Furka Oulu henkilökunta

Hammaslääkärit

Erkki Hujanen (EHL, HLT)

Erkki Hujanen (EHL, HLT)

Erikois­tu­mi­nen: Pro­teti­ik­ka ja purentafysiologia

Erk­ki on ham­maslääketi­eteen tohtori ja Ham­maslääkärikeskus Furkan perus­ta­ja­jäsen vuodes­ta 1979. Hän on erit­täin ystävälli­nen, huumor­in­ta­juinen ja luotet­ta­va ham­maslääkäri, joka on erikois­tunut pro­teti­ikkaan ja purentafy­s­i­olo­giaan. Hän tekee työn­sä rauhal­lis­es­ti ja huolel­lis­es­ti poti­las­ta huomioiden sekä monien vuosikym­menten kokemuksella.

Ajan­va­raus

Tuomo Kantomaa (EHL, dos.)

Tuomo Kantomaa (EHL, dos.)

Erikois­tu­mi­nen: Oikomishoito

Ham­maslääkäri Tuo­mo Kan­tomaa on oikomishoidon erikoisham­maslääkäri ja ham­maslääketi­eteen dosent­ti, joka ottaa vas­taan oikomishoitoa tarvit­se­via poti­lai­ta Ham­maslääkärikeskus Furkassa.

Ajan­va­raus

Katja Karimo (HLL)

Katja Karimo (HLL)

Ham­maslääkäri

Kat­ja on puhe­lias ja ripeä ham­maslääkäri, joka hoitaa ilol­la ja 30 vuo­den ammat­ti­taidol­la kaiken­laisia poti­lai­ta myös nukutuksessa.

Ajan­va­raus

Sirkku Kaskentola (HLL)

Sirkku Kaskentola (HLL)

Ham­maslääkäri

Sirkku ottaa huomioon poti­laan toiveet, ja hoito tehdään asi­akas­ta kuun­nellen. Särkevä ham­mas saadaan puu­tu­maan ja hoidet­tua kivuttomaksi.

Ajan­va­raus

Reijo Kinnunen (HLL)

Reijo Kinnunen (HLL)

Ham­maslääkäri

Rei­jo on hark­it­se­va, tutkail­e­va ham­maslääkäri, jol­la on kui­va huumor­in­ta­ju ja per­hokalas­ta­jan kärsivällisyys.

Ajan­va­raus

Jukka Kuoppala (EHL)

Jukka Kuoppala (EHL)

Pro­teti­ikan ja Purentafy­s­i­olo­gian EHL

Jukan erikoisalaa on ham­maspro­teti­ik­ka ja purenta­peräis­ten ongelmien  ratkomi­nen, mut­ta perusham­mashoito kuu­luu myös päivit­täiseen  työnku­vaan. Ham­mashoitopelosta on moni päässyt eroon Jukan rauhal­lisen hoito­ta­van myötä.

Ajan­va­raus

Ritva Kuoppala (EHL, HLT)

Ritva Kuoppala (EHL, HLT)

Erikoisala: Pro­teti­ik­ka ja purentafysiologia

Ham­maslääkäri Rit­va Kuop­pala on pro­teti­ikan ja purentafy­s­i­olo­gian erikoisham­maslääkäri ja ham­maslääketi­eteen tohtori, joka ottaa vas­taan poti­lai­ta Ham­maslääkärikeskus Furkas­sa. Rit­van vas­taan­otol­ta kaik­ki yleisham­maslääkärin palve­lut ja eri­tyis­es­ti pro­teti­ikan ja purentafy­s­i­olo­gian erikoisosaamista vaa­ti­vat hoitotoimenpiteet.

Ajan­va­raus

Päivi Kurttio (HLL)

Päivi Kurttio (HLL)

Ham­maslääkäri

Päivi on ystävälli­nen, rauhalli­nen ja hel­posti läh­estyt­tävä ham­maslääkäri. Päivin vas­taan­otol­la saat yksilöl­listä ja huolel­lista ham­mashoitoa yli 20 vuo­den kokemuksella.

Ajan­va­raus

Sirkka Lamberg (HLL)

Sirkka Lamberg (HLL)

Ham­maslääkäri

Ham­maslääkäri Sirk­ka Lam­berg ottaa vas­taan poti­lai­ta Ham­maslääkärikeskus Furkas­sa. Sirkan vas­taan­otol­ta kaik­ki yleisham­maslääkärin palve­lut. Sirk­ka on jut­tel­e­vainen ham­maslääkäri, joka on lem­peä ja kiinnostunut.

