Mitä tarkoittaa juurenkärjen resektio eli juurenpään leikkaus?

tam­mi 23, 2023 | Suun ter­veys

Resek­tio eli juuren­pään leikkaus tehdään, kun juuri­hoito ei tep­si ham­masy­timeen levin­neeseen tule­hduk­seen. Resek­tio on suukirurginen toimen­pide, joka tehdään paikallispuudutuksessa. 

Milloin resektio eli juurenpään leikkaus tehdään?

Resek­tio tehdään, kun juuri­hoidol­la ei voi­da enää hoitaa ham­paan yti­men tule­hdus­ta. Juuren­pään leikkaus voidaan tehdä myös tilanteessa, jos juuri­hoitoa ei voi­da tehdä, kos­ka juurikana­va on ahdas tai ham­paaseen on asen­net­tu nas­ta tai ruu­vi, joka estää juurihoidon.

Juurenkär­jestä tule­hdus voi hoita­mat­tomana ede­tä leukalu­uhun sekä päästä luukalvon läpi, jol­loin tule­hdus voi lev­itä ja muo­dostaa absessin eli märkä­paiseen, joka pitää tyh­jen­tää juuren­pään leikkauk­ses­sa. Juurenkär­jen tule­hduk­sen oire­i­ta ovat esimerkik­si särky, paineen tunne, tur­vo­tus, kuume ja purenta-arkuus.

 

Miten juurenkärjen resektio tehdään?

Resek­tio on suukirurginen toimen­pide, joka tehdään yleen­sä paikallispu­udu­tuk­ses­sa. Juuren­pään leikkauk­ses­sa avataan ensin ien­läp­pä kirur­gis­es­ti, jot­ta saadaan ham­paan juuri pal­jastet­tua. Juurenkär­jen ympäriltä pois­te­taan hie­man luu­ta ja mah­dolli­nen märkä­paise pois­te­taan. Juurenkär­ki katkaistaan ja se kor­vataan täyt­teel­lä. Viimeisek­si ien­läp­pä sul­je­taan ompeleilla.

 

Mitä juurenkärjen resektion jälkeen tapahtuu? 

Resek­tion jäl­keen suositel­laan vält­tämään muu­ta­man päivän ajan fyy­sistä rasitus­ta, tupakoin­tia, kovia sekä kuumia ja kylmiä ruokia. Suu tulisi puhdis­taa kloori­hek­sidi­in­isu­uvedel­lä. Ham­paat saa har­ja­ta vas­ta, kun ompeleet on pois­tet­tu noin viikon kulut­tua resek­tios­ta. Tule­hduskip­ulääkkeitä kan­nat­taa syödä ham­maslääkärin ohjeis­tuk­sen mukaises­ti, sil­lä leikkausalue saat­taa olla kipeä jopa viikon ajan. Kipua ja tur­vo­tus­ta voi yrit­tää lievit­tää myös kylmä­pakkauk­sen avulla. 

 

Kärsitkö hammassärystä? Varaa aika hammaslääkärille!

Ham­massärky on oire, joka kan­nat­taa tark­istut­taa ham­maslääkäril­lä. Suun tarkas­tuk­ses­sa voidaan selvit­tää suun ter­vey­den­ti­la ja ennal­taehkäistä suun sairauk­sia. Peruster­veen aikuisen kan­nat­taa käy­dä suun tarkas­tuk­ses­sa vähin­tään 2–3 vuo­den välein tai ham­maslääkärin määrit­tämän tarkas­tusvälin mukaisesti. 

Ham­maslääkärikeskus Furkas­ta löy­dät tark­istu­saiko­ja maanan­taista lauan­tai­hin ja myös iltaisin. Samat hin­nat ovat voimas­sa Oulun sekä Iin toimip­is­teil­lä sekä lauan­taisin ja iltaisin!

Varaa aika puhe­li­nasi­akas­palvelus­tamme tai netistä: https://furka.fi/yhteystiedot/ 

 

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899