Hammasytimen tulehdus eli pulpiitti – miten tunnistaa?

kesä 27, 2022 | Suun ter­veys

Ham­masy­ti­men tule­hdus eli pulpi­it­ti johtuu yleen­sä hoita­mat­tomas­ta kariek­ses­ta. Karies kan­nat­taa siis hoitaa ajal­laan, jot­ta tule­hdus ei pää­sisi eten­emään ham­masy­timeen asti. Juuri­hoidon avul­la tule­htunut ham­mas voidaan kuitenkin yleen­sä pelastaa. 

hammasytimen tulehdus

Mistä hammasytimen tulehdus johtuu?

Yleisin syy ham­masy­ti­men tule­htu­miselle on eden­nyt karies eli ham­paan reiki­in­tymi­nen. Karies voi aiheut­taa ham­massärkyä, sil­lä edetessään syvälle ham­maslu­uhun se ärsyt­tää ham­masy­ti­men sisäl­lä ole­via her­mo­ja. Karies voi ede­tä ham­masy­ti­men tulehdukseksi.

Ham­masy­ti­men tule­hdus eli pulpi­it­ti voi johtua myös muista syistä, kuten ham­paan halkea­mas­ta, syvälle ham­masy­ti­men läheisyy­teen ulot­tuvas­ta paikas­ta ham­mastap­atur­mas­ta tai ham­paan kemi­al­lis­es­ta kulu­mis­es­ta eli eroosiosta. 

 

Miksi hammasytimen tulehdus kannattaa hoitaa?

Lieväasteinen tule­hdus voi olla palau­tu­va, mut­ta pitkään jatkues­saan ham­masy­ti­men tule­hdus voi ede­tä kudok­sen kuo­lioon. Ham­maslääkärin hoitoon kan­nat­taa hakeu­tua mah­dol­lisim­man pian, jot­ta tule­hduk­sen eten­e­m­i­nen voitaisi­in pysäyt­tää. Ham­paan pul­pas­sa sijait­se­vat her­mot sekä verisuonet, jot­ka tule­hduk­sen myötä ärtyvät ja keräävät painet­ta pul­pan sisään. 

 

Mitä oireita hammasytimen tulehdus aiheuttaa?

Ham­masy­ti­men tule­hdus voi aiheut­taa seu­raavia oireita:

  • (säteilevä) särky
  • herkkyys läm­pötilavai­hteluille
  • kop­u­tusarku­us
  • purentakipu
  • kuume

Joskus ham­masy­ti­men tule­hdus voi olla myös oiree­ton, jol­loin se voi jäädä hel­posti huo­maa­mat­ta ja pal­jas­tua sat­tumal­ta esimerkik­si röntgenkuvista.

 

Hammasytimen tulehduksen hoito 

Pulpi­it­ti on varsin kivu­lias ja vaatii aina ham­maslääkärin hoitoa, jot­ta tule­htunut kudos saadaan pois­tet­tua ja tule­hdus hoidettua.

Ham­maslääkäri pois­taa tule­htuneen kudok­sen. Jos ham­masy­ti­men tule­hdus on eden­nyt palau­tu­mat­tomak­si ja ydin on joko kokon­aan tai osit­tain kuo­lios­sa, niin täl­löin ham­paalle tehdään juuri­hoito, jot­ta se voitaisi­in säi­lyt­tää. Joskus ham­mas voidaan joutua pois­ta­maan, jos tule­hdus­ta ei saa­da pysäytet­tyä pelkästään juurihoidolla. 

Juuri­hoidet­tu ham­mas on taval­lista ham­mas­ta hau­raampi ja sik­si alt­ti­impi myös ham­paan mur­tu­mille tai halkeamille. Juuri­hoide­tun ham­paan väri voi toimen­piteen jäl­keen muut­tua hie­man mui­ta ham­pai­ta har­maam­mak­si. Värin muu­tos­ta voidaan joskus kor­ja­ta ham­paiden valka­isun avulla.

Lue juuri­hoi­dos­ta lisää artikke­lis­tamme.

 

Varaa aika hammaslääkäriin, jos epäilet hammasytimen tulehdusta! 

Ham­masy­ti­men tule­hdus voi äityä kivu­li­aak­si. Ham­maslääkärikeskus Furkas­sa on tar­jol­la vapai­ta aiko­ja lyhyel­läkin varoi­tusa­jal­la. Varaa aika netistä tai asiakaspalvelunumeroistamme:

  • Oulu 08 375 190
  • Ii 050 466 4899

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899