Mitä tarkoittaa hampaan kiilteen eroosio?

joulu 2, 2022 | Suun ter­veys

Suo­ma­lais­ten sok­erin käyt­tö on ollut laskusu­un­taista 2000-luvul­ta alka­en, mut­ta yhä suurem­mak­si ongel­mak­si on nouse­mas­sa ham­paiden eroosio eli ham­paan kiil­teen liuken­e­m­i­nen. Run­sas vir­voitusjuomien, mehu­jen ja hap­pamien hedelmien naut­timi­nen lisää riskiä eroosiovaurioille. 

Hampaiden eroosio vaurioittaa kiillettä ja lisää kariesta

Ham­paiden eroosio tarkoit­taa ham­paan kiil­teen kemi­al­lista liuken­e­mista hap­po­jen vaiku­tuk­ses­ta. Ham­paiden eroosio lisää riskiä ham­paiden reiki­in­tymiselle, sil­lä täl­löin ham­paan pin­ta pehme­nee ja on alt­ti­impi kariek­sen kehit­tymiselle. Myös hap­pa­mat röy­htäyk­set ja oksen­nus aiheut­ta­vat hap­po­hyökkäyk­sen ja näin voivat tois­tuvina edis­tää eroosio­ta. Ham­paiden eroosio­vau­ri­ot voi nähdä kiil­teen mat­taisuute­na sekä kellertävyytenä.

Ham­paiden eroosio voi aiheut­taa myös ham­paiden vihlon­taa. Lue artikke­lis­tamme lisää ham­paiden vihlon­nas­ta

 

Mitkä ruoat ja juomat aiheuttavat eroosiota?

Eri­tyis­es­ti hap­pa­mat juo­mat, kuten alko­holi- ja ener­gia­juo­mat sekä tietyt hedelmät aiheut­ta­vat eroosio­ta. Light-ver­siot alko­holi- ja ener­gia­juomista sekä lim­soista vähen­tävät karies­riskiä, mut­ta ovat sok­er­il­lis­ten ver­sioiden tapaan yleen­sä happamia. 

Myös kasvis­ruokavalio voi lisätä eroosioriskiä, sil­lä täl­löin ruokavalioon voi sisäl­tyä paljon hap­pamia ruokia, kuten hedelmiä ja vihan­nek­sia sekä kovien ruo­ka-ainei­den pureskelu kulut­taa kiil­let­tä enemmän. 

Lue artikke­lis­tamme lisää, mitkä ruoat ja juo­mat ovat haitallisimpia ham­paille sekä sok­erin kor­vaamis­es­ta makeu­tu­saineil­la. 

 

Miten hampaiden eroosiota voi ehkäistä?

Ham­paiden eroosio­ta voi vähen­tää naut­ti­mal­la vähem­män hap­pamia ruokia ja juo­mia sekä ajoit­ta­mal­la niiden naut­timi­nen ate­ri­oiden yhtey­teen, jot­ta hap­po­hyökkäys­ten määrä ei ylit­täisi suositel­tua 5–6 ker­taa päivässä. 

Ham­paiden pesem­i­nen heti syömisen jäl­keen voi aiheut­taa eroosio­ta, joten on suositeltavaa odot­taa vähin­tään puoli tun­tia syömisen jäl­keen ennen ham­paiden har­jaamista. Jos on naut­tin­ut eri­tyisen hap­pamia ruokia tai juo­mia, niin on suositeltavaa odot­taa tun­ti ennen harjaamista. 

Ksyl­i­toli voi pysäyt­tää hap­po­hyökkäyk­sen, sil­lä se lisää syl­jen eri­tys­tä ja syl­ki puskuroi suun hap­pa­muut­ta. Tästä syys­tä on suositeltavaa naut­tia ksyl­i­to­lia ruokailun jälkeen. 

 

Säännöllisillä suun tarkastuksilla säästät rahaa!

Suun tarkas­tuk­ses­sa suositel­laan käymään noin 1–2 vuo­den välein. Sään­nöl­lisil­lä tarkas­tuk­sil­la säästät rahaa, sil­lä niil­lä saadaan kiin­ni piile­viä suun sairauk­sia, jot­ka eivät vält­tämät­tä oireile ja joiden hoito tulee kalli­im­mak­si pitkälle edenneenä.

Varaa aika suun tarkas­tuk­seen ajan­va­raus­nu­merois­tamme 08 375 190 (Oulu), 050 466 4899 (Ii) tai varaa aika netistä.

 

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899