Muista nämä 10 asiaa hampaiden valkaisusta!

hel­mi 23, 2020 | Suun ter­veys

Ham­paiden valka­isu kirkas­taa hymyä usei­ta astei­ta. Suun ter­vey­den ammat­ti­laisen tekemän ham­paiden valka­isun lisäk­si tar­jol­la on laadukkai­ta välineitä koti­valka­isu­un. Ham­paiden valka­isua harkit­taes­sa tulee kuitenkin pitää mielessä eri­laisia asioi­ta, joi­ta käsit­telemme artikkelissa. 

Ennen hampaiden valkaisua:

1. Suo­jele ham­pai­ta vihlonnal­ta ham­mas­tah­nan avulla

Ham­paiden valka­isu voi aiheut­taa tilapäistä vihlon­taa. Vihlon­taa voi ehkäistä sen­si­ti­ivisille ham­paille tarkoite­tu­il­la ham­mas­tah­noil­la noin kak­si viikkoa ennen valkaisua.

2.Suuvesiä tai hap­pamia juo­mia ei suositel­la kah­teen vuorokau­teen ennen valkaisua

Anti­sep­tisiä suu­vesiä ei suositel­la käytet­tävän noin kah­teen vuorokau­teen ennen ham­paiden valka­isua. Myöskään hap­pamia juo­mia ei suositel­la, jos ham­paat ovat herkät.

3. Ham­paiden valka­isu tehdään vain ter­veeseen suuhun

Ennen kotona tai ammat­ti­laisen vas­taan­otol­la suoritet­tavaa valka­isua, tulee varmis­taa suun kokon­ais­val­tainen ter­veys. Reiki­in­tyneet ham­paat tulee paika­ta, ham­mask­ivi pois­taa ja tule­htuneet ikenet hoitaa kun­toon. Ham­maslääkärin tai suuhy­gien­istin tarkas­tus ennen valka­isua on siis tärkeää.

4. Ham­paiden valka­isua ei tehdä alle 18-vuo­ti­aille, raskaana oleville tai imettäville

Ham­paiden valka­isua ei tehdä alle 18-vuo­ti­aille, sil­lä ham­paan kehi­tys on vielä kesken. Ham­paiden valka­isua ei tehdä myöskään raskaana oleville tai imettäville.

5. Ham­paiden valka­isun voi tehdä korkein­taan ker­ran vuodessa

Ham­paiden valka­isu ammat­ti­laisen vas­taan­otol­la on tur­valli­nen toimen­pide, mut­ta se aiheut­taa kuitenkin kemi­al­lista rasitus­ta ham­paille. Ham­paiden valka­isua ei siis suositel­la tehtävän use­am­min kuin ker­ran vuodessa. Ham­paiden kirkkaut­ta voi ylläpitää eri­laisil­la kevyem­mil­lä valka­isu­tuot­teil­la. Suun ter­vey­den ammat­ti­lainen ohjeis­taa itsehoidossa.

6. Har­joi­ta varovaisu­ut­ta koti­valka­isu­tuot­tei­den kanssa

Tar­jol­la on mon­en­laisia tuot­tei­ta ham­paiden valka­isu­un, joista osa ovat heikkote­hoisia tai pahim­mil­laan jopa haitallisia ham­paille. Jos halu­aa tila­ta valka­isu­tuot­tei­ta netistä, on hyvä har­joit­taa varovaisu­ut­ta ja etsiä tuot­tei­ta, joista löy­tyy CE-merk­in­tä. CE-merk­in­tä takaa, että tuote on EU:n laa­tu­s­tan­dar­d­i­en mukainen. Suuhy­gien­istin tai ham­maslääkärin vas­taan­otol­ta saa myös laadukkai­ta tuot­tei­ta kotivalkaisuun. 

7. Ham­paiden valka­isu ei tehoa pro­teet­tisi­in materiaaleihin

Valka­isuaineet eivät tehoa ham­ma­s­paikkoi­hin, lam­i­naat­tei­hin, implant­tei­hin, kru­unui­hin, sil­toi­hin tai ham­maspro­tee­sei­hin. Tämä tulee ottaa huomioon, sil­lä valka­isun kus­tan­nuk­set voivat hel­posti moninker­tais­tua, jos eri­laisia pro­teet­tisia mate­ri­aale­ja täy­tyy vai­h­taa eri sävyisiksi.

8. Kaik­ki ham­paat eivät vaalene

Jos ham­paat ovat jo erit­täin vaaleat, on mah­dol­lista, että sävy ei muu­tu tai ero on vähäi­nen. Ham­paiden valka­isu ei vält­tämät­tä tehoa myöskään har­maan­sävy­isi­in ham­paisi­in, vaan täl­löin on harkit­ta­va jotain muu­ta hoit­o­muo­toa, kuten esimerkik­si laminaatteja.

 

Hampaiden valkaisun jälkeen:

9. Ham­paiden valka­isun jäl­keen voi esi­in­tyä sävyero­ja, jot­ka tasaantuvat

Ham­paiden valka­isun jäl­keen voi ilmetä sävyero­ja, jot­ka tasaan­tu­vat kuitenkin parin viikon sisällä.

10. Ham­paiden valka­isun jäl­keen tulee vält­tää vär­jääviä aineita

Ham­paiden valka­isun jäl­keen tulee odot­taa kak­si tun­tia ennen kuin saa syödä, tai juo­da muu­ta kuin vet­tä. Ham­paan pin­ta on kah­den vuorokau­den ajan eri­tyisen herkkä vär­jäy­tymille, joten kah­den päivän ajan tulisi vält­tää tupakoin­tia, nuuskaamista, väril­listä ham­mas­tah­naa, huulipunaa sekä kahvin, teen, alko­holi­tuot­tei­den, kola­juomien, suk­laan, salmi­akin, lakritsin, soi­jan, ket­supin, sinapin, cur­ryn, hap­pamien ja vär­jäävien hedelmien ja juuresten (esim. puna­ju­uri, appel­si­i­ni, porkkana) naut­timista. Jos kahvin juomi­nen on aivan vält­tämätön­tä, suositel­laan vedel­lä purskut­telua kahvin juomisen jälkeen.

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899