Viisau­den­hampaan poisto

Viisau­den­hampaat aiheut­tavat päänvaivaa suurim­malle osalle suoma­lai­sista jossain vaiheessa elämää. Viisau­den­hampaat voivat puhjeta suuhun kokonaan tai osittain, ja toisilta viisau­den­hampaat saattavat puuttua kokonaan. Jos viisau­den­hammas puhkeaa suuhun vain osittain, on seurauksena usein viisau­den­hampaan poisto. 

Viisau­den­ham­paiden puhkeaminen

Viisau­den­hampaat, lempi­ni­meltään viisurit, puhkeavat useim­miten 19–20 vuoden iässä, eikä puhkea­minen juuri edisty enää 25 ikävuoden jälkeen. Vaikka suurin osa viisau­den­ham­paiden poistoista tehdään nuorille aikui­sille, viisau­den­ham­paista voi olla vaivaa myös pidem­mälle aikui­sikään ehtineille. Tutki­musten mukaan 67 %:lta suoma­lai­sista on poistettu vähintään yksi viisau­den­hammas 32 vuoden ikään mennessä.

Viisau­den­hammas ja perikoroniitti

Useim­miten syynä viisau­den­hampaan poistoon on vailli­nainen puhkea­minen. Jos hammas näkyy vain osittain, ikenen ja hampaan väliin muodostuu syvä tasku, jota on vaikea puhdistaa. Puhdis­tuson­gelmien vuoksi ien on altis pehmyt­ku­doksen tuleh­duk­selle eli periko­ro­nii­tille.

Periko­ro­niitin oireita voivat olla mm. särky ja jomottava kipu, märkä­vuoto ientas­kusta, suun ulkopuo­linen turvotus tai paha maku suussa. Tuleh­duksen voi saada helpot­tamaan hetkel­li­sesti kiinnit­tä­mällä erityistä huomiota viisau­den­hampaan alueen huolel­liseen puhdis­ta­miseen, mutta ainoa varsi­nainen hoito­keino periko­ro­nii­tille on viisau­den­hampaan poisto.

Muita viisau­den­hampaan poista­misen syitä

Muita viisau­den­hampaan poiston syitä voivat olla esimer­kiksi erilaiset kasvojen kiputilat tai oikomis­hoi­dol­liset syyt. Iäkkääm­millä potilailla viisau­den­ham­paiden hoidon tarve liittyy useim­miten kariekseen tai iensai­rauksiin.

Viisau­den­hammas poistetaan paikallispuudutuksessa

Viisau­den­hampaan hoidon tarve on yksilöl­listä, ja hoidon suunnit­telua varten potilaan suusta otetaan rtg-kuva, josta nähdään esimer­kiksi viisau­den­hampaan koko, asento sekä juurien lukumäärä ja muoto. Jos hampaan poisto taval­lisin keinoin ei onnistu, voidaan viisau­den­hammas poistaa leikkauk­sel­li­sesti. Viisau­den­hampaan poisto on yksi taval­li­sim­mista hammas­lää­kärin suorit­ta­mista suuki­rur­gi­sista toimen­pi­teistä.

Vaikka viisau­den­hampaan poista­mi­sista liikkuu monen­laisia tarinoita, ei toimen­pi­dettä tarvitse pelätä. Puudu­tuksen ansiosta viisau­den­hampaan poistosta aiheutuva kipu saadaan pidettyä vähäisenä ja toimenpide asiak­kaalle mahdol­li­simman miellyttävänä.

Viisau­den­hampaan poiston hinta

Viisau­den­hampaan poiston hinta määräytyy mm. sen mukaan, poiste­taanko hammas taval­lisin keinoin vai leikkauk­sel­li­sesti. Myös toimen­piteen vaikeus vaikuttaa hinnan muodos­tu­miseen. Yleisen, suuntaa-antavan hinta-arvion hampaan poistolle löydät hinnas­tos­tamme.

Viisau­den­hampaan poiston jälkeen

Toimen­piteen jälkeen syömistä ja juomista tulee välttää muutaman tunnin ajan, ja haavaa tulee varoa. Kylmä­hauteen pitäminen poskea vasten helpottaa alueen kipua ja turvo­tusta. Kohta­lainen kipu hampaan poiston jälkeen on normaalia, ja sen tulisi hävitä muuta­massa päivässä.

Poista­misen jälkeisten omahoito-ohjeiden huolel­linen noudat­ta­minen nopeuttaa parane­mista huomat­ta­vasti, ja tavan­omaiset särky­lääkkeet lievit­tävät yleensä toimen­piteen jälkeistä kipua hyvin.

Posken turvotus ja mahdol­liset suun avaamis­vai­keudet häviävät viimeistään viikon kuluttua viisau­den­hampaan poista­mi­sesta. Haavan varominen sekä raskaan urheilun ja tupakoinnin välttä­minen edesaut­tavat parane­mista huomattavasti.

Toimen­piteen jälkeen syömistä ja juomista tulee välttää muutaman tunnin ajan, ja haavaa tulee varoa. Kylmä­hauteen pitäminen poskea vasten helpottaa alueen kipua ja turvo­tusta. Kohta­lainen kipu hampaan poiston jälkeen on normaalia, ja sen tulisi hävitä muuta­massa päivässä.

Poista­misen jälkeisten omahoito-ohjeiden huolel­linen noudat­ta­minen nopeuttaa parane­mista huomat­ta­vasti, ja tavan­omaiset särky­lääkkeet lievit­tävät yleensä toimen­piteen jälkeistä kipua hyvin.

Posken turvotus ja mahdol­liset suun avaamis­vai­keudet häviävät viimeistään viikon kuluttua viisau­den­hampaan poista­mi­sesta. Haavan varominen sekä raskaan urheilun ja tupakoinnin välttä­minen edesaut­tavat parane­mista huomattavasti.

Tutustu hinnas­toomme: Hinnasto