Tupakointi ja suun terveys

syys 27, 2022 | Suun ter­veys

Tupakoin­ti vaikut­taa negati­ivis­es­ti koko elim­istöön ja ter­vey­teen. Tupakoin­ti tekee hal­laa eri­toten  suun ter­vey­delle, sil­lä se lisää riskiä ien- ja kiin­ni­tysku­dos­sairauk­sille sekä suun alueen syöville. Tupakoin­ti aiheut­taa myös esteet­tistä hait­taa, sil­lä se lisää vär­jäy­tymiä. Tupakoin­nin muut ter­veyshai­tat voivat myös vaikut­taa välil­lis­es­ti suun ter­vey­teen, sil­lä esimerkik­si tupakoin­ti­in yhdis­tet­ty tyypin 2 dia­betes aiheut­taa suun kuivumista. 

tupakointi ja suun terveys

Tupakointi ja suun terveys — suun alueen sairaudet

Tupakoin­ti lisää riskiä ien­tule­hduk­selle. Ien­tule­hdus kroon­is­tuu tupakoit­si­jal­la helpom­min, sil­lä supis­tuneet verisuonet vähen­tävät veren­vuo­toa, joka on ien­tule­hduk­sen tyyp­illi­nen oire, ja näin ollen ien­tule­hdus voi jäädä huo­maa­mat­ta. Krooni­nen ien­tule­hdus yhdessä muiden altistavien tek­i­jöi­den kanssa voi johtaa par­o­don­ti­it­ti­in eli ham­paiden kiinnityskudossairauteen. 

Tupakoin­ti lisää riskiä myös suun sieni-infek­ti­olle. Lue artikke­lis­tamme lisää suun sieni-infek­tioista. 

Tupakoin­ti lisää riskiä suun alueen syöville, kuten kieli- ja huulisyövälle sekä suuon­telon syövälle. Suurin osa leuko­plakioista eli suun limakalvon vaaleista muu­tok­sista esi­in­tyy tupakoit­si­joil­la. Leuko­plaki­at ovat hyvälaa­tu­isia muu­tok­sia, mut­ta vaa­ti­vat seu­ran­taa, sil­lä ne voivat olla syövän esiasteita.

 

 

Mitä muita haittavaikutuksia tupakoinnilla voi olla suussa?

Tupakoin­nil­la on myös mui­ta vaiku­tuk­sia suun ter­vey­teen kuin lisään­tynyt ris­ki suun sairauk­sille. Tupakoin­ti aiheut­taa vär­jäymiä kiil­teeseen ja ne voivat olla jopa pysyviä. Tupakoit­si­joil­la esi­in­tyy enem­män pahan­hajuista hen­gi­tys­tä eli hal­i­toosia. Maku- ja hajuaisti voivat heikentyä.

 

 

Suuhygienian rutiineista kannattaa pitää kiinni

Tärkeimpiä suuhy­gien­ian ruti­ine­ja ovat ham­paiden har­jaami­nen kahdesti päivässä flu­o­ri­ham­mas­tah­nal­la sekä ham­masvälien puhdis­t­a­mi­nen päivit­täin. Suuhy­gien­ian ruti­init ovat eri­tyisen tärkeitä tupakoit­si­joille. Lisäk­si tupakoin­nin lopet­tamisel­la saavutet­taisi­in merkit­tävä terveyshyöty. 

 

 

Tupakointi ja suun terveydenhuolto

Ham­maslääkäri arvioi ennen toimen­piteitä hoidon tarvet­ta sekä hoidol­la saavutet­tavaa hyö­tyä. Tupakoin­ti voi vaikut­taa hoitopäätök­si­in, sil­lä tupakoin­ti heiken­tää parane­mis­pros­essin eten­e­mistä ja näin ollen hoito­vastet­ta. Tupakoin­ti voi olla vas­ta-aihe suukirugisille toimen­piteille, kuten ham­masim­plan­tin asen­tamiselle. Ham­maslääkäri arvioi tilanteen kuitenkin aina potilaskohtaisesti.

 

 

Muistathan säännölliset suun tarkastukset!

Suun tarkas­tuk­ses­sa suositel­laan käymään noin 1–2 vuo­den välein tai ham­maslääkärin suosit­tele­man tarkas­tusvälin mukaises­ti. Sään­nöl­lisil­lä tarkas­tuk­sil­la säästää rahaa, sil­lä niil­lä saadaan kiin­ni piile­viä suun sairauk­sia, jot­ka eivät vält­tämät­tä oireile ja joiden hoito tulee kalli­im­mak­si pitkälle edenneenä.

Varaa aika suun tarkas­tuk­seen ajan­va­raus­nu­merois­tamme 08 375 190 (Oulu), 050 466 4899 (Ii) tai varaa aika netistä.

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899