­paan tilalle istutet­ta­va keino­ju­uri, joka valmis­te­taan useim­miten titaanista. Implan­tin päälle kiin­nitetään jat­keen avul­la kru­unu. Mikäli on tarpeen kor­va­ta use­ampi puut­tu­va oma ham­mas, voidaan use­am­man ham­masim­plan­tin avul­la kiin­nit­tää paikalleen ham­mas­sil­ta, tai jopa kokoproteesi.

Implant­ti­ma­te­ri­aali­na per­in­teis­es­ti käyte­tyn titaanin tiede­tään ole­van hyvin siedet­tyä, ja yli­herkkyys titaanille on erit­täin harv­inaista. Implant­tien päälle tule­vat kru­unut ja sil­lat valmis­te­taan samoista mate­ri­aaleista kuin luon­non­ham­paisi­inkin tehdyt pro­teet­tiset rak­en­teet. Jos asen­net­tavia implant­te­ja on yksi, raken­netaan sen päälle taval­lis­es­ti pysyvä ham­maskru­unu. Use­am­man vierekkäisen implan­tin päälle voidaan asen­taa myös kiin­teä ham­mas­sil­ta. Ham­masim­plant­tien avul­la voidaan tarvit­taes­sa kor­va­ta jopa koko ylä- tai alaleuan alueen ham­mas­riv­istö. Ham­masim­plant­tien avul­la päästään usein erit­täin lähelle omaa ham­mas­ta jäljit­televään lop­putu­lok­seen, ja usein poti­laiden suus­ta kuuleekin hoidon jäl­keen lausah­duk­sen “Kuin oma hammas”.

Implant­te­ja voidaan käyt­tää myös tuke­maan huonos­ti paikallaan pysyviä irto­pro­teese­ja. Tyyp­il­lisin tilanne on alaleuan koko­pro­teesi, joka tue­taan vähin­tään kahdel­la etuham­masalueelle sijoitet­taval­la implan­til­la. Pro­teesi on edelleen irrotet­ta­va ja tämän ansios­ta implant­tialuei­den puhdis­tus on varsin helppoa.

 

Kenelle hammasimplantti sopii?

Ham­masim­plant­ti sopii hyvin suurim­malle osalle ihmisiä. Implant­ti­hoidon sopivu­ut­ta arvioitaes­sa käy­dään läpi poti­laan suun ter­veys, yleis­sairaudet, sekä leukalu­un anatomiset rak­en­teet implant­ti­hoitoa ajatellen. 

Implant­ti­hoidon perusedel­ly­tys on, että implan­tin kiin­ni­tysko­hdas­sa on riit­tävästi luu­ta, mihin implant­ti voidaan pora­ta. Jois­sakin tapauk­sis­sa luun määrä voi olla riit­tämätön implant­ti­hoidolle, jol­loin hark­i­taan mah­dol­lista luusi­ir­teen käyt­töä, tai jotain muu­ta pro­teet­tista hoit­o­muo­toa. Luusi­ir­re­ma­te­ri­aali­na voidaan tilan­neko­htais­es­ti käyt­tää joko poti­laan omaa luu­ta, tai keinolu­u­ta. Luusi­ir­releikkaus on suurin yksit­täi­nen implant­ti­hoidon hin­taan vaikut­ta­va tek­i­jä. Jois­sakin tapauk­sis­sa luusi­irre on järkevää tehdä jo ham­paan pois­ton yhteydessä. 

Poti­laan yleis­ter­veys ja muut edel­ly­tyk­set implan­tin asen­tamiseen kar­toite­taan huolel­lis­es­ti ennen varsi­naisi­in toimen­piteisi­in ryhtymistä. Implant­tia ei voi­da asen­taa nuorelle henkilölle, jon­ka ham­pais­ton ja leukalu­un kasvu on vielä kesken.

Dia­betes ei sinäl­lään ole este ham­masim­plant­ti­hoidolle, mut­ta dia­beetikon hoito­tas­apain­on on olta­va kun­nos­sa, ennen kuin implant­ti­hoitoa voidaan harki­ta. Myös jotkin kehon omaa immuu­nipuo­lus­tus­ta heiken­tävät lääk­i­tyk­set saat­ta­vat vaikut­taa paranemisennusteeseen.

