Nuorten aikuisten suun terveys – ennaltaehkäisyllä on tärkeä rooli

heinä 21, 2021 | Suun ter­veys

Aikuis­tu­mi­nen ja nuoru­usikä on mon­elle hek­ti­nen elämän­vai­he, sil­lä elämässä tapah­tuu paljon muu­tok­sia. Suun ter­vey­destä huole­htimi­nen ja suun sairauk­sien ennal­taehkäisem­i­nen on eri­tyisen tärkeää nuore­na, sil­lä suun alueen sairaudet kehit­tyvät vähitellen ja ris­ki kas­vaa iän myötä.

nuorten aikuisten suun terveys

Viisauden hampaat puhkeavat nuoruusiässä

Viisauden­ham­paat puhkea­vat yleen­sä 19–20-vuotiaana eivätkä ne kas­va juurikaan 25 ikävuo­den jäl­keen. Tutkimusten mukaan 67 %:lta suo­ma­lai­sista on pois­tet­tu vähin­tään yksi viisauden­ham­mas 32 vuo­den ikään mennessä.

 

Stressi ja mielenterveysongelmat vaikuttavat myös suun terveyteen

Muut­tu­va elämän­ti­lanne, opiskelu, työelämä sekä ihmis­suh­teet voivat tuo­da stres­siä. Stres­si voi purkau­tua esimerkik­si öisenä narskut­telu­na tai ham­paiden tarpeet­tomana yhteen puremise­na. Ham­maslääkäri voi tehdä narskut­telu­un purentakiskon, joka estää narskut­telun yöllä.

 

Mie­len­ter­vey­den häir­iöt puhkea­vat useim­miten nuoru­udessa sekä lähivu­osi­na nuorten hoidon tarve on kas­vanut. Arvion mukaan jopa neljä­sosa nuorista kär­sii ainakin yhdestä mie­len­ter­vey­den häiriöstä. 

 

Mie­len­ter­vey­den häir­iöt näkyvät myös suun ter­vey­dessä, sil­lä täl­löin suun ter­vey­den ruti­init voivat jäädä puut­teel­lisik­si sekä esimerkik­si syömishäir­iöistä bulim­ia aiheut­taa eroosio­ta eli ham­paan kiil­teen liukenemista. 

 

Perussairaudet ja suun terveys

Dia­betes­ta sairas­ta­van tulisi kiin­nit­tää huomio­ta hoito­tas­apain­oon, sil­lä huonos­ti hoidet­tu dia­betes altistaa monille suun sairauk­sille, kuten esimerkik­si ien­tule­hduk­selle, par­o­don­ti­it­ille eli ham­paan kiin­ni­tysku­dos­sairaudelle, ham­paiden reiki­in­tymiselle eli kariek­selle sekä limakalvo­jen sien­i­t­ule­hduk­selle. Toisaal­ta suun tule­hduk­set heiken­tävät myös dia­betek­sen hoitotasapainoa.

 

Ast­man lääke­hoito kaksinker­tais­taa karies­riskin. Lisäk­si ast­man hoitoon käytet­tävät inhalaa­ti­olääk­keet sisältävät usein vaikut­ta­vana aineena kor­tikos­teroide­ja, jot­ka altista­vat hiivakasvulle suun alueel­la, sil­lä osa lääkeaineesta jää suuhun sisäänhengitettäessä.

 

Nuorten aikuisten suun terveys säilyy hyvänä suuhygienian rutiineilla

Suuri osa nuorten aikuis­ten yleisim­mistä suun sairauk­sista on ehkäistävis­sä suuhy­gien­ian ruti­ineil­la ja sään­nöl­lisil­lä suun tarkas­tuk­sil­la. Yleisimpiä nuorten suun sairauk­sia ovat karies eli reiki­in­tymi­nen, ien­sairaudet sekä ham­paiden eroosio.

 

Tärkeimpiä suuhy­gien­ian ruti­ine­ja ovat ham­paiden har­jaami­nen kahdesti päivässä flu­o­ri­ham­mas­tah­nal­la sekä ham­masvälien puhdis­t­a­mi­nen päivit­täin. Ham­paiden eroosio­ta voidaan ehkäistä vähen­tämäl­lä run­sas­sok­erisia ja hap­pamia elin­tarvikkei­ta. Myös tupakkavalmis­teet ja alko­holi lisäävät riskiä suun alueen sairauk­sille. Lue täältä lisäti­etoa ham­paille haitalli­sista aineista.

 

Säännöllisillä suun tarkastuksilla säästät rahaa!

Suun tarkas­tuk­ses­sa suositel­laan käymään noin 1–2 vuo­den välein. Sään­nöl­lisil­lä tarkas­tuk­sil­la säästät rahaa, sil­lä niil­lä saadaan kiin­ni piile­viä suun sairauk­sia, jot­ka eivät vält­tämät­tä oireile ja joiden hoito tulee kalli­im­mak­si pitkälle edenneenä.

Mikäli kär­sit ham­mashoitopelosta, niin lue vinkkimme täältä. 

Varaa aika suun tarkas­tuk­seen ajan­va­raus­nu­merois­tamme 08 375 190 (Oulu), 050 466 4899 (Ii) tai varaa aika netistä.

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899