Viisaudenhampaan poisto

Viisauden­ham­paat aiheut­ta­vat pään­vaivaa suurim­malle osalle suo­ma­lai­sista jos­sain vai­heessa elämää. Viisauden­ham­paat voivat puh­je­ta suuhun kokon­aan tai osit­tain, ja toisil­ta viisauden­ham­paat saat­ta­vat puut­tua kokon­aan. Jos viisauden­ham­mas puhkeaa suuhun vain osit­tain, on seu­rauk­se­na usein viisauden­ham­paan poisto. 

Viisaudenhampaiden puhkeaminen

Viisauden­ham­paat, lempin­imeltään viisurit, puhkea­vat useim­miten 19–20 vuo­den iässä, eikä puhkeami­nen juuri edis­ty enää 25 ikävuo­den jäl­keen. Vaik­ka suurin osa viisauden­ham­paiden pois­toista tehdään nuo­rille aikuisille, viisauden­ham­paista voi olla vaivaa myös pidem­mälle aikuisikään ehtineille. Tutkimusten mukaan 67 %:lta suo­ma­lai­sista on pois­tet­tu vähin­tään yksi viisauden­ham­mas 32 vuo­den ikään mennessä.

Viisaudenhammas ja perikoroniitti

Useim­miten syynä viisauden­ham­paan pois­toon on vail­li­nainen puhkeami­nen. Jos ham­mas näkyy vain osit­tain, ike­nen ja ham­paan väli­in muo­dos­tuu syvä tasku, jota on vaikea puhdis­taa. Puhdis­tu­songelmien vuok­si ien on altis pehmytku­dok­sen tule­hduk­selle eli periko­roni­it­ille.

Periko­roni­itin oire­i­ta voivat olla mm. särky ja jomot­ta­va kipu, märkävuo­to ien­taskus­ta, suun ulkop­uo­li­nen tur­vo­tus tai paha maku suus­sa. Tule­hduk­sen voi saa­da helpot­ta­maan het­kel­lis­es­ti kiin­nit­tämäl­lä eri­ty­istä huomio­ta viisauden­ham­paan alueen huolel­liseen puhdis­tamiseen, mut­ta ain­oa varsi­nainen hoitokeino periko­roni­it­ille on viisauden­ham­paan poisto.

Muita viisaudenhampaan poistamisen syitä

Mui­ta viisauden­ham­paan pois­ton syitä voivat olla esimerkik­si eri­laiset kasvo­jen kiputi­lat tai oikomishoidol­liset syyt. Iäkkääm­mil­lä poti­lail­la viisauden­ham­paiden hoidon tarve liit­tyy useim­miten kariek­seen tai ien­sairauk­si­in.

Viisaudenhammas poistetaan paikallispuudutuksessa

Viisauden­ham­paan hoidon tarve on yksilöl­listä, ja hoidon suun­nit­telua varten poti­laan suus­ta ote­taan rtg-kuva, jos­ta nähdään esimerkik­si viisauden­ham­paan koko, asen­to sekä juurien lukumäärä ja muo­to. Jos ham­paan pois­to taval­lisin keinoin ei onnis­tu, voidaan viisauden­ham­mas pois­taa leikkauk­sel­lis­es­ti. Viisauden­ham­paan pois­to on yksi taval­lisim­mista ham­maslääkärin suorit­tamista suukirur­gi­sista toimen­piteistä.

Vaik­ka viisauden­ham­paan pois­tami­sista liikkuu mon­en­laisia tari­noi­ta, ei toimen­pidet­tä tarvitse pelätä. Puudu­tuk­sen ansios­ta viisauden­ham­paan pois­tos­ta aiheutu­va kipu saadaan pidet­tyä vähäisenä ja toimen­pide asi­akkaalle mah­dol­lisim­man miellyttävänä.

Viisaudenhampaan poiston hinta

Viisauden­ham­paan pois­ton hin­ta määräy­tyy mm. sen mukaan, pois­te­taanko ham­mas taval­lisin keinoin vai leikkauk­sel­lis­es­ti. Myös toimen­piteen vaikeus vaikut­taa hin­nan muo­dos­tu­miseen. Yleisen, suun­taa-anta­van hin­ta-arvion ham­paan pois­tolle löy­dät hin­nas­tostamme.

Viisaudenhampaan poiston jälkeen

Toimen­piteen jäl­keen syömistä ja juomista tulee vält­tää muu­ta­man tun­nin ajan, ja haavaa tulee varoa. Kylmähau­teen pitämi­nen poskea vas­ten helpot­taa alueen kipua ja tur­vo­tus­ta. Kohta­lainen kipu ham­paan pois­ton jäl­keen on nor­maalia, ja sen tulisi hävitä muu­ta­mas­sa päivässä.

Pois­tamisen jälkeis­ten oma­hoito-ohjei­den huolelli­nen nou­dat­ta­mi­nen nopeut­taa parane­mista huo­mat­tavasti, ja tavanomaiset särkylääk­keet lievit­tävät yleen­sä toimen­piteen jälkeistä kipua hyvin.

Posken tur­vo­tus ja mah­dol­liset suun avaamis­vaikeudet häviävät viimeistään viikon kulut­tua viisauden­ham­paan pois­tamis­es­ta. Haa­van varomi­nen sekä raskaan urheilun ja tupakoin­nin vält­tämi­nen edesaut­ta­vat parane­mista huomattavasti.

Toimen­piteen jäl­keen syömistä ja juomista tulee vält­tää muu­ta­man tun­nin ajan, ja haavaa tulee varoa. Kylmähau­teen pitämi­nen poskea vas­ten helpot­taa alueen kipua ja tur­vo­tus­ta. Kohta­lainen kipu ham­paan pois­ton jäl­keen on nor­maalia, ja sen tulisi hävitä muu­ta­mas­sa päivässä.

Pois­tamisen jälkeis­ten oma­hoito-ohjei­den huolelli­nen nou­dat­ta­mi­nen nopeut­taa parane­mista huo­mat­tavasti, ja tavanomaiset särkylääk­keet lievit­tävät yleen­sä toimen­piteen jälkeistä kipua hyvin.

Posken tur­vo­tus ja mah­dol­liset suun avaamis­vaikeudet häviävät viimeistään viikon kulut­tua viisauden­ham­paan pois­tamis­es­ta. Haa­van varomi­nen sekä raskaan urheilun ja tupakoin­nin vält­tämi­nen edesaut­ta­vat parane­mista huomattavasti.

Tutus­tu hin­nas­toomme: Hin­nas­to