Miten korona­vi­rus­ti­lanne vaikuttaa hammas­hoitoon tällä hetkellä? — 5 kysymystä ja vastausta

elo 16, 2020 | Suun terveys

Terveyden ja hyvin­voinnin laitos julkaisi päivi­tetyn ohjeen suun tervey­den­huollon yksiköille kesäkuun alussa, jossa todettiin, että kiiree­töntä hammas­hoitoa tulee lisätä, kun korona­vi­rus­ti­lanne pysyy rauhal­lisena. Säännöl­lisiä suun terveys­tar­kas­tuksia lykättiin keväällä korona­vi­ruksen leviä­misen torju­mi­seksi, joten ehkäi­se­vässä työssä on kirimistä. 

Korona­vi­rus­ti­lanne ja hammas­hoito – 5 kysymystä

1. Miten korona­vi­rus­ti­lanne vaikuttaa potilaisiimme?

Vastaa­no­tolle saapuessasi poissul­jemme esihaas­tat­telun avulla mahdol­lisen altis­tu­misen korona­vi­ruk­selle. Olemme poistaneet odotus­ti­las­tamme aikakaus­lehdet ja muut ylimää­räiset esineet, jotka voivat kerätä mikrobeja useiden ihmisten käsitel­lessä niitä. Suosit­te­lemme välttämään tarpee­tonta oleskelua odotus­ti­lois­samme ja esimer­kiksi hampaiden harjaus kannattaa tehdä kotona.

 

2. Milloin ei saa tulla vastaanotolle?

Korona­vi­ruksen yleisimpiä oireita ovat kuume, kuiva yskä ja väsymys. Lisäksi saattaa esiintyä esimer­kiksi kurkku­kipua, päänsärkyä, henge­nah­dis­tusta, lihas­kipua, maku- ja hajuaistin häiriöitä sekä ripulia. Jos et kärsi hengi­tys­tiein­fektion oireista, et ole altis­tunut korona­vi­ruk­selle tai käynyt ulkomailla viimeisen kahden viikon aikana, niin voit tulla suun terveydenhoitoon.

 

3. Kuulun riski­ryhmään, tulisiko minun silti käydä hammashoidossa?

Jos kuulut riski­ryhmään, niin tässä tapauk­sessa tulee arvioida saavu­tet­tavan hyödyn suhde haittaan. Jos kärsit särystä, vihlon­nasta, turvo­tuk­sesta, pitkit­ty­neestä ientu­leh­duk­sesta tai hampaasi on lohjennut, niin tällöin on hyöty toden­nä­köi­sesti suurempi kuin riski saada korona­vi­rus­tar­tunta. Säännöl­lisiä suun terveyden tarkas­tuk­siakaan ei voi lykätä loput­tomiin ilman, että suun terveys heikkenee. 

 

4. Saanko tulla saattamaan läheiseni hammashoitoon?

Tällä hetkellä suosit­te­lemme, että potilaamme tulevat varatuille ajoilleen ilman saattajaa, mutta tulee katsoa tilan­ne­koh­tai­sesti, onko saattajan läsnäolo välttämätöntä. 

 

5. Miten olemme varau­tuneet koronavirustilanteeseen?

Olemme siivonneet ja desin­fioineet tilamme entistä tehos­te­tummin kevään ja kesän aikana. Toimimme Terveyden ja hyvin­voinnin laitoksen proto­kollan mukai­sesti korona­vi­ruksen leviä­misen ehkäisemisessä. 

 

Henki­lö­kun­tamme sitoutuu jäämään pois töistä ja menemään testat­ta­vaksi matalalla kynnyk­sellä, jos hengi­tys­tiein­fektion oireita esiintyy.

 

Kysy neuvoa!

Jos olet epävarma, kannat­taisiko sinun tulla suun tervey­den­huoltoon, ole yhtey­dessä meihin puheli­mitse numeroon: 08 375 190. Ilmoita mahdol­li­simman pian, jos sinun täytyy perua aikasi, koska olet altis­tunut tai sairas­tunut koronavirukseen.

Lisätietoa palve­luis­tamme ja hinnas­tosta löytyy täältä.

Hammas­lääkäri Oulussa ja Iissä

Hammaslääkäri­asema Furka on toiminut Oulussa jo vuodesta 1980 Terve­tuloa luotet­taviin ja kokeneisiin käsiin! Palve­lemme Oulun lisäksi Iin keskus­tassa. Furkaan pääset jousta­vasti ilman pitkiä jonotusaikoja. Furka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimi­piste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimi­piste

Valta­rintie 2
9100 Ii
 050 466 4899