Miten alkoholi vaikuttaa suun terveyteen?

joulu 6, 2022 | Suun ter­veys

Alko­holin liikakäyt­tö on Suomes­sa yleistä. Alko­holi vaikut­taa negati­ivis­es­ti suun ter­vey­teen, sil­lä se aiheut­taa ham­paan kiil­teen eroosio­ta sekä suun kuiv­u­mista ja lisää riskiä suun alueen solu­muu­tok­sille sekä syöville. Kohtuukäytön rajana pide­tään miehillä 0–2 annos­ta päivässä ja naisil­la 0–1 annos­ta alko­ho­lia päivässä.  Hait­tavaiku­tuk­sia voi esi­in­tyä myös kohtuukäyt­täjil­lä, mut­ta yleis­es­ti ottaen hai­tat lisään­tyvät kulu­tuk­sen lisääntyessä. 

Miten alkoholi vaikuttaa suun terveyteen?

 

Eroosio

Alko­holi­juo­mat ovat usein hap­pamia ja sok­erip­i­toisia, joten ne lisäävät ham­paan kiil­teen eroosio­ta eli liuken­e­mista. Ham­paiden eroosio lisää riskiä ham­paiden reiki­in­tymiselle, sil­lä täl­löin ham­paan pin­ta pehme­nee ja on alt­ti­impi kariek­sen kehit­tymiselle. Myös hap­pa­mat röy­htäyk­set ja oksen­nus aiheut­ta­vat hap­po­hyökkäyk­sen ja näin voivat tois­tuvina edis­tää eroosiota. 

 

Suun kuivuminen eli kserostomia

Suun kuiv­u­mi­nen eli kseros­to­mia lisää edelleen riskiä ham­paan kiil­teen eroosi­olle, sil­lä täl­löin syl­ki ei neu­traloi hap­pa­muut­ta yhtä tehokkaasti. Lisäk­si syl­jessä on tärkeitä aine­sosia, jot­ka suo­jaa­vat mikrobeil­ta. Alko­holin käyt­tö voi lisätä suun kuivuutta. 

Suun kuiv­u­ud­es­ta kär­siville suositel­laan ksyl­i­toli­tuot­tei­den, kuten puruku­mien ja pastil­lien käyt­töä niiden syl­jen eri­tys­tä lisäävän vaiku­tuk­sen joh­dos­ta. Suu­ta voi kos­teut­taa myös veden, sekä apteekissa myytävien valmis­tei­den avulla.

Lue artikke­lis­tamme lisää suun kuiv­u­mis­es­ta.

 

Suun alueen solumuutokset ja syöpäriski

Alko­holin riskikäyt­tö lisää riskiä suun alueen syöville, kuten kieli- ja huulisyövälle sekä suuon­telon syövälle. Hyvälaa­tuiset suun limakalvon solu­muu­tok­set ovat yleisem­piä alko­holin riskikäyt­täjil­lä ja ne voivat olla syövän esi­astei­ta. Syöpäris­ki kas­vaa merkit­tävästi, jos alko­holin riskikäytön lisäk­si tupakoi.

Lue artikke­lis­tamme lisää tupakoin­nin vaiku­tuk­ses­ta suun ter­vey­teen

 

Miksi hammaslääkäri voi kysyä alkoholin käytöstä? 

Ham­maslääkärin on tärkeää selvit­tää suun ter­vey­teen vaikut­ta­vat riskitek­i­jät, joten tästä syys­tä ham­maslääkäri saat­taa kysyä alko­holin käytöstä yhtälail­la kuin esimerkik­si ham­paiden harjaamisesta. 

 

Muistathan säännölliset suun tarkastukset!

Eri­tyis­es­ti alko­holin riskikäyt­täjien kan­nat­taa käy­dä sään­nöl­lis­es­ti suun tarkas­tuk­sis­sa, sil­lä ris­ki suun sairauk­sille on kohon­nut. Suun tarkas­tuk­ses­sa suositel­laan käymään noin 1–2 vuo­den välein tai ham­maslääkärin suosit­tele­mal­la aikataul­ul­la. Varaa aika suun tarkas­tuk­seen ajan­va­raus­nu­merois­tamme 08 375 190 (Oulu), 050 466 4899 (Ii) tai varaa aika netistä.

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899