Suun sieni-infektio

loka 17, 2021 | Suun ter­veys

Suun sieni-infek­tio voi aiheut­taa epä­muka­van tun­teen infek­toituneelle suun limakalvolle sekä tehdä hen­gi­tyk­ses­tä pahan­hajuisen. Sieni-infek­tio on kuitenkin yleen­sä hoidet­tavis­sa tehoste­tul­la suuhy­gien­ial­la ja lääkityksellä. 

Mitä oireita suun sieni-infektio aiheuttaa?

Suun sieni-infek­tio voi aiheut­taa seu­raavia oireita:

  • suun limakalvo­jen punoi­tus ja kiputuntemukset
  • pahan­hajuinen hengitys
  • suupiel­ten punoi­tus ja aristus

Mikä altistaa suun sieni-infektiolle?

Läh­es­tulkoon kaikil­la on pieniä määriä sie­ni­la­je­ja suus­saan ja ne ovat nor­maali osa suun mikrob­i­flooraa. Suun sieni-infek­tio puhkeaa yleen­sä mon­en altista­van tek­i­jän yhdistelmästä. 

Huono suuhy­gien­ia ja ham­maspro­teesi voivat lisätä riskiä suun sieni-infek­tion puhkeamiselle. Myös tietyt lääk­i­tyk­set, kuten eräät antibiootit ja kor­ti­sonilääk­i­tys voivat altistaa sieni-infek­tioille. Myös suun kuiv­u­us voi lisätä riskiä sieni-infektiolle. 

Perus­sairauk­sista huonos­sa hoito­tas­apain­os­sa ole­va dia­betes voi altistaa suun sieni-infek­tioille, sil­lä kohon­nut syl­jen glukoosi­ta­so yhdis­tet­tynä suun kuiv­u­u­teen luo otol­lisem­mat olo­suh­teet sieni-infek­tion syntymiselle. 

Kuinka suun sieni-infektiota voi ehkäistä?

Suun sieni-infek­tio­ta voi ehkäistä huole­hti­mal­la hyvästä suuhy­gien­i­as­ta eli har­jaa­mal­la ham­paat kahdesti päivässä sekä puhdis­ta­mal­la ham­masvälit sään­nöl­lis­es­ti. Myös tupakoin­ti voi lisätä riskiä suun sieni-infek­ti­olle, joten tupakoin­nin lopet­ta­mi­nen on myös hyvä tapa ehkäistä sieni-infektiota. 

Ham­maspro­teesi tulisi puhdis­taa päivit­täin miedol­la saip­pual­la ja pro­teesi­har­jal­la. Ham­maspro­teesi kan­nat­taa desin­fioi­da tehoste­tusti ker­ran viikos­sa ham­maspro­tee­seille tarkoite­tu­il­la puhdis­tustableteil­la tai ‑liuok­sil­la

Suun kuiv­u­ud­es­ta kär­siville suositel­laan ksyl­i­toli­tuot­tei­den, kuten puruku­mien ja pastil­lien käyt­töä niiden syl­jen eri­tys­tä lisäävän vaiku­tuk­sen joh­dos­ta. Suu­ta voi kos­teut­taa myös veden, öljy­jen sekä apteekissa myytävien teko­sylki­valmis­tei­den ja geel­ien avul­la. Alko­holip­i­toiset suuvedet voivat kui­v­at­taa suu­ta, joten niitä ei kan­na­ta käyttää. 

Kuinka suun sieni-infektiota hoidetaan?

Suun sieni-infek­tion hoit­a­mi­nen on tärkeää, sil­lä hoita­m­a­ton sieni-infek­tio voi altistaa limakalvo­muu­tok­sille. Sieni-infek­tio­ta kan­nat­taa aina käy­dä näyt­tämässä ham­maslääkärille, sil­lä ham­maslääkäri tekee diag­noosin, ottaa sive­lynäyt­teen soluvil­je­lyyn sekä antaa ohjeet lääke- ja itse­hoitoon. Suun sieni-infek­tio voi olla han­kala tun­nistaa itse, sil­lä se voi olla oiree­ton. Ham­maslääkäri tark­istaa suun limakalvot aina suun tarkas­tuk­sen yhteydessä. 

Varaa aika ajan­va­raus­nu­merois­tamme 08 375 190 (Oulu), 050 466 4899 (Ii) tai varaa aika netistä.

 

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899