Ajan­va­raus

Kai Sundquist (HLL)

Kai Sundquist (HLL)

suukirur­gian EHL, HLT

Ham­maslääkäri Kai Sundquist on suu- ja leukakirur­gian erikoisham­maslääkäri, joka ottaa vas­taan poti­lai­ta Ham­maslääkärikeskus Furkassa.
Ritva Näpänkangas (HLL)

Ritva Näpänkangas (HLL)

pro­teti­ikan ja purentafy­s­i­olo­gian EHL

Rit­van erikoisalaan kuu­lu­vat ham­maspro­teti­ik­ka, purentafy­s­i­olo­gia, ham­masim­plan­tit sekä esteet­ti­nen ham­mashoito. Rit­va on kokenut ham­maslääkäri, jos­ta poti­laat pitävät. Rit­va suh­tau­tuu poti­laaseen aina kun­niot­tavasti ja hoitaa ham­paat kun­toon koke­neel­la otteella.

Ajan­va­raus

Sanna Päkkilä

Sanna Päkkilä

Par­o­don­tolo­gian EHL

Ien­sairauk­sien hoidon ja ham­mask­iv­en pois­ton lisäk­si monipuolis­es­ti kaik­ki yleisham­maslääkäri­palve­lut: tutkimuk­set, paikkauk­set, juuri­hoidot ja ham­pais­ton kokon­aishoidot. Ham­pais­ton ja implant­tien ylläpi­to­hoidot sekä limakalvo­sairaudet. Pelkopoti­laiden hoito.

Ajan­va­raus

Antti Sohlo (HLL)

Antti Sohlo (HLL)

Ham­maslääkäri

Antin vas­taan­otol­ta kaik­ki perusham­mashoidon toimen­piteet (tarkas­tuk­set, paikkauk­set, ham­mask­iv­en pois­tot, juuri­hoidot, ham­paan pois­tot). Myös leikkauk­sel­liset viisauden­ham­paiden pois­tot, ker­aamiset täyt­teet ja kru­unut Cerec-tekni­ikalla sekä ham­maspro­teet­tiset työt. Antti on erit­täin rauhalli­nen ham­maslääkäri, joka kuun­telee poti­las­ta ja jut­telee mukavia hoidon lomassa.

Ajan­va­raus

Elias Sundquist (HLL, HLT)

Elias Sundquist (HLL, HLT)

Ham­maslääkäri

Teen monipuolis­es­ti perusham­mashoidon toimen­piteitä laidas­ta laitaan. Hoidan mielel­läni pelko- ja särky­poti­lai­ta. Töitä teen rauhal­lisel­la ja var­mal­la otteel­la poti­laan toiveet huomioiden. Otan vas­taa Oulun ja Iin toimipisteissä.

Ajan­va­raus

Juha Tuukkanen (HLL)

Juha Tuukkanen (HLL)

Ham­maslääkäri

Kokenut yleisham­maslääkäri. Ystäväl­listä ham­mashoitoa rauhal­lisin ottein.

Ajan­va­raus

Emmaleena Puutio (HLL)

Emmaleena Puutio (HLL)

Ham­maslääkäri

Ter­ve­tu­loa vas­taan­otol­leni, mis­sä kaik­ki perusham­mashoitoon liit­tyvät toimen­piteet (tarkas­tuk­set, paikkauk­set, juuri­hoidot, ham­paan pois­tot, purentakiskot, ham­mask­iv­en pois­to, ham­paiden valka­isu) hoitu­vat rauhal­lisel­la ja tarkalla otteel­la poti­laan toiveet huomioiden. Hoidan mielel­läni myös särky- ja pelkopoti­lai­ta sekä pyrin työssäni pitkäaikaisi­in potilassuhteisiin. 

Ajan­va­raus

Suuhygienistit

Kati Eklund

Kati Eklund

Suuhy­gien­isti

Kati on kokenut suuhy­gien­isti, jol­la on hel­lät otteet, hyvä huumori ja ammat­ti­taitoa yli 20 vuo­den ajalta.

Ajan­va­raus

Anne Hujanen

Anne Hujanen

Suuhy­gien­isti

Anne on ystävälli­nen ja ammat­ti­taitoinen suuhy­gien­isti. Hän tekee työn­sä rauhal­lis­es­ti, huolel­lis­es­ti ja hel­läkä­tis­es­ti huomioiden asi­akas­ta ja ohjeis­taen yksilöl­lis­es­ti suun ja ham­paiden kotihoidossa.

Ajan­va­raus

Hammashoitajat ja vastaanottovirkailijat

Aira Tapio

Aira Tapio

Vas­taan­ot­tosi­h­teeri, HH

Aira on Furkan kan­tavia voimia, jo 39 vuot­ta furkalaise­na! Airal­la on ilmiömäi­nen muisti, hän muis­taa poti­laat vuosikym­menten takaa. Aira osaa ja tietää, häneltä voit kysyä mitä tahansa, hän aut­taa aina!

Kirsi Alatalo

Kirsi Alatalo

Ham­mashoita­ja

Salme Kennilä

Salme Kennilä

Ham­mashoita­ja

Anu Sohlo

Anu Sohlo

Ham­mashoita­ja

Maria Järvi

Maria Järvi

Ham­mashoita­ja

Oona Nygård

Oona Nygård

Ham­mashoita­ja

Marja Multasniemi

Marja Multasniemi

Ham­mashoita­ja