Miten koronavirustilanne vaikuttaa hammashoitoon tällä hetkellä? — 5 kysymystä ja vastausta

elo 16, 2020 | Suun ter­veys

Ter­vey­den ja hyv­in­voin­nin laitos julka­isi päivite­tyn ohjeen suun ter­vey­den­huol­lon yksiköille kesäku­un alus­sa, jos­sa todet­ti­in, että kiireetön­tä ham­mashoitoa tulee lisätä, kun koron­avirusti­lanne pysyy rauhal­lise­na. Sään­nöl­lisiä suun ter­veystarkas­tuk­sia lykät­ti­in kevääl­lä koron­aviruk­sen lev­iämisen tor­ju­misek­si, joten ehkäi­sevässä työssä on kirimistä. 

Koronavirustilanne ja hammashoito – 5 kysymystä

1. Miten koronavirustilanne vaikuttaa potilaisiimme?

Vas­taan­otolle saa­pues­sasi pois­sul­jemme esi­haas­tat­telun avul­la mah­dol­lisen altistu­misen koron­aviruk­selle. Olemme pois­ta­neet odotusti­las­tamme aikakausle­hdet ja muut ylimääräiset esineet, jot­ka voivat kerätä mikrobe­ja usei­den ihmis­ten käsitel­lessä niitä. Suosit­telemme vält­tämään tarpee­ton­ta oleskelua odotustilois­samme ja esimerkik­si ham­paiden har­jaus kan­nat­taa tehdä kotona.

 

2. Milloin ei saa tulla vastaanotolle?

Koron­aviruk­sen yleisimpiä oire­i­ta ovat kuume, kui­va yskä ja väsymys. Lisäk­si saat­taa esi­in­tyä esimerkik­si kurkkukipua, pään­särkyä, hen­ge­nahdis­tus­ta, lihask­ipua, maku- ja hajuaistin häir­iöitä sekä rip­u­lia. Jos et kär­si hen­gi­tystiein­fek­tion oireista, et ole altistunut koron­aviruk­selle tai käynyt ulko­mail­la viimeisen kah­den viikon aikana, niin voit tul­la suun terveydenhoitoon.

 

3. Kuulun riskiryhmään, tulisiko minun silti käydä hammashoidossa?

Jos kuu­lut riskiryh­mään, niin tässä tapauk­ses­sa tulee arvioi­da saavutet­ta­van hyö­dyn suhde hait­taan. Jos kär­sit särys­tä, vihlon­nas­ta, tur­vo­tuk­ses­ta, pitkit­tyneestä ien­tule­hduk­ses­ta tai ham­paasi on lohjen­nut, niin täl­löin on hyö­ty toden­näköis­es­ti suurem­pi kuin ris­ki saa­da koron­avirus­tar­tun­ta. Sään­nöl­lisiä suun ter­vey­den tarkas­tuk­si­akaan ei voi lykätä lop­ut­tomi­in ilman, että suun ter­veys heikkenee. 

 

4. Saanko tulla saattamaan läheiseni hammashoitoon?

Täl­lä het­kel­lä suosit­telemme, että poti­laamme tule­vat vara­tu­ille ajoilleen ilman saat­ta­jaa, mut­ta tulee kat­soa tilan­neko­htais­es­ti, onko saat­ta­jan läs­näo­lo välttämätöntä. 

 

5. Miten olemme varautuneet koronavirustilanteeseen?

Olemme siivon­neet ja desin­fioi­neet til­amme entistä tehoste­tum­min kevään ja kesän aikana. Toim­imme Ter­vey­den ja hyv­in­voin­nin laitok­sen pro­tokol­lan mukaises­ti koron­aviruk­sen lev­iämisen ehkäisemisessä. 

 

Henkilökun­tamme sitoutuu jäämään pois töistä ja men­emään tes­tat­tavak­si mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä, jos hen­gi­tystiein­fek­tion oire­i­ta esiintyy.

 

Kysy neuvoa!

Jos olet epä­var­ma, kan­nat­taisiko sin­un tul­la suun ter­vey­den­huoltoon, ole yhtey­dessä mei­hin puhe­lim­itse numeroon: 08 375 190. Ilmoi­ta mah­dol­lisim­man pian, jos sin­un täy­tyy perua aikasi, kos­ka olet altistunut tai sairas­tunut koronavirukseen.

Lisäti­etoa palveluis­tamme ja hin­nas­tos­ta löy­tyy täältä.

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899