Narskutteletko hampaitasi? — Näin estät vauriot!

hel­mi 3, 2020 | Suun ter­veys

Valit­ta­vatko samas­sa tilas­sa nukku­vat ham­paiden kirskun­nas­ta, joka pitää sikeäu­nisim­mankin hereil­lä? Tun­tu­vatko leukanivelet kipeiltä ja jäyk­iltä päivän mit­taan? Ham­paiden narskut­telu eli bruk­sis­mi voi aiheut­taa pysyviä vau­ri­oi­ta ham­paan pin­taan sekä ham­paiden lohkeamia. Tah­dos­ta riip­puma­ton­ta narskut­telua voi tapah­tua päivin ja öisin.

 

Hampaiden narskuttelu eli bruksismi on yleistä erityisesti nuorilla

Ham­paiden narskut­telu on yleinen vai­va: arvioidaan, että jopa 10% suo­ma­lai­sista kär­sii narskut­telus­ta ja sen aiheut­tamista vaivoista. Narskut­telu on yleisem­pää nuorem­mas­sa väestössä, jopa 20% nuorista ja lap­sista kär­sii narskut­telus­ta. Syytä tähän ei tiede­tä, mut­ta esimerkik­si stres­siä ja ham­paiden kehi­tyspros­es­sia on epäilty mah­dol­lisik­si syik­si. Narskut­telu aiheut­taa mit­tavaa rasitus­ta ham­paille: puru­voimat voivat olla jopa viisinker­taiset ver­rat­tuna nor­maali­in pureskeluun.

Hoitamattomalla narskuttelulla voi olla pysyviä seurauksia

Ham­paiden narskut­telu voi aiheut­taa pään­särkyä, ham­paiden pin­to­jen kulu­mista, paikko­jen irtoamista, tin­ni­tus­ta, limakalvo­vau­ri­oi­ta, kor­vakipua, sekä pään ja har­tioiden alueel­la lihasjäykkyyt­tä ja kipua. Ham­paiden narskut­telun voi pahim­mil­laan aiheut­taa ham­masy­ti­men tule­hduk­sen eli pulpi­itin, kun esimerkik­si lohkea­man kaut­ta juureen pääsee bak­teere­i­ta. Ham­masy­ti­men tule­hduk­ses­ta kär­sivän on hakeudut­ta­va ham­maslääkäri­in, jos­sa suorite­taan juuri­hoito tai ham­paan­pois­to, jos tule­hdus on levin­nyt ham­mas­ta ympäröivään luuhun. 

Narskuttelun ehkäiseminen ja oheisvaivojen hoito

Ham­paiden narskut­telu on periy­tyvä omi­naisu­us. Mui­ta altistavia tek­i­jöitä ovat stres­si, kahvi, tupakoin­ti, alko­holinkäyt­tö, suun kuiv­u­mi­nen, uniap­nea sekä refluk­si­tau­ti. Tutkimusten mukaan mie­len­ter­vey­del­lä on yhteys ali­ta­jun­taiseen narskut­telu­un, esimerkik­si ahdis­tus voi lisätä narsku­tus­ta tai toimia laukai­se­vana tek­i­jänä narskuttelulle.

 

Narskut­telun vähen­tämisek­si tehdään purentakisko, jota käytetään pääasi­as­sa öisin. Purentakisko suo­jaa purupin­to­ja ja leukaniveliä sekä rentout­taa pure­mal­i­hak­sia. Purentakisko­ja on eri­laisia malle­ja, joista ham­maslääkäri val­it­see sopivim­man. Ham­mas­teknikko valmis­taa purentakiskon mit­tati­laustyönä ham­mas­muot­tien avul­la, jon­ka jäl­keen ham­maslääkäri varmis­taa purentakiskon istuvuuden. 

 

Narskut­telua voi vähen­tää myös pyrkimäl­lä hal­lit­se­maan stres­siä. Alko­ho­lia, kahvia ja tupakoin­tia tulisi myös vähen­tää. Uniap­neaa tai refluk­si­tau­tia sairas­ta­van tulisi pyrk­iä mah­dol­lisim­man hyvään hoito­tas­apain­oon. Nor­maalia vähäisem­pi syl­jener­i­tys voi myös toimia laukai­se­vana tek­i­jänä narskut­telulle. Suun kuiv­u­ut­ta voi vähen­tää öljyl­lä, apteek­ista saatavil­la teko­sylki­valmis­teil­la ja geeleillä.

 

Narskut­teli­jan pure­mal­i­hak­set joutu­vat kovaan rasituk­seen. Tästä syys­tä pure­mal­i­hak­sia ei tulisi rasit­taa enää enem­pää, jol­loin esimerkik­si puruku­mia ei suositel­la pureskelta­van yli 10 min­uutin ajan. Narskut­tel­e­van ei myöskään kan­nat­taisi noja­ta leukaansa tai pureskel­la ruokaa vain toisel­la puoliskol­la suu­ta, sil­lä se lisää rasitus­ta entisestään.

Pure­mal­i­hak­sia voi rentout­taa esimerkik­si hieron­nal­la, venyt­te­lyl­lä, läm­pö- ja kylmähoidoil­la, lihas­re­lak­san­teil­la ja Botox-pis­tok­sil­la. Bot­u­li­ini­tok­si­inil­la ja lihas­re­lak­san­teil­la on kuitenkin mui­ta vai­h­toe­hto­ja enem­män hait­tavaiku­tuk­sia, jon­ka takia ensisi­jais­es­ti yritetään helpot­taa ongel­maa muil­la vaihtoehdoilla. 

Kärsitkö narskuttelusta? Varaa aika hammaslääkärille

Narskut­telus­ta kär­sivän tulisi vara­ta aika ham­maslääkärille hyvis­sä ajoin. Narskut­telun seu­rauk­set ovat pysyvät, jos narskut­telua ei hoide­ta. Ham­maslääkäri tekee kat­ta­van suun tarkas­tuk­sen, jon­ka perus­teel­la val­i­taan oikea läh­estymistapa narskut­telun vähen­tämisek­si ja oheis­vaivo­jen hoitamiseksi.

 

Narskut­telu saat­taa johtaa ennen pitkää ham­paiden lohkeamiseen, jon­ka kor­jaami­nen voi mak­saa enem­män kuin narskut­telun hoitaminen.

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899