Tietoa hammas­sil­lasta

Puuttuvan hampaan tai hampaiden korvaa­miseen on olemassa useita keinoja, joista sopivin valitaan tapaus­koh­tai­sesti. Hammas­sillan avulla voidaan korvata kerralla useam­pikin hammas, ja loppu­tulos on kestävä ja luonnol­lisen näköinen.

Mikä hammas­silta on?

Hammas­sil­laksi kutsutaan kiinteää proteet­tista ratkaisua, joka korvaa yhden tai useamman puuttuvan hampaan. Hammas­silta kiinni­tetään viereisten hampaiden varaan erityisen kiinni­tys­se­mentin avulla, joten loppu­tulos on pysyvä, eikä sitä voi irrottaa kiinni­tyksen jälkeen.

Hammas­sillan kiinnit­tä­minen edellyttää, että mahdol­liset hampaiden ja kiinni­tys­ku­dosten ongelmat ja tuleh­dukset on ensin hoidettu, ja suu on muuten terve. Myös sillan tukiham­paiden on oltava kunnossa. Sillan kiinnit­tä­mistä varten viereiset tukihampaat hiotaan pilari­maiseen muotoon, joiden varaan silta­ra­kenteen voi kiinnittää tukevasti. Toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa.

Tukiham­paiden hiomisen jälkeen hampaista otetaan jäljen­nökset, joiden pohjalta hammas­silta voidaan valmistaa. Hammas­silta valmis­tetaan hammas­la­bo­ra­to­riossa käsityönä, ja hammas­sillan valmis­ta­misen ajaksi potilaan hampaat voidaan suojata väliai­kai­sella, muovi­sella silta­ra­ken­teella. Pysyvä silta muotoillaan sopivaksi potilaan purentaan ja muiden hampaiden muotoon, ja loppu­tulos näyttää ja tuntuu samalta kuin luonnol­liset hampaat.

Mistä materi­aa­lista hammas­silta valmistetaan?

Hammas­siltoja voidaan valmistaa eri materi­aa­leista, ja sopivimman materi­aalin valinta riippuu esimer­kiksi paikasta, johon hammas­silta on tarkoitus kiinnittää suussa. Hammas­sillan runkona voidaan hyödyntää keramiaa tai metallia. Metal­li­run­koinen silta valmis­tetaan lähes aina kullasta, ja keraa­mi­sessa rungossa puolestaan voidaan käyttää materi­aalina esimer­kiksi lujaa zirkoniaa. Hammas­sillan runko päällys­tetään käsityönä kestä­vällä poslii­ni­pääl­lys­teellä, joka antaa hammas­sil­lalle halutun värin ja muodon.

Tavan­omaista hammas­siltaa yksin­ker­tai­sempi ja edulli­sempi ratkaisu on niin sanottu kevyt­silta , joka voidaan valmistaa metal­li­run­koisena tai kuitu­vah­vis­tei­sesta muovi­ma­te­ri­aa­lista ja se kiinni­tetään viereisiin tukiham­paisiin liimaa­malla. Kevyt­silta ei kestä suurta puren­ta­ra­si­tusta, joten se sopii lähinnä etuham­ma­sa­lu­eelle. Kevyt­siltaa voidaan käyttää myös pidem­piai­kaisena väliai­kaisena siltana varsi­naista hammas­siltaa suunniteltaessa.

Hammas­sillan kiinnit­tä­misen jälkeen

Hammas­siltaa hoidetaan samalla tavoin kuin omiakin hampaita, ja asian­mu­kai­sella hoidolla hammas­silta kestää suussa useiden vuosien tai vuosi­kym­menien ajan. Hammas­sillan hoidossa on tärkeää huolehtia hammas­välien puhdis­ta­mi­sesta myös sillan ja tukiham­paiden välistä. Neuvoja ja opastusta hammas­sillan oikeaop­piseen puhdis­ta­miseen saat hammas­lää­kä­riltäsi tai suuhygienistiltasi.

Muita proteet­tisia ratkaisuja

Puuttuvan hampaan tai hampaiden korvaa­mista suosi­tellaan, sillä hampaan puuttu­minen voi aiheuttaa esteet­tisen haitan lisäksi muutoksia purentaan, ja ajan myötä hampaiden puuttu­minen voi johtaa myös viereisten hampaiden liikku­miseen hammas­ri­vis­tössä. Taval­lisen hammas­sillan ohella suosittuja kiinteitä proteet­tisia ratkaisuja puuttuvan hampaan korvaa­miseen ovat keino­juuret eli hamma­simplantit, joiden päälle voidaan kiinnittää kruunu- tai silta­ra­kenne puuttuvien hampaiden lukumää­rästä riippuen.

Myös irrotet­tavat hammas­pro­teesit sovel­tuvat puuttuvien hampaiden korvaa­miseen. Jos potilaalla on omia hampaita jäljellä, voidaan puuttuvien hampaiden tilalle valmistaa osapro­teesi. Lue lisää irrotet­ta­vista protee­seista täältä.

Tutustu hinnas­toomme: Hinnasto