Mitä hammaskivi on ja miten se poistetaan?

huhti 24, 2021 | Suun ter­veys

Ham­mask­ivi on ham­paan pin­nalle sekä ien­taskui­hin min­er­al­isoitunut­ta bak­teeriplakkia. Bak­teer­i­mas­san min­er­al­isoi­tu­mi­nen syl­jen min­er­aalien vaiku­tuk­ses­ta tapah­tuu hitaasti, sil­lä pros­es­si tapah­tuu usein kuukausien tai vuosien mit­taan. Ham­mask­iv­en kehit­tymi­nen on kuitenkin yksilöllistä.

hammaskivi

Mistä hammaskiven tunnistaa?

Ham­mask­ivi on kellertävää sekä karhean tun­tu­ista. Ham­mask­iveä muo­dos­tuu eri­tyis­es­ti alae­tuham­paiden sisäpin­nalle sekä ylä­poski­ham­paiden huul­ten puoleiselle pin­nalle, sil­lä nämä sijait­se­vat lähel­lä sylki­rauha­sia, joista erit­tyy min­er­aale­ja sisältävää sylkeä.

 

Miksi hammaskiveä muodostuu?

Ham­mask­iv­en muo­dos­tu­miseen vaikut­taa esimerkik­si syl­jen emäk­sisyys sekä sen suuret kal­si­um- ja fos­faat­tip­i­toisu­udet. Alt­tius ham­mask­iv­en muo­dos­tu­miseen vai­htelee yksilöittäin. 

 

Hammaskivi aiheuttaa ientulehdusta

Karhea kivet­tynyt plak­ki antaa bak­teereille helpon tart­tumap­in­nan ja aiheut­taa siten ien­tule­hdus­ta. Hoita­m­a­ton krooni­nen ien­tule­hdus voi johtaa par­o­don­ti­it­ti­in eli ham­paan kiin­ni­tysku­dos­sairauteen. Se on etenevä tule­hdusti­la, joka aiheut­taa ham­paan syvem­pi­en kiin­ni­tysku­dok­sien vau­ri­oi­tu­misen, mikä lisää ham­paiden liikku­vu­ut­ta ja voi lop­ul­ta johtaa niiden irtoamiseen.

 

Hammaskivi ei lähde harjaamalla

Kivet­tynyt­tä plakkia ei voi irrot­taa itse kotikon­stein ja sik­si ham­mask­iv­en pois­to vaatii ham­maslääkärin tai suuhy­gien­istin vas­taan­otol­la vierailua. Ham­mask­iveä voi ker­tyä myös ien­taskui­hin tai poski­ham­paisi­in, jol­loin se voi olla vaikea huomata. 

 

Miten hammaskivi poistetaan?

Ham­mask­ivi pois­te­taan käyt­tämäl­lä ultra­ääni­laitet­ta tai pois­toon tarkoitet­tu­ja ham­mask­ivi-instru­ment­te­ja. Jos ikenet ovat tule­htuneet ja kipeät, voidaan ikenet tarvit­taes­sa puudut­taa toimen­piteen ajaksi. 

 

Ultra­ääni­laite pois­taa tehokkaasti myös ham­paiden pin­nal­la ole­via vär­jäymiä, joi­ta aiheut­ta­vat esimerkik­si kahvi, punavi­i­ni, kola­juo­mat ja tupak­ka. Vär­jäymiä voidaan pois­taa myös pas­ta- tai sooda­puhdis­tuk­sel­la, joka tehdään usein ham­mask­iv­en pois­ton jäl­keen ham­paiden pin­nan kirkas­tamisek­si. Ham­mask­iv­en pois­toon kulu­va aika riip­puu ham­mask­iv­en määrästä, mut­ta useim­miten siihen menee 30–45 minuuttia. 

 

Säännöllisillä suuhygienian rutiineilla voidaan välttää hammaskiven muodostuminen

Ham­mask­iv­en muo­dos­tu­misen voi estää hyväl­lä suuhy­gien­ial­la eli har­jaa­mal­la ja lankaa­mal­la ham­paat sään­nöl­lis­es­ti. Ham­paat tulee har­ja­ta kahdesti päivässä flu­o­ri­ham­mas­tah­nal­la kah­den min­uutin ajan. Tutkimuk­set osoit­ta­vat, että sähköham­mashar­jal­la saadaan aikaan parem­pi pesu­tu­los kuin man­u­aalisel­la ham­mashar­jal­la. Jos kär­sii eri­tyis­es­tä taipumuk­ses­ta ham­mask­iv­en muo­dos­tu­miselle, voidaan suuhy­gien­ian ruti­ine­ja tehostaa ham­mask­iv­en muo­dos­tu­mista ehkäi­seväl­lä ham­mas­tah­nal­la. Jos ikenet vuo­ta­vat ver­ta har­jates­sa ham­pai­ta, vuo­ta­va alue tulee puhdis­taa muu­ta­man päivän ajan eri­tyisen huolel­lis­es­ti, jot­ta ien­tule­hduk­sen bak­teer­iärsy­tys ja näin ollen myös veren­vuo­to vähenee. 

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899