Mitä tapahtuu, jos hampaat jättää harjaamatta?

hel­mi 3, 2020 | Suun ter­veys

Ham­paiden har­jaami­nen pois­taa pin­toi­hin ker­tyvää bak­teer­i­mas­saa. Ham­paat voi toden­näköis­es­ti jät­tää har­jaa­mat­ta use­ak­sikin päiväk­si ilman merkit­täviä seu­rauk­sia, mut­ta viikoista puhut­taes­sa alkaa seu­rauk­set olla jo pysyviä. Artikke­lis­sa pyrimme selvit­tämään, mitä seu­rauk­sia on ham­paiden har­jaa­mat­ta jät­tämisel­lä kul­lakin aikavälillä. 
Seu­rauk­set ovat kuitenkin yksilöl­lisiä, sil­lä myös esimerkik­si ruokavalio ja geen­it vaikut­ta­vat esimerkik­si siihen, miten hel­posti ham­paaseen muo­dos­tuu reikä. Myös ikä vaikut­taa, yleen­sä mitä enem­män on ikää, sitä nopeam­min eri­laisia suun ongelmia alkaa ilmaantua.
Muutama minuutti:

Puh­taiden ham­paiden pin­nalle alkaa ker­tyä syl­jen glyko­pro­tei­ine­ja, jot­ka helpot­ta­vat bak­tee­rien kiinnittymistä. 

 

1 vuorokausi:

Ham­paiden pin­nal­la ole­va bak­teeripeite eli plak­ki ker­rostuu, mikä voi aiheut­taa pahan­hajuisen hen­gi­tyk­sen. Tutkimuk­sis­sa on arvioitu, että suus­sa esi­in­tyy yli 300 eri bakteerilajia. 

 

Muutama päivä:

Ien­tule­hdus eli gin­givi­it­ti alkaa muo­dos­tua. Aiheutunut ien­tule­hdus kuitenkin paran­tuu nopeasti ilman pysyviä seu­rauk­sia, jos ham­pai­ta ale­taan har­ja­ta tehoste­tusti. Ien­tule­hduk­sen seu­rauk­se­na ikenet voivat aris­taa ja vuo­taa verta.

 

2 viikkoa:

Ham­paiden pin­nas­sa ole­va plak­ki alkaa min­er­al­isoitua eli se muut­tuu ham­mask­ivek­si. Ham­mask­iv­en muo­dos­tu­mi­nen on yksilöl­listä: esimerkik­si syl­jen kal­si­umpi­toisu­us vaikut­taa siihen, kuin­ka nopeasti plak­ki min­er­al­isoituu. Ham­paat voivat alkaa kellertää.

 

1 kuukausi:

Ham­paiden pin­nalle ker­tynyt mikro­bik­er­rostu­ma on pak­su­un­tunut ja matur­oitunut eli kyp­synyt. Ham­paat alka­vat reiki­in­tyä. Reiki­in­tymi­nen voi ede­tä, jos ham­pai­ta ei paika­ta, mikä voi johtaa ham­masy­ti­men tule­hduk­seen eli pulpi­it­ti­in. Ensim­mäiset par­o­don­ti­itin merk­it ovat nähtävis­sä. Ien­taskut alka­vat laa­jen­tua ja niihin ker­tyy hammaskiveä.

1 vuosi: 

Par­o­don­ti­it­ti on useim­miten eden­nyt ja ham­paat saat­ta­vat jopa heilua hie­man. Ien­ra­jaan alkaa ker­tyä pak­sul­ti mikrobe­ja, jot­ka voivat kulkeu­tua verenkier­toon esimerkik­si pureskeltaessa. 

Huonos­ti hoidet­tu suu voi nos­taa riskiä moni­in sairauk­si­in, kuten esimerkik­si Alzheimerin tau­ti­in ja sydänsairauksiin.

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899