Proteet­tiset hoidot

Irrotettava hammas­pro­teesi

Irrotet­ta­villa, kokonaan akryy­listä tai akryy­listä ja metal­lista valmis­tet­ta­villa hammas­pro­tee­seilla voidaan korvata yksi tai useampi puuttuva hammas. Tapauk­sessa, jossa korvataan kaikki hampaat, protee­si­ra­ken­netta kutsutaan kokopro­tee­siksi. Jos kysymyk­sessä on vain muutaman hampaan puutos, puhutaan osapro­tee­sista. Jos protee­si­ra­ken­teeseen valetaan metal­liosia, kuten omiin, jäljellä oleviin hampaisiin ulottuvia tuki- tai kiinni­tys­ra­ken­teita, pinteitä tai suulaen yli kulkevia ja protee­si­ham­paita yhdis­täviä metal­li­kaaria, puhutaan rankaproteesista.

Metal­linen osapro­teesi voidaan tehdä hyvin ohueksi, joten se on usein pelkästään akryy­listä tehtyä osapro­teesia kevyempi ja sirompi. Ranka­pro­teesi on myös jäljellä olevien omien hampaiden tukiku­dosten kannalta ystäväl­li­sempi. Myös protee­si­hy­gienian ylläpito ranka­pro­teesia käytet­täessä on helpompaa.

Irrotettava osapro­teesi tai kokopro­teesi voidaan valmistaa myös omien, vielä leuka­luussa olevien hammas­juurien tai implanttien päälle, jolloin protee­si­tyyppi on nimeltään peitto­pro­teesi. Tällainen proteesi voidaan tukea ja kiinnittää jäljellä oleviin hammas­juuriin. Ennen proteesin valmis­ta­mista valitaan ne hampaat, joiden kunto on riittävän hyvä ja jotka voidaan tarvit­taessa hoitaa ja jotka kannattaa säilyttää. Tällä hoito­muo­dolla saadaan protee­sille parempi kiinnitys, tuki ja pysyvyys omien hammas­juurten suojel­lessa limakalvoja pures­kelun aikana ja tuntuma siitä, että purraan vielä osittain omilla hampailla, säilyy.

Joskus on tarve valmistaa osapro­teesi valmiiksi heti hammas­pois­tojen yhtey­dessä välit­tö­mästi, esimer­kiksi etuham­mas­pois­tojen yhtey­dessä. Tällöin hammas­pro­teesia täytyy usein tiivistää pohjaa­malla melko pian.

Irtopro­teesien hoito

Kaikki hammas­pro­teesit tarvit­sevat päivit­täistä puhdis­tusta ja huolen­pitoa sekä vuosit­taista hammas­lää­kärin tekemää koko suun ja proteesin ja sen toiminnan tutki­musta. Hyvin limakal­voilla ja hampailla istuva ja puren­naltaan tasapai­noinen proteesi on suun terveyden ja proteesin käytön kannalta tärkeää. Proteesin toiminnan ja samalla koko puren­ta­toi­minnan palaut­ta­minen voi vaatia protesin pohjausta (tiivis­tystä), purennan tasoi­tus­hiontaa ja joissakin tapauk­sissa uuden proteesin valmis­ta­mista. Nämä voidaan todeta säännöl­li­sessä hammas­lää­kärin tekemässä tutkimuksessa.

Irrotet­tavan hammas­pro­teesin hoito-ohjeet löydät täältä.

Implant­ti­kiin­nit­teinen kokoproteesi

Hamma­simplantteja voidaan käyttää myös huonosti pysyvien irrotet­tavien proteesien tukemiseen. Tyypil­lisin tilanne on alaleuan kokopro­teesi, joka tuetaan vähintään kahdella etuham­ma­sa­lu­eelle sijoi­tet­ta­valla implan­tilla. Hammas­pro­teesi on edelleen irrotettava ja tästä johtuen implant­tia­lueiden puhdistus on varsin helppoa.

Kaikki hammas­pro­teesit tarvit­sevat päivit­täistä puhdis­tusta ja huolen­pitoa sekä vuosit­taista hammas­lää­kärin tekemää koko suun ja proteesin ja sen toiminnan tutki­musta. Hyvin limakal­voilla ja hampailla istuva ja puren­naltaan tasapai­noinen proteesi on suun terveyden ja proteesin käytön kannalta tärkeää. Proteesin toiminnan ja samalla koko puren­ta­toi­minnan palaut­ta­minen voi vaatia protesin pohjausta (tiivis­tystä), purennan tasoi­tus­hiontaa ja joissakin tapauk­sissa uuden proteesin valmis­ta­mista. Nämä voidaan todeta säännöl­li­sessä hammas­lää­kärin tekemässä tutkimuksessa.

Vastaa­no­tol­tamme saat myös monipuo­liset kiinteän prote­tiikan ratkaisut, kuten hamma­simplantit, hammask­ruunut ja sillat.

Tutustu hinnas­toomme: Hinnasto