Tietoa hammassillasta

Puut­tuvan ham­paan tai ham­paiden kor­vaamiseen on ole­mas­sa usei­ta keino­ja, joista sopivin val­i­taan tapausko­htais­es­ti. Ham­mas­sil­lan avul­la voidaan kor­va­ta ker­ral­la use­ampikin ham­mas, ja lop­putu­los on kestävä ja luon­nol­lisen näköinen.

Mikä hammassilta on?

Ham­mas­sil­lak­si kut­su­taan kiin­teää pro­teet­tista ratkaisua, joka kor­vaa yhden tai use­am­man puut­tuvan ham­paan. Ham­mas­sil­ta kiin­nitetään viereis­ten ham­paiden varaan eri­tyisen kiin­ni­tysse­mentin avul­la, joten lop­putu­los on pysyvä, eikä sitä voi irrot­taa kiin­ni­tyk­sen jälkeen.

Ham­mas­sil­lan kiin­nit­tämi­nen edel­lyt­tää, että mah­dol­liset ham­paiden ja kiin­ni­tysku­dosten ongel­mat ja tule­hduk­set on ensin hoidet­tu, ja suu on muuten ter­ve. Myös sil­lan tuk­i­ham­paiden on olta­va kun­nos­sa. Sil­lan kiin­nit­tämistä varten viereiset tuk­i­ham­paat hio­taan pilari­maiseen muo­toon, joiden varaan sil­tarak­en­teen voi kiin­nit­tää tukev­asti. Toimen­pide tehdään paikallispuudutuksessa.

Tuk­i­ham­paiden hiomisen jäl­keen ham­paista ote­taan jäl­jen­nök­set, joiden poh­jal­ta ham­mas­sil­ta voidaan valmis­taa. Ham­mas­sil­ta valmis­te­taan ham­maslab­o­ra­to­rios­sa käsi­työnä, ja ham­mas­sil­lan valmis­tamisen ajak­si poti­laan ham­paat voidaan suo­ja­ta väli­aikaisel­la, muo­visel­la sil­tarak­en­teel­la. Pysyvä sil­ta muo­toil­laan sopi­vak­si poti­laan purentaan ja muiden ham­paiden muo­toon, ja lop­putu­los näyt­tää ja tun­tuu samal­ta kuin luon­nol­liset hampaat.

Mistä materiaalista hammassilta valmistetaan?

Ham­mas­sil­to­ja voidaan valmis­taa eri mate­ri­aaleista, ja sopivim­man mate­ri­aalin val­in­ta riip­puu esimerkik­si paikas­ta, johon ham­mas­sil­ta on tarkoi­tus kiin­nit­tää suus­sa. Ham­mas­sil­lan runk­ona voidaan hyö­dyn­tää kerami­aa tai met­al­lia. Met­al­lirunk­oinen sil­ta valmis­te­taan läh­es aina kul­las­ta, ja ker­aamises­sa run­gos­sa puolestaan voidaan käyt­tää mate­ri­aali­na esimerkik­si lujaa zirko­ni­aa. Ham­mas­sil­lan runko päällystetään käsi­työnä kestäväl­lä posli­inipäällysteel­lä, joka antaa ham­mas­sil­lalle halu­tun värin ja muodon.

Tavanomaista ham­mas­sil­taa yksinker­taisem­pi ja edullisem­pi ratkaisu on niin san­ot­tu kevyt­sil­ta , joka voidaan valmis­taa met­al­lirunk­oise­na tai kuitu­vahvis­teis­es­ta muovi­ma­te­ri­aal­ista ja se kiin­nitetään viereisi­in tuk­i­ham­paisi­in liimaa­mal­la. Kevyt­sil­ta ei kestä suur­ta purentar­a­situs­ta, joten se sopii lähin­nä etuham­masalueelle. Kevyt­sil­taa voidaan käyt­tää myös pidem­piaikaise­na väli­aikaise­na sil­tana varsi­naista ham­mas­sil­taa suunniteltaessa.

Hammassillan kiinnittämisen jälkeen

Ham­mas­sil­taa hoide­taan samal­la tavoin kuin omi­akin ham­pai­ta, ja asian­mukaisel­la hoidol­la ham­mas­sil­ta kestää suus­sa usei­den vuosien tai vuosikym­me­nien ajan. Ham­mas­sil­lan hoi­dos­sa on tärkeää huole­htia ham­masvälien puhdis­tamis­es­ta myös sil­lan ja tuk­i­ham­paiden välistä. Neu­vo­ja ja opas­tus­ta ham­mas­sil­lan oikeaop­piseen puhdis­tamiseen saat ham­maslääkäriltäsi tai suuhygienistiltasi.

Muita proteettisia ratkaisuja

Puut­tuvan ham­paan tai ham­paiden kor­vaamista suositel­laan, sil­lä ham­paan puut­tumi­nen voi aiheut­taa esteet­tisen hai­tan lisäk­si muu­tok­sia purentaan, ja ajan myötä ham­paiden puut­tumi­nen voi johtaa myös viereis­ten ham­paiden liikku­miseen ham­mas­riv­istössä. Taval­lisen ham­mas­sil­lan ohel­la suosit­tu­ja kiin­teitä pro­teet­tisia ratkaisu­ja puut­tuvan ham­paan kor­vaamiseen ovat keino­ju­uret eli ham­masim­plan­tit, joiden päälle voidaan kiin­nit­tää kru­unu- tai sil­tarakenne puut­tuvien ham­paiden lukumäärästä riippuen.

Myös irrotet­ta­vat ham­maspro­teesit sovel­tu­vat puut­tuvien ham­paiden kor­vaamiseen. Jos poti­laal­la on omia ham­pai­ta jäl­jel­lä, voidaan puut­tuvien ham­paiden tilalle valmis­taa osapro­teesi. Lue lisää irrotet­tavista pro­tee­seista täältä.

Tutus­tu hin­nas­toomme: Hin­nas­to