Yksi ham­masim­plan­tin suurim­mista parane­mista heiken­tävistä riskitek­i­jöistä on tupakoin­ti. Tupakoivan henkilön kohdal­la implan­tin asen­nus­ta on harkit­ta­va tarkkaan, ja tupakoin­nin lopet­ta­mi­nen tai vähen­tämi­nen on erit­täin suositeltavaa.

Hammasimplantti — Hoidon kulku

Ham­masim­plant­ti­hoito aloite­taan suun­nit­telul­la, mikä on hoidon onnis­tu­misen kannal­ta erit­täin tärkeä työ­vai­he. Ham­masim­plant­ti­hoidon suun­nit­telus­sa kar­toite­taan poti­laan yleis­ter­vey­den­ti­la sekä implant­ti­hoidon onnis­tu­misen toden­näköisyy­teen vaikut­ta­vat seikat, kuten leukalu­un määrä implan­toitaval­la alueel­la. Poti­las tutk­i­taan sekä vas­taan­otol­la kli­inis­es­ti, että tarvit­tavin rönt­genku­vin. Ham­masim­plant­ti­hoito on mah­dol­lista toteut­taa joko pelkästään hoita­van ham­maslääkärin toimes­ta, tai use­am­man ham­maslääkärin yhteistyönä. 

Ham­masim­plant­ti­hoito kestää yleen­sä use­am­man kuukau­den, sil­lä implan­tin aset­tamisen jäl­keen sen annetaan luu­tua rauhas­sa kiin­ni leukalu­uhun ennen seu­raa­van vai­heen aloit­tamista. Luu­tu­misen kesto vai­htelee yksilöl­lis­es­ti, mut­ta taval­lis­es­ti implant­ti on luu­tunut viimeistään puolen vuo­den kulut­tua aset­tamis­es­ta. Nor­maal­i­ti­lanteessa luu­tu­mi­nen tapah­tuu yli 95%:ssa hoidoista. Luu­tu­misen ajak­si poti­laalle on mah­dol­lista valmis­taa suuhun väli­aikainen pro­teesi. Luu­tu­mis­pros­es­sia kut­su­taan osseointegraatioksi. 

Luu­tu­misen jäl­keen voidaan siir­tyä viimeiseen vai­heeseen eli ham­maskru­u­nun tai mah­dol­lisen muun pro­teesin valmis­tamiseen, ja sitä kaut­ta implan­tin kuor­mit­tamiseen purentavoimil­la. Kru­unu, sil­ta, tai muu pro­teesi valmis­te­taan ham­maslääkärin toimes­ta tilanteesta riip­puen joko suo­raan vas­taan­otol­lamme Cerec CAD/CAM lait­teis­tol­la tai yhteistyössä ham­maslab­o­ra­to­ri­on kanssa. Kru­unut tai sil­lat kiin­nitetään implant­tien varaan joko pysyvästi semen­toimal­la, tai ruu­viki­in­nit­teis­es­ti, mikä mah­dol­lis­taa rak­en­teen irrot­tamisen ham­maslääkärin vas­taan­otol­la. Myös irto­pro­teesin kiin­nit­tämiseen voidaan käyt­tää hie­man eri­laisia mekanis­me­ja tilanteesta riip­puen. Tilanteesta riip­puen irto­pro­teesi voi olla poti­laan itsen­sä irrotet­tavis­sa, tai vai­h­toe­htois­es­ti on myös mah­dol­lista, että irto­pro­teesi voidaan irrot­taa implanteista vain vas­taan­otol­la ham­maslääkärin toimesta. 

Ham­maslääkärikeskus Furkas­sa käytetään Astra EV- ja Strau­mann-merkkisiä implant­te­ja, jot­ka ovat markki­noiden laadukkaimpia ja suurimpia implanttimerkkejä. 

Hammasimplantti kustannukset

Ham­masim­plan­tin hin­ta koos­t­uu mon­es­ta eri seikas­ta, joten tarkkaa hin­taa on vaikea määritel­lä etukä­teen. Implan­tin hin­taan vaikut­ta­vat esimerkik­si hoidon esteet­tiset vaa­timuk­set, implant­ti­malli sekä mah­dol­liset ylimääräiset toimen­piteet, kuten luusi­ir­releikkaus. Ham­masim­plan­tin alus­tavas­ta hin­ta-arvios­ta voit kysyä lisää ham­maslääkäriltäsi tai kat­soa hin­nas­tomme.

hammasimplantti kuin oma hammas

Kuva: ham­masim­plant­ti