Suun terveys ja sydänsairaudet ovat yhteydessä toisiinsa

hel­mi 3, 2020 | Suun ter­veys

Suun ter­vey­den ylläpi­to ja hoito on tärkeää eri­tyis­es­ti sydän­sairauk­sista kär­siville, sil­lä tutkimusten mukaan esimerkik­si par­o­don­ti­it­ti eli ham­paiden kiin­ni­tysku­dos­sairaus lisää riskiä sydän­in­fark­tille ja endokardi­it­ille eli sydä­men sisäkalvon tulehdukselle. 

Suun krooninen tulehdus altistaa sydänsairauksille

Suun krooniset tule­hduk­set eivät vält­tämät­tä oireile, jol­loin hoitoon hakeu­tu­mi­nen voi viivästyä. Suun tarkas­tuk­ses­sa käymi­nen sään­nöl­lis­es­ti on suositeltavaa, jot­ta krooniset tule­hduk­set havait­taisi­in mah­dol­lisim­man nopeasti. Suun krooniset tule­hduk­set muiden voivat altistaa yleisille suo­ma­laisille kansan­taudeille, kuten sydän- ja verisuonisairauksille. 

 

Verenkier­toon voi päästä bak­teere­ja esimerkik­si ham­paiden har­jaamisen tai syömisen yhtey­dessä, jos suuhy­gien­ia on huono. Verenkier­toon päästessään, bak­teer­it voivat aiheut­taa etäinfektioita

 

Kroonisen tule­hduk­sen aiheut­tavia bak­teere­ja voi piileskel­lä myös ham­maspro­tee­seis­sa. Puut­teel­lis­es­ti puhdis­tet­tu pro­teesi ja/tai ikenet luo­vat hyvän kiin­nit­tymisalus­tan eri­laisille bak­teeri- ja sienikasvustoille. 

 

Hoito­toimen­piteet, jot­ka aiheut­ta­vat veren­vuo­toa, voivat kohot­taa riskiä endokardi­it­ille ja muille etäin­fek­tioille. Hoito­toimen­pidet­tä ennen ham­maslääkäri arvioi onko tarpeen määrätä antibioot­te­ja infek­tioiden ennal­taehkäisyyn. Antibiootit ovat aiheel­lisia esimerkik­si asi­akkaalle, jol­la on heiken­tynyt vas­tus­tuskyky tai tiet­ty sydän­sairaus. Antibioot­te­ja voidaan määrätä myös laa­jan toimen­piteen tai toimen­pide­alueen tule­htuneisu­u­den takia.

Suun terveyden ylläpitäminen

Eri­tyis­es­ti sydän- ja verisuon­i­sairauk­sista kär­sivän tulisi kiin­nit­tää huomio­ta suun ter­vey­teen. Nor­maalit hoito­su­osi­tuk­set, kuten ham­paiden pesem­i­nen kahdesti päivässä ja päivit­täi­nen lankaus pätevät myös sydänsairaille. 

 

Sään­nölli­nen ate­ri­aryt­mi ja ksyl­i­toli­tuot­teet syön­nin jäl­keen vähen­tävät ham­paisi­in kohdis­tu­vaa kemi­al­lista rasitus­ta. Vah­va kiille ehkäisee karies­bak­tee­rien aiheut­ta­maa ham­paiden reikiintymistä.

 

Suositeltavien suun tarkas­tusten lisäk­si tulisi ottaa huomioon, että ennen leikkaus­ta täy­tyy usein käy­dä ham­maslääkäris­sä, jot­ta enem­män tai vähem­män huo­maa­mat­tomat suun tule­hduk­set saadaan hoidet­tua. Esimerkik­si tupakoin­ti han­kaloit­taa ien­tule­hduk­sen huo­maamista, sil­lä supis­tuneet verisuonet vähen­tävät veren­vuo­toa, joka on ien­tule­hduk­sen tyyp­illi­nen oire. Hoita­m­a­ton suun tule­hdus voi aiheut­taa leikkauk­sen jälkeisiä komplikaatioita.

 

Sydän- ja veren­painelääk­keet voivat aiheut­taa suun kuiv­u­mista. Suun kuiv­u­mi­nen altistaa esimerkik­si kariek­selle eli ham­paiden reiki­in­tymiselle. Kuiv­an suun oirei­den hoitoon voidaan käyt­tää apteekissa myytäviä teko­sylki­valmis­tei­ta, geele­jä sekä suihkei­ta. Myös ksyl­i­toli­tuot­teet tehosta­vat syl­jen eritystä.

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899