Furka Oulu henkilökunta

Hammaslääkärit

Erkki Hujanen (EHL, HLT)

Erkki Hujanen (EHL, HLT)

Erikois­tu­mi­nen: Pro­teti­ik­ka ja purentafysiologia

Erk­ki on ham­maslääketi­eteen tohtori ja Ham­maslääkärikeskus Furkan perus­ta­ja­jäsen vuodes­ta 1979. Hän on erit­täin ystävälli­nen, huumor­in­ta­juinen ja luotet­ta­va ham­maslääkäri, joka on erikois­tunut pro­teti­ikkaan ja purentafy­s­i­olo­giaan. Hän tekee työn­sä rauhal­lis­es­ti ja huolel­lis­es­ti poti­las­ta huomioiden sekä monien vuosikym­menten kokemuksella.

Ajan­va­raus

Väinö Kurttila (EHL, LL)

Väinö Kurttila (EHL, LL)

Suu- ja leukakirur­gian erikoishammaslääkäri

Väinö on kokenut suu- ja leukakirur­gi, joka työsken­telee yksi­tyis­sek­to­ril­la ja OYS:n Ham­mas ja Suu­sairauk­sien klinikalla. Väinö tekee kaikkia suukirur­gisia toimen­piteitä. Väinön eri­tyisen mie­lenki­in­non kohteena ovat implan­toin­nit, luusi­ir­releikkauk­set ja viisauden­ham­paiden pois­tot. Hoidot Väinö pyrkii tekemään nopeasti ja ystäväl­lis­es­ti, sekä kivuttomasti.

Katja Karimo (HLL)

Katja Karimo (HLL)

Ham­maslääkäri

Kat­ja on puhe­lias ja ripeä ham­maslääkäri, joka hoitaa ilol­la ja 30 vuo­den ammat­ti­taidol­la kaiken­laisia poti­lai­ta myös nukutuksessa.

Ajan­va­raus

Sirkku Kaskentola (HLL)

Sirkku Kaskentola (HLL)

Ham­maslääkäri

Sirkku ottaa huomioon poti­laan toiveet, ja hoito tehdään asi­akas­ta kuun­nellen. Särkevä ham­mas saadaan puu­tu­maan ja hoidet­tua kivuttomaksi.

Ajan­va­raus

Elias Sundquist (HLL, HLT)

Elias Sundquist (HLL, HLT)

Ham­maslääkäri

Teen monipuolis­es­ti perusham­mashoidon toimen­piteitä laidas­ta laitaan. Hoidan mielel­läni pelko- ja särky­poti­lai­ta. Töitä teen rauhal­lisel­la ja var­mal­la otteel­la poti­laan toiveet huomioiden. Otan vas­taa Oulun ja Iin toimipisteissä.

Ajan­va­raus

Jukka Kuoppala (EHL)

Jukka Kuoppala (EHL)

Pro­teti­ikan ja Purentafy­s­i­olo­gian EHL

Jukan erikoisalaa on ham­maspro­teti­ik­ka ja purenta­peräis­ten ongelmien  ratkomi­nen, mut­ta perusham­mashoito kuu­luu myös päivit­täiseen  työnku­vaan. Ham­mashoitopelosta on moni päässyt eroon Jukan rauhal­lisen hoito­ta­van myötä.

Ajan­va­raus

Ritva Kuoppala (EHL, HLT)

Ritva Kuoppala (EHL, HLT)

Erikoisala: Pro­teti­ik­ka ja purentafysiologia

Ham­maslääkäri Rit­va Kuop­pala on pro­teti­ikan ja purentafy­s­i­olo­gian erikoisham­maslääkäri ja ham­maslääketi­eteen tohtori, joka ottaa vas­taan poti­lai­ta Ham­maslääkärikeskus Furkas­sa. Rit­van vas­taan­otol­ta kaik­ki yleisham­maslääkärin palve­lut ja eri­tyis­es­ti pro­teti­ikan ja purentafy­s­i­olo­gian erikoisosaamista vaa­ti­vat hoitotoimenpiteet.

Ajan­va­raus

Päivi Kurttio (HLL)

Päivi Kurttio (HLL)

Ham­maslääkäri

Päivi on ystävälli­nen, rauhalli­nen ja hel­posti läh­estyt­tävä ham­maslääkäri. Päivin vas­taan­otol­la saat yksilöl­listä ja huolel­lista ham­mashoitoa yli 20 vuo­den kokemuksella.

Ajan­va­raus

Sirkka Lamberg (HLL)

Sirkka Lamberg (HLL)

Ham­maslääkäri

Ham­maslääkäri Sirk­ka Lam­berg ottaa vas­taan poti­lai­ta Ham­maslääkärikeskus Furkas­sa. Sirkan vas­taan­otol­ta kaik­ki yleisham­maslääkärin palve­lut. Sirk­ka on jut­tel­e­vainen ham­maslääkäri, joka on lem­peä ja kiinnostunut.

