Hamma­simplant­ti­hoito — kuin oma hammas

Yleistä hamma­simplant­ti­hoi­doista

 

Hamma­simplantti on puuttuvan hampaan tilalle istutettava keino­juuri, joka valmis­tetaan useim­miten titaa­nista. Implantin päälle kiinni­tetään jatkeen avulla kruunu. Mikäli on tarpeen korvata useampi puuttuva oma hammas, voidaan useamman implantin avulla kiinnittää paikalleen hammas­silta, tai jopa kokoproteesi.

Implant­ti­ma­te­ri­aalina käytetyn titaanin tiedetään olevan hyvin siedettyä, ja yliherkkyys titaa­nille on erittäin harvi­naista. Implanttien päälle tulevat kruunut ja sillat valmis­tetaan samoista materi­aa­leista kuin luonnon­ham­pai­siinkin tehdyt rakenteet. Jos asennet­tavia implantteja on yksi, raken­netaan sen päälle taval­li­sesti pysyvä hammask­ruunu. Useamman vierek­käisen implantin päälle voidaan asentaa myös kiinteä hammas­silta. Implanttien avulla voidaan tarvit­taessa korvata jopa koko ylä- tai alaleuan alueen hammas­ri­vistö. Hamma­simplanttien avulla päästään usein erittäin lähelle omaa hammasta jäljit­te­levään loppu­tu­lokseen, ja usein potilaiden suusta kuuleekin hoidon jälkeen lausah­duksen “Kuin oma hammas”.

Implantteja voidaan käyttää myös tukemaan huonosti pysyviä irtopro­teeseja. Tyypil­lisin tilanne on alaleuan kokopro­teesi, joka tuetaan vähintään kahdella etuham­ma­sa­lu­eelle sijoi­tet­ta­valla implan­tilla. Proteesi on edelleen irrotettava ja tämän ansiosta implant­tia­lueiden puhdistus on varsin helppoa.

 

Kenelle hamma­simplantti sopii?

Hamma­simplantti yleensä sopii perus­ter­veelle henki­lölle, jolla ei ole hoita­mat­tomia suunter­veyden ongelmia. Esimer­kiksi hoita­maton parodon­tiitti eli kiinni­tys­ku­dos­sairaus voi olla este implanttihoidolle.

Implant­ti­hoidon perus­e­del­lytys on, että implantin kiinni­tys­koh­dassa on riittä­västi luuta, mihin implantti voidaan porata. Joissakin tapauk­sissa luun määrä voi olla riittä­mätön implant­ti­hoi­dolle, jolloin harkitaan mahdol­lista luusiirteen käyttöä, tai jotain muuta proteet­tista hoito­muotoa. Luusiir­re­ma­te­ri­aalina voidaan tilan­ne­koh­tai­sesti käyttää joko potilaan omaa luuta, tai keino­luuta. Luusiir­re­leikkaus on suurin yksit­täinen implant­ti­hoidon hintaan vaikuttava tekijä. Joissakin tapauk­sissa luusiirre on järkevää tehdä jo hampaan poiston yhteydessä. 

Potilaan yleis­terveys ja muut edelly­tykset implantin asenta­miseen kartoi­tetaan huolel­li­sesti ennen varsi­naisiin toimen­pi­teisiin ryhty­mistä. Implanttia ei voida asentaa nuorelle henki­lölle, jonka hampaiston ja leukaluun kasvu on vielä kesken.

Diabetes ei sinällään ole este hamma­simplant­ti­hoi­dolle, mutta diabee­tikon hoito­ta­sa­painon on oltava kunnossa, ennen kuin implant­ti­hoitoa voidaan harkita. Myös jotkin kehon omaa immuu­ni­puo­lus­tusta heiken­tävät lääki­tykset saattavat vaikuttaa paranemisennusteeseen.

Yksi hamma­simplantin suurim­mista parane­mista heiken­tä­vistä riski­te­ki­jöistä on tupakointi. Tupakoivan henkilön kohdalla implantin asennusta on harkittava tarkkaan, ja tupakoinnin lopet­ta­minen tai vähen­tä­minen on erittäin suositeltavaa.

Hamma­simplant­ti­hoidon kulku

Hamma­simplant­ti­hoito aloitetaan suunnit­te­lulla, mikä on hoidon onnis­tu­misen kannalta erittäin tärkeä työvaihe. Hamma­simplant­ti­hoidon suunnit­te­lussa kartoi­tetaan potilaan yleis­ter­vey­dentila sekä implant­ti­hoidon onnis­tu­misen toden­nä­köi­syyteen vaikut­tavat seikat. Potilas tutkitaan sekä vastaa­no­tolla, että tarvit­tavin röntgen­kuvin. Hamma­simplant­ti­hoito on mahdol­lista toteuttaa joko pelkästään hoitavan hammas­lää­kärin toimesta, tai useamman hammas­lää­kärin yhteistyönä. 

Hamma­simplant­ti­hoito kestää yleensä useamman kuukauden, sillä implantin asetta­misen jälkeen sen annetaan luutua rauhassa kiinni leuka­luuhun ennen seuraavan vaiheen aloit­ta­mista. Luutu­misen kesto vaihtelee yksilöl­li­sesti, mutta taval­li­sesti implantti on luutunut viimeistään puolen vuoden kuluttua asetta­mi­sesta. Normaa­li­ti­lan­teessa luutu­minen tapahtuu yli 90%:ssa hoidoista. Luutu­misen ajaksi potilaalle on mahdol­lista valmistaa suuhun väliai­kainen proteesi.

Paran­tu­misen jälkeen voidaan siirtyä viimeiseen vaiheeseen eli hammask­ruunun tai mahdol­lisen muun proteesin valmis­ta­miseen. Kruunu, silta, tai muu proteesi valmis­tetaan hammas­lää­kärin toimesta tilan­teesta riippuen joko suoraan vastaa­no­tol­lamme Cerec CAD/CAM laitteis­tolla tai yhteis­työssä hammas­la­bo­ra­torion kanssa. Kruunut tai sillat kiinni­tetään implanttien varaan joko pysyvästi semen­toi­malla, tai ruuvi­kiin­nit­tei­sesti, mikä mahdol­listaa rakenteen irrot­ta­misen hammas­lää­kärin vastaa­no­tolla. Myös irtopro­teesin kiinnit­tä­miseen voidaan käyttää hieman erilaisia mekanismeja tilan­teesta riippuen. Tilan­teesta riippuen irtopro­teesi voi olla potilaan itsensä irrotet­ta­vissa, tai vaihtoeh­toi­sesti on myös mahdol­lista, että irtopro­teesi voidaan irrottaa implan­teista vain vastaa­no­tolla hammas­lää­kärin toimesta. 

Hammas­lääkäri­keskus Furkassa käytetään Astra EV- ja Straumann-merkkisiä implantteja, jotka ovat markki­noiden laaduk­kaimpia ja suurimpia implanttimerkkejä. 

Hamma­simplantin hinta

Hamma­simplantin hinta koostuu monesta eri seikasta, joten tarkkaa hintaa on vaikea määri­tellä etukäteen. Implantin hintaan vaikut­tavat esimer­kiksi hoidon esteet­tiset vaati­mukset, implant­ti­malli sekä mahdol­liset ylimää­räiset toimen­piteet, kuten luusiir­re­leikkaus. Hamma­simplantin alusta­vasta hinta-arviosta voit kysyä lisää hammas­lää­kä­riltäsi tai katsoa hinnas­tomme.

hammasimplantti kuin oma hammas

Kuva: hamma­simplantti