Miksi työpaikkahammashoito kannattaa?

maalis 27, 2022 | Suun ter­veys

Työ­paikka­ham­mashoito on kan­nat­ta­va sijoi­tus, sil­lä panos­tus suun ter­vey­teen edis­tää kokon­ais­val­taista ter­veyt­tä. Työ­paikka­ham­mashoidol­la voidaan ennal­taehkäistä suun sairauk­sia. Motivoitunut ja ter­ve työn­tek­i­jä on yri­tyk­sen voimavara ja näin ollen työ­nan­ta­jan etu.

Suun terveys on yhteydessä yleisterveyteen

Suu- ja ham­mas­sairaudet ovat yleisiä väestö­ta­sol­la, sil­lä esimerkik­si ien­tule­hdus­ta esi­in­tyy yli 70% väestöstä. Suun ja ham­paiden sairaudet voivat ede­tä oireet­tomasti tai vähäisil­lä oireil­la, joten suun tarkas­tuk­set ovat tärkeitä, jot­ta sairaudet saataisi­in jo aikaises­sa vai­heessa havaittuaa.

Suun ter­vey­del­lä voi olla vaiku­tus myös kroon­isi­in sairauk­si­in, sil­lä suun infek­tiot voivat heiken­tää esim. reuman ja dia­betek­sen hoito­tas­apain­oa. Työn­tek­i­jän kokon­ais­val­tais­es­ta ter­vey­destä huole­htimi­nen vähen­tää sairaus­pois­saolo­ja. Työ­paikka­ham­mashoito on kus­tan­nuste­hokas­ta ja eri­no­mainen kilpailuetu. 

 

Onko työpaikkahammashoito veronalaista?

Työ­nan­ta­jan jär­jestämä ham­mashoito on lähtöko­htais­es­ti työn­tek­i­jälle verova­paa­ta, ja työ­nan­ta­jalle työn­tek­i­jän ham­mashoito puolestaan on verovähen­nyskelpoinen kulu.

 

Työntekijälle

Työn­tek­i­jälle työ­paikka­ham­mashoito on verova­paa­ta, jos:

  • ham­mashoito on työ­nan­ta­jan jär­jestämää ja siitä on sovit­tu kirjallisesti 
  • ham­mashoito on tavanomaista ja kohtu­ullista sekä kos­kee yhden­ver­tais­es­ti koko henkilökuntaa

Esimerkik­si kos­meet­ti­nen ham­mashoito on työn­tek­i­jälle veronalainen henkilökuntaetu.

Täältä löy­dät Vero­hallinnon ohjeen henkilökun­tae­tu­jen verotuksesta.

 

Yrittäjälle

Yrit­täjälle työn­tek­i­jän työ­paikka­ham­mashoito on vähen­nyskelpoinen kulu vero­tuk­ses­sa. Yrit­täjän oman ham­mashoidon vähen­nyskelpoisu­us riip­puu yhtiömuodosta.

Täältä löy­dät Vero­hallinnon ohjeen yrit­täjän työter­veyskus­tan­nusten vähennyskelpoisuudesta.

 

Työpaikkahammashoito – Miksi valita hammaslääkärikeskus Furka? 

 

Keskeinen sijainti Oulun sydämessä

Ham­maslääkärikeskus Fur­ka sijait­see Kirkkokadul­la eli aivan Oulun ytimessä kulkuy­hteyk­sien lähel­lä. Ham­mashoitoa varten ei siis tarvitse raa­hau­tua kauas!

Vapaita aikoja myös iltaisin ja lauantaisin

Jos työpäivän keskeltä on han­kala löytää aikaa ham­maslääkärikäyn­nille, niin meil­lä on tar­jol­la aiko­ja myös iltaisin ja lauantaisin.

Kilpailukykyinen hinnasto

Ham­maslääkärikeskus Furkan hin­nas­to on kil­pailukykyi­nen eikä toimis­tom­ak­sua veloite­ta. Täältä löy­dät hinnastomme.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kun yksi­tyisko­hdista on päästy yhteisym­mär­ryk­seen, työ­paikka­ham­mashoidon jär­jestämis­es­tä sovi­taan kir­jal­lis­es­ti. Tarkem­pia tieto­ja sopimuk­sen laa­timis­es­ta, työ­paikka­ham­mashoidon mah­dol­lisuuk­sista ja eduista saat suo­raan meiltä numeros­ta 08 375 190.

Lue lisää työ­paikka­ham­mashoi­dos­ta täältä

 

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899