Oikomishoito aikuisiässä

kesä 14, 2021 | Suun ter­veys

Koskaan ei ole liian myöhäistä, sil­lä oikomishoitoa voidaan tehdä vielä aikusiässäkin. Oikomishoidol­la voidaan kor­ja­ta purenta- ja asen­tovirheitä sekä niiden aiheut­tamia toimin­nal­lisia ongelmia. Oikomishoitoa voidaan tehdä myös esteet­ti­sistä syistä sekä helpot­ta­maan ahtaiden ham­masvälien puhdistusta. 

Oikomishoito suunnitellaan yksilöllisesti

Jos oikomishoidon ylläpi­to­vai­he on jäänyt kesken lap­su­udessa, niin ham­paat ovat voineet palau­tua virheasen­toon ja vaa­ti­vat oikomishoitoa. Purenta- ja asen­tovirheitä voidaan kor­ja­ta aikuisiässä myös kos­meet­ti­sista syistä. 

 

Oikomishoitoon erikois­tunut ham­maslääkäri laatii suun­nitel­man puren­nan ja/tai asen­tovirhei­den kor­jaamisek­si kon­sul­toin­tikäyn­nin yhteydessä. 

 

Oikomishoito voi olla myös huomaamatonta

Oikomishoidon menetelmät ovat kehit­tyneet nopeaan tahti­in ja nykyään on saatavil­la muitakin menetelmiä kuin per­in­teiset kiin­teät oikomisko­jeet. Jos purenta- tai asen­tovirheen kor­jaami­nen vaatii kiin­teää oikomisko­jet­ta, se voidaan tietyis­sä tapauk­sis­sa aset­taa myös ham­paan sisäpin­nalle. Ham­paiden taakse asetet­tavien oikomisko­jei­den avul­la toteutet­tavaa oikomishoitoa kut­su­taan myös lin­guaalitekni­ikak­si, sil­lä kiin­nikkeet sijait­se­vat huo­maa­mat­tomasti kie­len puolella.

 

Kiinteä oikomiskoje on tarpeen korjattaessa keskivaikeaa tai vaikeaa asentovirhettä

Vaikeim­mis­sa asen­tovirheis­sä tarvi­taan kiin­teitä oikomisko­jei­ta, joi­ta ovat esimerkik­si ham­mas­rau­dat sekä suun ulkoinen oikomisko­je, kuten niskave­toko­je. Laa­jem­pi oikomishoito voi viedä kak­si vuotta.

 

Ylläpitovaiheella estetään hampaiden palautuminen virheasentoon

Ylläpi­to- eli reten­tio­vai­he on tärkeä osa oikomishoitoa, sil­lä sen avul­la estetään ham­paiden palau­tu­mi­nen virheasen­toon ja varmis­te­taan lop­putu­lok­sen pysyvyys. Ylläpi­to­vai­heessa yleisiä oikomisko­jei­ta ovat reten­ti­olan­ka ja ‑levy. Ylläpi­to­vai­heen kesto arvioidaan yksilöko­htais­es­ti ja se on yleen­sä 1,5 — 2 vuotta. 

 

Oikomishoito voi vaatia muutosta suuhygienian rutiineihin 

Kiin­tei­den oikomisko­jei­den aikana ham­masvälien puhdis­tuk­seen voidaan tarvi­ta ham­masväli­har­jaa tai ham­mas­tikkua, sil­lä ham­paiden lankaus ei vält­tämät­tä onnis­tu. Ylläpi­to­vai­heen reten­ti­olevy vaatii päivit­täistä puhdis­tus­ta esimerkik­si astian­pe­suaineel­la tai oikomisko­jeen puhdis­tuk­seen tarkoitet­tu­jen poretablet­tien avulla. 

 

Lue lisää tietoa oikomishoi­dos­ta: https://furka.fi/palvelut/oikomishoito/

 

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899