Suuki­rur­giset palvelut

Suu- ja leuka­ki­rur­gialla tarkoi­tetaan sellaisia hammas­lää­kärin palve­luita, joihin sisältyy puren­tae­li­mistön alueen ongelmien diagno­sointia sekä erilaisia kirur­gisia toimen­pi­teitä. Yleisiä suuki­rur­gisia toimen­pi­teitä ovat esimer­kiksi hampaiden poistot, viisau­den­hampaan leikkauk­sel­liset poistot, juurenpään leikkaukset sekä hamma­simplanttien asenta­minen. Myös koepa­lojen otto kuuluu suuki­rurgian piiriin.

Suuki­rur­giset toimen­piteet suori­tetaan aina paikal­lis­puu­du­tuk­sessa, joten toimen­piteet ovat potilaalle kivut­tomia. Vaati­vimmat kirur­giset toimen­piteet tekee suukirurgi.

Hampaan leikkauk­sel­linen poisto

Hampaan poisto voidaan suorittaa leikkauk­sel­li­sesti silloin, kun poista­minen taval­lisin keinoin ei syystä tai toisesta onnistu. Hammas voi esimer­kiksi sijaita osittain tai kokonaan leukaluun sisällä, minkä ansiosta leikkaus on ainoa mahdol­linen keino hampaan poistamiseen.

Taval­linen hampaan poistoa vaativa tilanne on viisau­den­hampaan vailli­nainen puhkea­minen. Viisau­den­hampaan poisto voidaan myös toteuttaa leikkauk­sel­li­sesti tarvit­taessa. Viisau­den­ham­paita poistetaan leikkaa­malla, koska ne eivät aina mahdu puhkeamaan kokonaan suuhun, vaan niiden päälle jää ientä. Tällöin viisau­den­hampaan vierus­ku­dokset tuleh­tuvat, mistä voi aiheutua kovaakin kipua ja turvo­tusta. Myös suun avaami­sessa voi tulla vaikeuksia.

Ennen poisto­leik­kauksen aloit­ta­mista leuan alueesta otetaan rtg-kuva, jonka avulla saadaan selville esimer­kiksi juurien määrä ja asento. Poisto­leik­kauk­sessa hammasta ympäröivä limakalvo avataan paikal­lis­puu­du­tuk­sessa, minkä jälkeen hammasta ympäröivää luuta joudutaan taval­li­sesti hieman poistamaan. Tarpeen vaatiessa hammas pilkotaan pienempiin osiin irrot­ta­misen helpottamiseksi.

Lue lisää hampaan poistosta.

Juurenpään leikkaus eli resektio

Hampaan juurenpään leikkausta eli resek­tiota voidaan tarvita tapauk­sissa, joissa tavan­omai­sella juuri­hoi­dolla ei saada hoidettua koko tuleh­dusa­luetta esimer­kiksi ahtaiden juuri­ka­navien tai hyvin käyrien juurien takia. Resek­tiota tarvitaan myös tilan­teissa, joissa pitkit­tyneen tuleh­duksen seurauksena juuren­päähän on muodos­tunut pieni nesteen täyttämä rakkula eli kysta.

Leikkauk­sessa ien avataan niin, että juurenpää saadaan paljas­tettua. Tämän jälkeen juurenpään tuleh­tunut kudos poistetaan ja juuren­kärki katkaistaan. Lopuksi juuren­päähän laitetaan juuren­täyt­tö­ai­netta ja leikkaus­haava suljetaan ompeleilla. Toimenpide on kokonai­suu­dessaan pieni ja kivuton.

Lue lisää juurihoidosta.

Lue lisää hampaan juurenpään leikkauksesta.

Hamma­simplantti

Puuttuvan hampaan korvaa­minen hamma­simplantin eli keino­juuren avulla on yksi taval­li­sim­mista suuki­rur­gi­sista toimen­pi­teistä. Hamma­simplantin avulla voidaan korvata pysyvästi niin yksit­täisiä kuin useam­piakin hampaita.

Hamma­simplantti on titaa­ninen, leuka­luuhun asennettava keino­juuri, jonka päälle luonnol­lisen hampaan näköinen proteesi voidaan kiinnittää. Tapauk­sesta ja korvat­tavien hampaiden määrästä riippuen näkyvä proteesi voi olla esimer­kiksi hammask­ruunu tai useamman hampaan hammas­silta. Implant­ti­leikkaus tehdään paikal­lis­puu­du­tuk­sessa ja se kestää ½‑1 tunnin. Leikkauksen jälkeen ei ole kipuja tai ne ovat vähäisiä.

Myös irrotet­tavien hammas­pro­teesien pysymistä voidaan tukea keino­juurien avulla. Kokopro­teesi voidaan kiinnittää leuka­luuhun, niin että sillä on mukavampi ja tehok­kaampi pures­kella. Kiinnitys tapahtuu kahdella tai useam­malla implantilla.

Lue lisää hammasimplantista.

Koepa­lojen otot

Jos suun pehmyt­ku­dok­sissa havaitaan taval­li­sesta poikkeavia limakal­vo­muu­toksia, voidaan alueelta ottaa koepala. Koepala otetaan paikal­lis­puu­du­tuk­sessa, minkä jälkeen se lähetetään tutkit­ta­vaksi labora­to­rioon. Pienet limakal­vo­muu­tokset poistetaan yleensä kokonaan, kun taas suurem­mista muutok­sista otetaan pieni koepala niin, että mukaan saadaan vertailuun myös hieman tervettä limakalvoa.

Myös kovaku­dok­sista joudutaan toisinaan ottamaan koepaloja esimer­kiksi rtg-kuvista löyty­neiden poikkea­vuuksien yhtey­dessä. Sekä pehmyt- että kovaku­doksien kohdalla kudos­muu­tosten sopivasta hoidosta päätetään diagnoosin varmistuttua.

Muita suuki­rur­gisia toimenpiteitä

Suu- ja leuka­ki­rurgian alaan kuuluu myös joukko muita toimen­pi­teitä, joiden avulla voidaan hoitaa erilaisia hampaiston ja lähia­lueen kudosten ongelmia. Suuki­rur­giaan erikois­tuneen hammas­lää­kärin toimialaan kuuluvat myös esimer­kiksi leuan alueen kystien ja hyvälaa­tuisten pehmyt­ku­dos­muu­tosten poista­minen sekä limakalvon liika­kasvut esimer­kiksi irtopro­teesien yhtey­dessä tai protee­si­hoitoja suunniteltaessa.

Tutustu hinnas­toomme: Hinnasto