Mistä hammassärky voi johtua?

syys 17, 2021 | Suun ter­veys

Ham­massärky voi johtua mon­es­ta syys­tä ja sik­si onkin tärkeää sulkea pois hoitoa vaa­ti­vat syyt, kuten karies eli ham­paan reiki­in­tymi­nen. Ham­maslääkärin tekemä
suun tarkas­tus antaa lisäti­etoa kivun syys­tä ja ehkäisee säryn pahen­e­mista. Ham­massäryn syy tulisi aina selvittää.

Mistä hammassärky voi johtua?

Yleisin syy ham­massärylle on karies eli ham­paan reiki­in­tymi­nen. Karies voi aiheut­taa ham­massärkyä, sil­lä edetessään syvälle ham­maslu­uhun se ärsyt­tää ham­masy­ti­men sisäl­lä ole­via her­mo­ja. Karies voi ede­tä ham­masy­ti­men tule­hduk­sek­si eli pulpiitiksi.

Ham­masy­ti­men tule­hdus eli pulpi­it­ti voi johtua myös muista syistä, kuten ham­paan halkea­mas­ta, syvälle ham­masy­ti­men läheisyy­teen ulot­tuvas­ta paikas­ta ham­mastap­atur­mas­ta tai ham­paan kemi­al­lis­es­ta kulu­mis­es­ta eli eroosios­ta. Pulpi­it­ti on varsin kivu­lias ja vaatii aina ham­maslääkärin hoitoa, jot­ta tule­htunut kudos saadaan pois­tet­tua ja tule­hdus hoidettua.

Jos ham­massärkyyn liit­tyy tule­hdu­s­paise, kyse voi olla ham­masju­uren ulkop­uolelle eden­neestä tule­hduk­ses­ta. Tule­hdus voi näin ollen ede­tä leukalu­uhun ja pahim­mil­laan aiheut­taa yleis­in­fek­tion. Viisauden­ham­paan puhkeami­nen tapah­tuu yleen­sä noin kak­sikymp­pisenä. Jos viisauden­ham­mas puhkeaa osit­tain, voi se aiheut­taa ham­paan kru­unua ympäröivä tule­hduk­sen, perikoroniitin.

Purentaon­gelmista bruk­sis­mi eli ham­paiden narskut­ta­mi­nen tai ham­paiden yhteen purem­i­nen tai virheelli­nen purenta voivat aiheut­taa ham­mas- ja pään­särkyä sekä kipua har­tioiden ja niskan alueella.

Hammassärky voi pahentua

Ham­massärky voi säteil­lä leukaperi­in ja sen voi joskus myös sekoit­taa kor­va- tai pään­särkyyn. Alus­sa ham­massärky voi oireil­la terävänä kipuna esimerkik­si syödessä ta juodessa jotain makeaa tai kylmää. Edetessään ham­massärky on luon­teeltaan jomot­ta­va ja laukai­se­vana tek­i­jänä voi olla läm­mön­vai­htelu tai mekaa­ni­nen rasitus (purenta). Eten­e­mis­vai­heelle tyyp­il­listä on aris­tus kuumaärsyk­keelle, kun taas alku­vai­heessa ennem­minkin kylmä-ärsyke aiheut­taa kipua. Kipuais­timuk­set ovat usein yksilöllisiä.

Milloin hammaslääkäriin?

Ham­massäryn syy kan­nat­taa aina selvit­tää, sil­lä mikäli kyseessä on esimerkik­si karies tai ham­masy­ti­men tule­hdus, niin lop­putu­los on yleen­sä sitä parem­pi, mitä aikaisem­min hakeu­tuu hoitoon. Yksi yleisim­mistä syistä ham­paan pois­tolle on pitkälle eden­nyt karies, joten karies kan­nat­taa hoitaa ennen sen eten­e­mistä. Mikäli ham­massärkyyn liit­tyy tule­hdu­s­paise tai tur­vo­tus­ta kasvo­jen alueel­la, kan­nat­taa hakeu­tua ham­maslääkäripäivystyk­seen välittömästi.

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899