Ajan­va­raus

Jussi Leppilahti (HLT, EHL)

Jussi Leppilahti (HLT, EHL)

Ien- ja kiin­ni­tysku­dos­sairauk­sien EHL

Ter­ve­tu­loa vas­taan­otol­leni! Ien­sairauk­sien diag­nos­ti­ik­ka ja eri­laiset hoit­o­muodot ovat erikoisalaani, vaa­tivimpi­enkin tapausten osalta. Lisäk­si teen mielel­läni myös yleisham­mashoitoa (tarkas­tuk­set, paikkauk­set, juuri­hoidot, ham­paan pois­tot, purentakiskot) sekä pro­teti­ikkaa. Olen ystävälli­nen, rauhalli­nen ja tark­ka hammaslääkäri.

Ajan­va­raus

Ritva Näpänkangas (HLL)

Ritva Näpänkangas (HLL)

pro­teti­ikan ja purentafy­s­i­olo­gian EHL

Rit­van erikoisalaan kuu­lu­vat ham­maspro­teti­ik­ka, purentafy­s­i­olo­gia, ham­masim­plan­tit sekä esteet­ti­nen ham­mashoito. Rit­va on kokenut ham­maslääkäri, jos­ta poti­laat pitävät. Rit­va suh­tau­tuu poti­laaseen aina kun­niot­tavasti ja hoitaa ham­paat kun­toon koke­neel­la otteella.

Ajan­va­raus

Antti Sohlo (HLL)

Antti Sohlo (HLL)

Ham­maslääkäri

Olen ystävälli­nen ja rauhalli­nen yleisham­maslääkäri ja teen laa­jasti kaikkia ham­mashoitoon liit­tyviä toimen­piteitä, aina implant­ti­hoidoista ennal­taehkäi­sevään hoitoon. Toiv­otan Sin­ut ter­ve­tulleek­si vas­taan­otol­leni mis­sä tahansa suuhun ja ham­paisi­in liit­tyvässä ongel­mas­sa. Implant­tikon­sul­taa­tiot ilmaiseksi!

Ajan­va­raus

Olli Iivanainen (HLL)

Olli Iivanainen (HLL)

Ham­maslääkäri

Ter­ve­tu­loa vas­taan­otol­leni, mis­sä kaik­ki perusham­mashoitoon liit­tyvät toimen­piteet (tarkas­tuk­set, paikkauk­set, juuri­hoidot, ham­paan pois­tot, purentakiskot, ham­mask­iv­en pois­to, pro­teet­tiset hoidot, esteet­tiset hoidot) hoitu­vat rauhal­lisel­la ja tarkalla otteel­la poti­laan toiveet huomioiden. Pyrin työssäni pitkäaikaisi­in potilassuhteisiin.

Ajan­va­raus

Tuomas Torvinen (EHL)

Tuomas Torvinen (EHL)

Suu- ja leukakirur­gian erikoishammaslääkäri

Tuo­mas on rauhalli­nen ja var­maot­teinen erikoisham­maslääkäri, joka hoitaa suu- ja leukakirur­gisia lähetepoti­lai­ta. Työnku­vaan kuu­luu eri­tyis­es­ti vaa­ti­vatkin implant­ti­hoidot sekä ham­paiden pois­tot. Hän saa pelkopoti­laankin rauhoit­tumaan pelkäl­lä olemuksellaan.

Ajan­va­raus

Suuhygienistit

Kati Eklund

Kati Eklund

Suuhy­gien­isti

Kati on kokenut suuhy­gien­isti, jol­la on hel­lät otteet, hyvä huumori ja ammat­ti­taitoa yli 20 vuo­den ajalta.

Ajan­va­raus

Anne Hujanen

Anne Hujanen

Suuhy­gien­isti

Anne on ystävälli­nen ja ammat­ti­taitoinen suuhy­gien­isti. Hän tekee työn­sä rauhal­lis­es­ti, huolel­lis­es­ti ja hel­läkä­tis­es­ti huomioiden asi­akas­ta ja ohjeis­taen yksilöl­lis­es­ti suun ja ham­paiden kotihoidossa.

Ajan­va­raus

Hammashoitajat ja vastaanottovirkailijat

Anita Ketola

Anita Ketola

Vas­taan­ot­tosi­h­teeri, HH

Ani­ta ottaa sin­ut vas­taan Furkas­sa ystäväl­liseen ja rauhal­liseen tyyli­in, ja häneltä voit kysyä apua mis­sä tahansa hoitoon­si liit­tyis­sä asiois­sa, ajan­va­rauk­sien lisäksi.

 

 

Kirsi Alatalo

Kirsi Alatalo

Ham­mashoita­ja

Salme Kennilä

Salme Kennilä

Ham­mashoita­ja

Anu Sohlo

Anu Sohlo

Ham­mashoita­ja

Maria Järvi

Maria Järvi

Ham­mashoita­ja

Oona Nygård

Oona Nygård

Ham­mashoita­ja

Marja Multasniemi

Marja Multasniemi

Ham­mashoita­ja

Aira Tapio

Aira Tapio

Ham­mashoita­ja