Suun terveys ja sydän­sai­raudet ovat yhtey­dessä toisiinsa

helmi 3, 2020 | Suun terveys

Suun terveyden ylläpito ja hoito on tärkeää erityi­sesti sydän­sai­rauk­sista kärsi­ville, sillä tutki­musten mukaan esimer­kiksi parodon­tiitti eli hampaiden kiinni­tys­ku­dos­sairaus lisää riskiä sydänin­fark­tille ja endokar­dii­tille eli sydämen sisäkalvon tulehdukselle. 

Suun krooninen tulehdus altistaa sydänsairauksille

Suun krooniset tuleh­dukset eivät välttä­mättä oireile, jolloin hoitoon hakeu­tu­minen voi viivästyä. Suun tarkas­tuk­sessa käyminen säännöl­li­sesti on suosi­tel­tavaa, jotta krooniset tuleh­dukset havait­taisiin mahdol­li­simman nopeasti. Suun krooniset tuleh­dukset muiden voivat altistaa yleisille suoma­lai­sille kansan­tau­deille, kuten sydän- ja verisuonisairauksille. 

 

Veren­kiertoon voi päästä bakteereja esimer­kiksi hampaiden harjaa­misen tai syömisen yhtey­dessä, jos suuhy­gienia on huono. Veren­kiertoon päästessään, bakteerit voivat aiheuttaa etäinfektioita

 

Kroonisen tuleh­duksen aiheut­tavia bakteereja voi piiles­kellä myös hammas­pro­tee­seissa. Puutteel­li­sesti puhdis­tettu proteesi ja/tai ikenet luovat hyvän kiinnit­ty­mi­sa­lustan erilai­sille bakteeri- ja sienikasvustoille. 

 

Hoito­toi­men­piteet, jotka aiheut­tavat veren­vuotoa, voivat kohottaa riskiä endokar­dii­tille ja muille etäin­fek­tioille. Hoito­toi­men­pi­dettä ennen hammas­lääkäri arvioi onko tarpeen määrätä antibiootteja infek­tioiden ennal­taeh­käisyyn. Antibiootit ovat aiheel­lisia esimer­kiksi asiak­kaalle, jolla on heiken­tynyt vastus­tuskyky tai tietty sydän­sairaus. Antibiootteja voidaan määrätä myös laajan toimen­piteen tai toimen­pi­dea­lueen tuleh­tu­nei­suuden takia.

Suun terveyden ylläpitäminen

Erityi­sesti sydän- ja verisuo­ni­sai­rauk­sista kärsivän tulisi kiinnittää huomiota suun terveyteen. Normaalit hoito­suo­si­tukset, kuten hampaiden peseminen kahdesti päivässä ja päivit­täinen lankaus pätevät myös sydänsairaille. 

 

Säännöl­linen ateria­rytmi ja ksyli­to­li­tuotteet syönnin jälkeen vähen­tävät hampaisiin kohdis­tuvaa kemial­lista rasitusta. Vahva kiille ehkäisee karies­bak­teerien aiheut­tamaa hampaiden reikiintymistä.

 

Suosi­tel­tavien suun tarkas­tusten lisäksi tulisi ottaa huomioon, että ennen leikkausta täytyy usein käydä hammas­lää­kä­rissä, jotta enemmän tai vähemmän huomaa­mat­tomat suun tuleh­dukset saadaan hoidettua. Esimer­kiksi tupakointi hanka­loittaa ientu­leh­duksen huomaa­mista, sillä supis­tuneet verisuonet vähen­tävät veren­vuotoa, joka on ientu­leh­duksen tyypil­linen oire. Hoita­maton suun tulehdus voi aiheuttaa leikkauksen jälkeisiä komplikaatioita.

 

Sydän- ja veren­pai­ne­lääkkeet voivat aiheuttaa suun kuivu­mista. Suun kuivu­minen altistaa esimer­kiksi kariek­selle eli hampaiden reikiin­ty­mi­selle. Kuivan suun oireiden hoitoon voidaan käyttää aptee­kissa myytäviä tekosyl­ki­val­mis­teita, geelejä sekä suihkeita. Myös ksyli­to­li­tuotteet tehos­tavat syljen eritystä.

Hammas­lääkäri Oulussa ja Iissä

Hammaslääkäri­asema Furka on toiminut Oulussa jo vuodesta 1980 Terve­tuloa luotet­taviin ja kokeneisiin käsiin! Palve­lemme Oulun lisäksi Iin keskus­tassa. Furkaan pääset jousta­vasti ilman pitkiä jonotusaikoja. Furka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimi­piste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimi­piste

Valta­rintie 2
9100 Ii
 050 466 4899