Mistä ientu­lehdus johtuu ja miten sitä hoidetaan?

joulu 13, 2020 | Suun terveys

Ientu­lehdus eli gingi­viitti voi aiheuttaa kipua ikenissä hampaita harja­tessa ja syödessä. Ientu­lehdus on yleinen suun terveyden ongelma, joka syntyy kun plakkia eli baktee­ri­peit­teitä kerääntyy hampaiden pinnalle ja ienrajaan.

ientulehdus

Ientu­leh­duksen oireet

Ientu­leh­duksen tunnistaa turvon­neista ja punoit­ta­vista ikenistä, jotka saattavat aristaa hampaita harja­tessa. Tuleh­tunut ien vuotaa usein verta hampaita harja­tessa, sillä se on elimis­tömme tapa puolus­tautua tuleh­dusta vastaan. Ientu­lehdus voi oireilla myös pahan­ha­juisena hengi­tyksenä tai ikävänä makuna suussa. 

 

Onko ientu­lehdus vaarallinen?

Ientu­lehdus itsessään ei ole vaaral­linen, ja siitä pääsee usein eroon muutaman päivän tehos­te­tulla harjaa­mi­sella. Ienve­ren­vuoto alkaa vähentyä, kun baktee­riär­sytys vähenee. Omahoitoa ei kannata lopettaa ientu­leh­duksen paran­nuttua, koska se auttaa ehkäi­semään uusia tuleh­duksia sekä hampaiden reikiintymistä.

Edennyt ientu­lehdus voi kuitenkin johtaa parodon­tiittiin eli hampaiden kiinni­tys­ku­dos­sai­rauteen, joka on bakteerien aiheuttama etenevä tuleh­dustila. Kaikki ientu­leh­dukset eivät kuitenkaan aina kehity parodon­tii­tiksi, sillä taudin puhkea­minen vaihtelee yksilöittäin.

 

Miten ientu­leh­dusta voi ehkäistä?

Ikenen tuleh­tu­minen johtuu hampaan pintaan kerty­västä baktee­ri­peit­teestä eli plakista. Ientu­leh­dusta voidaan ehkäistä hyvällä suuhy­gie­nialla, johon lukeutuu hampaiden harjaa­minen fluori­ham­mas­tah­nalla kahdesti päivässä sekä hammas­välien ja ientas­kujen puhdis­ta­minen hammaslangalla/hammasväliharjalla/hammastikulla. Tutki­mukset osoit­tavat, että kierto­liik­keinen sähkö­ham­mas­harja puhdistaa plakkia tehok­kaammin kuin manuaa­linen hammasharja. 

 

Raskaus altistaa ientulehdukselle

Raskauden aikaiset hormo­ni­muu­tokset altis­tavat ientu­leh­duk­selle erityi­sesti raskauden toisella kolman­nek­sella, sillä hampaan kiinni­tys­ku­doksen vastus­tuskyky bakteereja vastaan heikentyy. Heiken­tynyt vastus­tuskyky aiheuttaa sen, että plakkia ei tarvita suuria määriä, jotta ientu­lehdus syntyy. Tästä syystä on erityisen tärkeää huolehtia säännöl­li­sestä hampaiden harjaa­mi­sesta ja hammas­välien puhdis­ta­mi­sesta. Pitkälle edennyt ientu­lehdus voi johtaa parodon­tiittiin eli hampaiden kiinni­tys­ku­dos­sai­rauteen, jonka on havaittu tutki­musten mukaan lisäävän ennen­ai­kaisen synny­tyksen riskiä. 

 

Eikö ientu­lehdus parane huolel­li­sesta omahoi­dosta huolimatta?

Mikäli ikenet eivät parane tehok­kaasta omahoi­dosta huoli­matta tai ne tuleh­tuvat toistu­vasti, kannattaa varata aika hammas­lääkärille tai suuhy­gie­nis­tille, sillä hampaisiin on voinut kertyä hammas­kiveä eli kivet­ty­nyttä baktee­riplakkia. Säännöl­liset suun tarkas­tukset ovat tärkeässä roolissa suun terveyden ylläpitämisessä.

Hammas­lääkäri Oulussa ja Iissä

Hammaslääkäri­asema Furka on toiminut Oulussa jo vuodesta 1980 Terve­tuloa luotet­taviin ja kokeneisiin käsiin! Palve­lemme Oulun lisäksi Iin keskus­tassa. Furkaan pääset jousta­vasti ilman pitkiä jonotusaikoja. Furka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimi­piste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimi­piste

Valta­rintie 2
9100 Ii
 050 466 4899