Narskut­te­letko hampaitasi? — Näin estät vauriot!

helmi 3, 2020 | Suun terveys

Valit­ta­vatko samassa tilassa nukkuvat hampaiden kirskun­nasta, joka pitää sikeä­uni­sim­mankin hereillä? Tuntu­vatko leuka­ni­velet kipeiltä ja jäykiltä päivän mittaan? Hampaiden narskuttelu eli bruksismi voi aiheuttaa pysyviä vaurioita hampaan pintaan sekä hampaiden lohkeamia. Tahdosta riippu­ma­tonta narskut­telua voi tapahtua päivin ja öisin.

 

Hampaiden narskuttelu eli bruksismi on yleistä erityi­sesti nuorilla

Hampaiden narskuttelu on yleinen vaiva: arvioidaan, että jopa 10% suoma­lai­sista kärsii narskut­te­lusta ja sen aiheut­ta­mista vaivoista. Narskuttelu on yleisempää nuorem­massa väestössä, jopa 20% nuorista ja lapsista kärsii narskut­te­lusta. Syytä tähän ei tiedetä, mutta esimer­kiksi stressiä ja hampaiden kehitys­pro­sessia on epäilty mahdol­li­siksi syiksi. Narskuttelu aiheuttaa mittavaa rasitusta hampaille: puruvoimat voivat olla jopa viisin­ker­taiset verrattuna normaaliin pureskeluun.

Hoita­mat­to­malla narskut­te­lulla voi olla pysyviä seurauksia

Hampaiden narskuttelu voi aiheuttaa päänsärkyä, hampaiden pintojen kulumista, paikkojen irtoa­mista, tinni­tusta, limakal­vo­vau­rioita, korva­kipua, sekä pään ja hartioiden alueella lihas­jäyk­kyyttä ja kipua. Hampaiden narskut­telun voi pahim­millaan aiheuttaa hamma­sy­timen tuleh­duksen eli pulpiitin, kun esimer­kiksi lohkeaman kautta juureen pääsee baktee­reita. Hamma­sy­timen tuleh­duk­sesta kärsivän on hakeu­duttava hammas­lää­käriin, jossa suori­tetaan juuri­hoito tai hampaan­poisto, jos tulehdus on levinnyt hammasta ympäröivään luuhun. 

Narskut­telun ehkäi­se­minen ja oheis­vai­vojen hoito

Hampaiden narskuttelu on periytyvä ominaisuus. Muita altis­tavia tekijöitä ovat stressi, kahvi, tupakointi, alkoho­lin­käyttö, suun kuivu­minen, uniapnea sekä refluk­si­tauti. Tutki­musten mukaan mielen­ter­vey­dellä on yhteys alita­jun­taiseen narskut­teluun, esimer­kiksi ahdistus voi lisätä narsku­tusta tai toimia laukai­sevana tekijänä narskuttelulle.

 

Narskut­telun vähen­tä­mi­seksi tehdään puren­ta­kisko, jota käytetään pääasiassa öisin. Puren­ta­kisko suojaa purupintoja ja leuka­ni­veliä sekä rentouttaa purema­li­haksia. Puren­ta­kiskoja on erilaisia malleja, joista hammas­lääkäri valitsee sopivimman. Hammas­tek­nikko valmistaa puren­ta­kiskon mitta­ti­laus­työnä hammas­muottien avulla, jonka jälkeen hammas­lääkäri varmistaa puren­ta­kiskon istuvuuden. 

 

Narskut­telua voi vähentää myös pyrki­mällä hallit­semaan stressiä. Alkoholia, kahvia ja tupakointia tulisi myös vähentää. Uniapneaa tai refluk­si­tautia sairas­tavan tulisi pyrkiä mahdol­li­simman hyvään hoito­ta­sa­painoon. Normaalia vähäi­sempi sylje­ne­ritys voi myös toimia laukai­sevana tekijänä narskut­te­lulle. Suun kuivuutta voi vähentää öljyllä, aptee­kista saata­villa tekosyl­ki­val­mis­teilla ja geeleillä.

 

Narskut­te­lijan purema­li­hakset joutuvat kovaan rasitukseen. Tästä syystä purema­li­haksia ei tulisi rasittaa enää enempää, jolloin esimer­kiksi purukumia ei suosi­tella pures­kel­tavan yli 10 minuutin ajan. Narskut­te­levan ei myöskään kannat­taisi nojata leukaansa tai pures­kella ruokaa vain toisella puolis­kolla suuta, sillä se lisää rasitusta entisestään.

Purema­li­haksia voi rentouttaa esimer­kiksi hieron­nalla, venyt­te­lyllä, lämpö- ja kylmä­hoi­doilla, lihas­re­lak­san­teilla ja Botox-pistok­silla. Botulii­ni­tok­sii­nilla ja lihas­re­lak­san­teilla on kuitenkin muita vaihtoehtoja enemmän haitta­vai­ku­tuksia, jonka takia ensisi­jai­sesti yritetään helpottaa ongelmaa muilla vaihtoehdoilla. 

Kärsitkö narskut­te­lusta? Varaa aika hammaslääkärille

Narskut­te­lusta kärsivän tulisi varata aika hammas­lääkärille hyvissä ajoin. Narskut­telun seuraukset ovat pysyvät, jos narskut­telua ei hoideta. Hammas­lääkäri tekee kattavan suun tarkas­tuksen, jonka perus­teella valitaan oikea lähes­ty­mistapa narskut­telun vähen­tä­mi­seksi ja oheis­vai­vojen hoitamiseksi.

 

Narskuttelu saattaa johtaa ennen pitkää hampaiden lohkea­miseen, jonka korjaa­minen voi maksaa enemmän kuin narskut­telun hoitaminen.

Hammas­lääkäri Oulussa ja Iissä

Hammaslääkäri­asema Furka on toiminut Oulussa jo vuodesta 1980 Terve­tuloa luotet­taviin ja kokeneisiin käsiin! Palve­lemme Oulun lisäksi Iin keskus­tassa. Furkaan pääset jousta­vasti ilman pitkiä jonotusaikoja. Furka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimi­piste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimi­piste

Valta­rintie 2
9100 Ii
 050 466 4899