Suukirurgiset palvelut

Suu- ja leukakirur­gial­la tarkoite­taan sel­l­aisia ham­maslääkärin palvelui­ta, joi­hin sisäl­tyy purentae­lim­istön alueen ongelmien diag­nosoin­tia sekä eri­laisia kirur­gisia toimen­piteitä. Yleisiä suukirur­gisia toimen­piteitä ovat esimerkik­si ham­paiden pois­tot, viisauden­ham­paan leikkauk­sel­liset pois­tot, juuren­pään leikkauk­set sekä ham­masim­plant­tien asen­t­a­mi­nen. Myös koepalo­jen otto kuu­luu suukirur­gian piiriin.

Suukirur­giset toimen­piteet suorite­taan aina paikallispu­udu­tuk­ses­sa, joten toimen­piteet ovat poti­laalle kivut­to­mia. Vaa­tivim­mat kirur­giset toimen­piteet tekee suukirurgi.

Hampaan leikkauksellinen poisto

Ham­paan pois­to voidaan suorit­taa leikkauk­sel­lis­es­ti sil­loin, kun pois­t­a­mi­nen taval­lisin keinoin ei syys­tä tai tois­es­ta onnis­tu. Ham­mas voi esimerkik­si sijai­ta osit­tain tai kokon­aan leukalu­un sisäl­lä, minkä ansios­ta leikkaus on ain­oa mah­dolli­nen keino ham­paan poistamiseen.

Tavalli­nen ham­paan pois­toa vaa­ti­va tilanne on viisauden­ham­paan vail­li­nainen puhkeami­nen. Viisauden­ham­paan pois­to voidaan myös toteut­taa leikkauk­sel­lis­es­ti tarvit­taes­sa. Viisauden­ham­pai­ta pois­te­taan leikkaa­mal­la, kos­ka ne eivät aina mah­du puhkea­maan kokon­aan suuhun, vaan niiden päälle jää ien­tä. Täl­löin viisauden­ham­paan vierusku­dok­set tule­htu­vat, mis­tä voi aiheutua kovaakin kipua ja tur­vo­tus­ta. Myös suun avaamises­sa voi tul­la vaikeuksia.

Ennen pois­toleikkauk­sen aloit­tamista leuan alueesta ote­taan rtg-kuva, jon­ka avul­la saadaan selville esimerkik­si juurien määrä ja asen­to. Pois­toleikkauk­ses­sa ham­mas­ta ympäröivä limakal­vo avataan paikallispu­udu­tuk­ses­sa, minkä jäl­keen ham­mas­ta ympäröivää luu­ta joudu­taan taval­lis­es­ti hie­man pois­ta­maan. Tarpeen vaaties­sa ham­mas pilko­taan pienem­pi­in osi­in irrot­tamisen helpottamiseksi.

Lue lisää ham­paan poistosta.

Juurenpään leikkaus eli resektio

Ham­paan juuren­pään leikkaus­ta eli resek­tio­ta voidaan tarvi­ta tapauk­sis­sa, jois­sa tavanomaisel­la juuri­hoidol­la ei saa­da hoidet­tua koko tule­hdusaluet­ta esimerkik­si ahtaiden juurikanavien tai hyvin käyrien juurien takia. Resek­tio­ta tarvi­taan myös tilanteis­sa, jois­sa pitkit­tyneen tule­hduk­sen seu­rauk­se­na juuren­päähän on muo­dos­tunut pieni nes­teen täyt­tämä rakku­la eli kysta.

Leikkauk­ses­sa ien avataan niin, että juuren­pää saadaan pal­jastet­tua. Tämän jäl­keen juuren­pään tule­htunut kudos pois­te­taan ja juurenkär­ki katkaistaan. Lopuk­si juuren­päähän laite­taan juuren­täyt­töainet­ta ja leikkaushaa­va sul­je­taan ompeleil­la. Toimen­pide on kokon­aisu­udessaan pieni ja kivuton.

Lue lisää juurihoidosta.

Lue lisää ham­paan juuren­pään leikkauksesta.

Hammasimplantti

Puut­tuvan ham­paan kor­vaami­nen ham­masim­plan­tin eli keino­ju­uren avul­la on yksi taval­lisim­mista suukirur­gi­sista toimen­piteistä. Ham­masim­plan­tin avul­la voidaan kor­va­ta pysyvästi niin yksit­täisiä kuin use­ampiakin hampaita.

Ham­masim­plant­ti on titaa­ni­nen, leukalu­uhun asen­net­ta­va keino­ju­uri, jon­ka päälle luon­nol­lisen ham­paan näköi­nen pro­teesi voidaan kiin­nit­tää. Tapauk­ses­ta ja kor­vat­tavien ham­paiden määrästä riip­puen näkyvä pro­teesi voi olla esimerkik­si ham­maskru­unu tai use­am­man ham­paan ham­mas­sil­ta. Implant­tileikkaus tehdään paikallispu­udu­tuk­ses­sa ja se kestää ½‑1 tun­nin. Leikkauk­sen jäl­keen ei ole kipu­ja tai ne ovat vähäisiä.

Myös irrotet­tavien ham­maspro­teesien pysymistä voidaan tukea keino­ju­urien avul­la. Koko­pro­teesi voidaan kiin­nit­tää leukalu­uhun, niin että sil­lä on mukavampi ja tehokkaampi pureskel­la. Kiin­ni­tys tapah­tuu kahdel­la tai use­am­mal­la implantilla.

Lue lisää hammasimplantista.

Koepalojen otot

Jos suun pehmytku­dok­sis­sa havaitaan taval­lis­es­ta poikkeav­ia limakalvo­muu­tok­sia, voidaan alueelta ottaa koepala. Koepala ote­taan paikallispu­udu­tuk­ses­sa, minkä jäl­keen se lähetetään tutkit­tavak­si lab­o­ra­to­ri­oon. Pienet limakalvo­muu­tok­set pois­te­taan yleen­sä kokon­aan, kun taas suurem­mista muu­tok­sista ote­taan pieni koepala niin, että mukaan saadaan ver­tailu­un myös hie­man ter­vet­tä limakalvoa.

Myös kovaku­dok­sista joudu­taan toisi­naan otta­maan koepalo­ja esimerkik­si rtg-kuvista löy­tynei­den poikkeavuuk­sien yhtey­dessä. Sekä pehmyt- että kovaku­dok­sien kohdal­la kudos­muu­tosten sopi­vas­ta hoi­dos­ta päätetään diag­noosin varmistuttua.

Muita suukirurgisia toimenpiteitä

Suu- ja leukakirur­gian alaan kuu­luu myös joukko mui­ta toimen­piteitä, joiden avul­la voidaan hoitaa eri­laisia ham­pais­ton ja lähialueen kudosten ongelmia. Suukirur­giaan erikois­tuneen ham­maslääkärin toimi­alaan kuu­lu­vat myös esimerkik­si leuan alueen kystien ja hyvälaa­tu­is­ten pehmytku­dos­muu­tosten pois­t­a­mi­nen sekä limakalvon liikakasvut esimerkik­si irto­pro­teesien yhtey­dessä tai pro­teesi­hoito­ja suunniteltaessa.

Tutus­tu hin­nas­toomme: Hin­nas­to