Proteettiset hoidot

Irrotettava hammasproteesi

Irrotet­tavil­la, kokon­aan akryylistä tai akryylistä ja met­allista valmis­tet­tavil­la ham­maspro­tee­seil­la voidaan kor­va­ta yksi tai use­ampi puut­tu­va ham­mas. Tapauk­ses­sa, jos­sa kor­vataan kaik­ki ham­paat, pro­teesir­aken­net­ta kut­su­taan koko­pro­teesik­si. Jos kysymyk­sessä on vain muu­ta­man ham­paan puu­tos, puhutaan osapro­teesista. Jos pro­teesir­ak­en­teeseen vale­taan met­al­liosia, kuten omi­in, jäl­jel­lä ole­vi­in ham­paisi­in ulot­tuvia tuki- tai kiin­ni­tys­rak­en­tei­ta, pin­teitä tai suu­laen yli kulke­via ja pro­teesi­ham­pai­ta yhdis­täviä met­al­likaaria, puhutaan rankaproteesista.

Met­alli­nen osapro­teesi voidaan tehdä hyvin ohuek­si, joten se on usein pelkästään akryylistä tehtyä osapro­teesia kevyem­pi ja sirompi. Rankapro­teesi on myös jäl­jel­lä ole­vien omien ham­paiden tukiku­dosten kannal­ta ystäväl­lisem­pi. Myös pro­teesi­hy­gien­ian ylläpi­to rankapro­teesia käytet­täessä on helpompaa.

Irrotet­ta­va osapro­teesi tai koko­pro­teesi voidaan valmis­taa myös omien, vielä leukalu­us­sa ole­vien ham­masju­urien tai implant­tien päälle, jol­loin pro­teesi­tyyp­pi on nimeltään peit­to­pro­teesi. Täl­lainen pro­teesi voidaan tukea ja kiin­nit­tää jäl­jel­lä ole­vi­in ham­masju­uri­in. Ennen pro­teesin valmis­tamista val­i­taan ne ham­paat, joiden kun­to on riit­tävän hyvä ja jot­ka voidaan tarvit­taes­sa hoitaa ja jot­ka kan­nat­taa säi­lyt­tää. Täl­lä hoit­o­muodol­la saadaan pro­teesille parem­pi kiin­ni­tys, tuki ja pysyvyys omien ham­masju­urten suo­jel­lessa limakalvo­ja pureskelun aikana ja tun­tu­ma siitä, että purraan vielä osit­tain omil­la ham­pail­la, säilyy.

Joskus on tarve valmis­taa osapro­teesi valmi­ik­si heti ham­maspois­to­jen yhtey­dessä välit­tömästi, esimerkik­si etuham­maspois­to­jen yhtey­dessä. Täl­löin ham­maspro­teesia täy­tyy usein tiivistää poh­jaa­mal­la melko pian.

Irtoproteesien hoito

Kaik­ki ham­maspro­teesit tarvit­se­vat päivit­täistä puhdis­tus­ta ja huolen­pitoa sekä vuosit­taista ham­maslääkärin tekemää koko suun ja pro­teesin ja sen toimin­nan tutkimus­ta. Hyvin limakalvoil­la ja ham­pail­la istu­va ja purennal­taan tas­apain­oinen pro­teesi on suun ter­vey­den ja pro­teesin käytön kannal­ta tärkeää. Pro­teesin toimin­nan ja samal­la koko purenta­toimin­nan palaut­ta­mi­nen voi vaa­tia protesin poh­jaus­ta (tiivistys­tä), puren­nan tasoi­tush­ion­taa ja jois­sakin tapauk­sis­sa uuden pro­teesin valmis­tamista. Nämä voidaan tode­ta sään­nöl­lisessä ham­maslääkärin tekemässä tutkimuksessa.

Irrotet­ta­van ham­maspro­teesin hoito-ohjeet löy­dät täältä.

Implanttikiinnitteinen kokoproteesi

Ham­masim­plant­te­ja voidaan käyt­tää myös huonos­ti pysyvien irrotet­tavien pro­teesien tukemiseen. Tyyp­il­lisin tilanne on alaleuan koko­pro­teesi, joka tue­taan vähin­tään kahdel­la etuham­masalueelle sijoitet­taval­la implan­til­la. Ham­maspro­teesi on edelleen irrotet­ta­va ja tästä johtuen implant­tialuei­den puhdis­tus on varsin helppoa.

Kaik­ki ham­maspro­teesit tarvit­se­vat päivit­täistä puhdis­tus­ta ja huolen­pitoa sekä vuosit­taista ham­maslääkärin tekemää koko suun ja pro­teesin ja sen toimin­nan tutkimus­ta. Hyvin limakalvoil­la ja ham­pail­la istu­va ja purennal­taan tas­apain­oinen pro­teesi on suun ter­vey­den ja pro­teesin käytön kannal­ta tärkeää. Pro­teesin toimin­nan ja samal­la koko purenta­toimin­nan palaut­ta­mi­nen voi vaa­tia protesin poh­jaus­ta (tiivistys­tä), puren­nan tasoi­tush­ion­taa ja jois­sakin tapauk­sis­sa uuden pro­teesin valmis­tamista. Nämä voidaan tode­ta sään­nöl­lisessä ham­maslääkärin tekemässä tutkimuksessa.

Vas­taan­otoltamme saat myös monipuoliset kiin­teän pro­teti­ikan ratkaisut, kuten ham­masim­plan­tit, ham­maskru­unut ja sillat.

Tutus­tu hin­nas­toomme: Hin­nas­to