Mistä ientulehdus johtuu ja miten sitä hoidetaan?

joulu 13, 2020 | Suun ter­veys

Ien­tule­hdus eli gin­givi­it­ti voi aiheut­taa kipua ikenis­sä ham­pai­ta har­jates­sa ja syödessä. Ien­tule­hdus on yleinen suun ter­vey­den ongel­ma, joka syn­tyy kun plakkia eli bak­teeripeit­teitä kerään­tyy ham­paiden pin­nalle ja ienrajaan.

ientulehdus

Ientulehduksen oireet

Ien­tule­hduk­sen tun­nistaa tur­von­neista ja punoit­tavista ikenistä, jot­ka saat­ta­vat aris­taa ham­pai­ta har­jates­sa. Tule­htunut ien vuo­taa usein ver­ta ham­pai­ta har­jates­sa, sil­lä se on elim­istömme tapa puo­lus­tau­tua tule­hdus­ta vas­taan. Ien­tule­hdus voi oireil­la myös pahan­hajuise­na hen­gi­tyk­senä tai ikävänä maku­na suussa. 

 

Onko ientulehdus vaarallinen?

Ien­tule­hdus itsessään ei ole vaar­alli­nen, ja siitä pääsee usein eroon muu­ta­man päivän tehoste­tul­la har­jaamisel­la. Ien­v­eren­vuo­to alkaa vähen­tyä, kun bak­teer­iärsy­tys vähe­nee. Oma­hoitoa ei kan­na­ta lopet­taa ien­tule­hduk­sen paran­nut­tua, kos­ka se aut­taa ehkäisemään uusia tule­hduk­sia sekä ham­paiden reikiintymistä.

Eden­nyt ien­tule­hdus voi kuitenkin johtaa par­o­don­ti­it­ti­in eli ham­paiden kiin­ni­tysku­dos­sairauteen, joka on bak­tee­rien aiheut­ta­ma etenevä tule­hdusti­la. Kaik­ki ien­tule­hduk­set eivät kuitenkaan aina kehi­ty par­o­don­ti­itik­si, sil­lä taudin puhkeami­nen vai­htelee yksilöittäin.

 

Miten ientulehdusta voi ehkäistä?

Ike­nen tule­htu­mi­nen johtuu ham­paan pin­taan ker­tyvästä bak­teeripeit­teestä eli plak­ista. Ien­tule­hdus­ta voidaan ehkäistä hyväl­lä suuhy­gien­ial­la, johon lukeu­tuu ham­paiden har­jaami­nen flu­o­ri­ham­mas­tah­nal­la kahdesti päivässä sekä ham­masvälien ja ien­tasku­jen puhdis­t­a­mi­nen hammaslangalla/hammasväliharjalla/hammastikulla. Tutkimuk­set osoit­ta­vat, että kier­toli­ikkeinen sähköham­mashar­ja puhdis­taa plakkia tehokkaam­min kuin man­u­aa­li­nen hammasharja. 

 

Raskaus altistaa ientulehdukselle

Raskau­den aikaiset hor­mon­imuu­tok­set altista­vat ien­tule­hduk­selle eri­tyis­es­ti raskau­den toisel­la kol­man­nek­sel­la, sil­lä ham­paan kiin­ni­tysku­dok­sen vas­tus­tuskyky bak­teere­ja vas­taan heiken­tyy. Heiken­tynyt vas­tus­tuskyky aiheut­taa sen, että plakkia ei tarvi­ta suuria määriä, jot­ta ien­tule­hdus syn­tyy. Tästä syys­tä on eri­tyisen tärkeää huole­htia sään­nöl­lis­es­tä ham­paiden har­jaamis­es­ta ja ham­masvälien puhdis­tamis­es­ta. Pitkälle eden­nyt ien­tule­hdus voi johtaa par­o­don­ti­it­ti­in eli ham­paiden kiin­ni­tysku­dos­sairauteen, jon­ka on havait­tu tutkimusten mukaan lisäävän ennenaikaisen syn­ny­tyk­sen riskiä. 

 

Eikö ientulehdus parane huolellisesta omahoidosta huolimatta?

Mikäli ikenet eivät parane tehokkaas­ta oma­hoi­dos­ta huoli­mat­ta tai ne tule­htu­vat tois­tu­vasti, kan­nat­taa vara­ta aika ham­maslääkärille tai suuhy­gien­is­tille, sil­lä ham­paisi­in on voin­ut ker­tyä ham­mask­iveä eli kivet­tynyt­tä bak­teeriplakkia. Sään­nöl­liset suun tarkas­tuk­set ovat tärkeässä roolis­sa suun ter­vey­den ylläpitämisessä.

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899