Mitä hammaskivi on ja miten se poistetaan?

huhti 24, 2021 | Suun terveys

Hammaskivi on hampaan pinnalle sekä ientas­kuihin minera­li­soi­tu­nutta baktee­riplakkia. Baktee­ri­massan minera­li­soi­tu­minen syljen mineraalien vaiku­tuk­sesta tapahtuu hitaasti, sillä prosessi tapahtuu usein kuukausien tai vuosien mittaan. Hammas­kiven kehit­ty­minen on kuitenkin yksilöllistä.

hammaskivi

Mistä hammas­kiven tunnistaa?

Hammaskivi on keller­tävää sekä karhean tuntuista. Hammas­kiveä muodostuu erityi­sesti alaetu­ham­paiden sisäpin­nalle sekä yläpos­ki­ham­paiden huulten puolei­selle pinnalle, sillä nämä sijait­sevat lähellä sylki­rau­hasia, joista erittyy mineraaleja sisäl­tävää sylkeä.

 

Miksi hammas­kiveä muodostuu?

Hammas­kiven muodos­tu­miseen vaikuttaa esimer­kiksi syljen emäksisyys sekä sen suuret kalsium- ja fosfaat­ti­pi­toi­suudet. Alttius hammas­kiven muodos­tu­miseen vaihtelee yksilöittäin. 

 

Hammaskivi aiheuttaa ientulehdusta

Karhea kivet­tynyt plakki antaa baktee­reille helpon tarttu­ma­pinnan ja aiheuttaa siten ientu­leh­dusta. Hoita­maton krooninen ientu­lehdus voi johtaa parodon­tiittiin eli hampaan kiinni­tys­ku­dos­sai­rauteen. Se on etenevä tuleh­dustila, joka aiheuttaa hampaan syvempien kiinni­tys­ku­doksien vaurioi­tu­misen, mikä lisää hampaiden liikku­vuutta ja voi lopulta johtaa niiden irtoamiseen.

 

Hammaskivi ei lähde harjaamalla

Kivet­ty­nyttä plakkia ei voi irrottaa itse kotikonstein ja siksi hammas­kiven poisto vaatii hammas­lää­kärin tai suuhy­gie­nistin vastaa­no­tolla vierailua. Hammas­kiveä voi kertyä myös ientas­kuihin tai poski­ham­paisiin, jolloin se voi olla vaikea huomata. 

 

Miten hammaskivi poistetaan?

Hammaskivi poistetaan käyttä­mällä ultra­ää­ni­lai­tetta tai poistoon tarkoi­tettuja hammaskivi-instru­mentteja. Jos ikenet ovat tuleh­tuneet ja kipeät, voidaan ikenet tarvit­taessa puuduttaa toimen­piteen ajaksi. 

 

Ultra­ää­ni­laite poistaa tehok­kaasti myös hampaiden pinnalla olevia värjäymiä, joita aiheut­tavat esimer­kiksi kahvi, punaviini, kolajuomat ja tupakka. Värjäymiä voidaan poistaa myös pasta- tai sooda­puh­dis­tuk­sella, joka tehdään usein hammas­kiven poiston jälkeen hampaiden pinnan kirkas­ta­mi­seksi. Hammas­kiven poistoon kuluva aika riippuu hammas­kiven määrästä, mutta useim­miten siihen menee 30–45 minuuttia. 

 

Säännöl­li­sillä suuhy­gienian rutii­neilla voidaan välttää hammas­kiven muodostuminen

Hammas­kiven muodos­tu­misen voi estää hyvällä suuhy­gie­nialla eli harjaa­malla ja lankaa­malla hampaat säännöl­li­sesti. Hampaat tulee harjata kahdesti päivässä fluori­ham­mas­tah­nalla kahden minuutin ajan. Tutki­mukset osoit­tavat, että sähkö­ham­mas­har­jalla saadaan aikaan parempi pesutulos kuin manuaa­li­sella hammas­har­jalla. Jos kärsii erityi­sestä taipu­muk­sesta hammas­kiven muodos­tu­mi­selle, voidaan suuhy­gienian rutiineja tehostaa hammas­kiven muodos­tu­mista ehkäi­se­vällä hammas­tah­nalla. Jos ikenet vuotavat verta harja­tessa hampaita, vuotava alue tulee puhdistaa muutaman päivän ajan erityisen huolel­li­sesti, jotta ientu­leh­duksen baktee­riär­sytys ja näin ollen myös veren­vuoto vähenee. 

Hammas­lääkäri Oulussa ja Iissä

Hammaslääkäri­asema Furka on toiminut Oulussa jo vuodesta 1980 Terve­tuloa luotet­taviin ja kokeneisiin käsiin! Palve­lemme Oulun lisäksi Iin keskus­tassa. Furkaan pääset jousta­vasti ilman pitkiä jonotusaikoja. Furka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimi­piste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimi­piste

Valta­rintie 2
9100 Ii
 050 466 4899