Miksi suun terveys on tärkeää yleisterveydelle?

maalis 28, 2023 | Suun ter­veys

Suun ter­veys on kokon­ais­val­tais­es­ti yhtey­dessä yleis­ter­vey­teemme. Suun ja nielun alue on yksi infek­tio­porteista, joten suun immuu­nipuo­lus­tus on tärkeä osa immuu­ni­jär­jestelmäämme. Suun alueen tule­hduk­set voivat ede­tä vähäoireisi­na ja lev­itä muualle elim­istöön. Vaka­vat suun kaut­ta levin­neet tule­hduk­set ovat onnek­si kuitenkin harv­inaisia. Suun infek­tioil­la on yhteys perus­sairauk­si­in, sekä toisaal­ta tietyt perus­sairaudet ja lääk­i­tyk­set voivat altistaa suun infektioille. 

Suun matala-asteinen tulehdus altistaa monille sairauksille

Suun krooni­nen, mata­la-asteinen infek­tio voi altistaa muun muas­sa sydän- ja verisuon­i­sairauk­sille sekä 2. tyypin dia­betek­selle. Krooni­nen tule­hdus kuor­mit­taa immuu­ni­jär­jestelmää ja altistaa uusille infektioille. 

 

Miten perussairaudet vaikuttavat suun terveyteen?

Sydän- ja verisuon­i­sairauk­si­in käytet­tävät lääk­keet voivat aiheut­taa suun kuiv­u­mista. Suun kuiv­u­mi­nen altistaa esimerkik­si kariek­selle eli ham­paiden reikiintymiselle.

Dia­betes­ta sairas­ta­van tulisi kiin­nit­tää huomio­ta hoito­tas­apain­oon, sil­lä huonos­ti hoidet­tu dia­betes altistaa monille suun sairauk­sille, kuten esimerkik­si ien­tule­hduk­selle, par­o­don­ti­it­ille, kariek­selle sekä limakalvo­jen sien­i­t­ule­hduk­selle. Toisaal­ta suun tule­hduk­set heiken­tävät myös dia­betek­sen hoitotasapainoa.

Ast­man lääke­hoito kaksinker­tais­taa karies­riskin. Lisäk­si ast­man hoitoon käytet­tävät inhalaa­ti­olääk­keet sisältävät usein vaikut­ta­vana aineena kor­tikos­teroide­ja, jot­ka altista­vat hiivakasvulle suun alueel­la, sil­lä osa lääkeaineesta jää suuhun sisäänhengitettäessä.

Tule­hduk­sel­lis­ten suolis­to­sairauk­sien hoitoon käytet­tävät lääk­keet voivat aiheut­taa mm. limakalvo­muu­tok­sia, suun kuiv­u­mista sekä sieni‑, suu- ja huuli­t­ule­hduk­sia. Sien­i­t­ule­hduk­set ja suun kuiv­u­mi­nen lisäävät riskiä kariek­selle eli ham­paan reikiintymiselle. 

 

Suun tulehdus voi levitä muualle elimistöön

Suus­sa elää laa­ja kir­jo bak­teere­ja, jot­ka kuu­lu­vat nor­maal­iflooraan, eivätkä aiheuta hait­taa. Peruster­veen ihmisen immuu­nipuo­lus­tus selviää yleen­sä tilapäi­sistä suun infektioista. 

Suun toimen­pitei­den yhtey­dessä pieni määrä bak­teere­ja voi pää­tyä verenkier­toon, mut­ta immuu­ni­jär­jestelmämme tor­ju­vat ne yleen­sä kym­menis­sä min­u­uteis­sa. Riskipoti­laille voidaan käyt­tää antibioot­tipro­fy­lak­si­aa, jol­la ehkäistään infek­tioi­ta suun toimen­pitei­den yhteydessä. 

Harv­inai­sis­sa tapauk­sis­sa suun tule­hdus voi lev­itä verenkier­rossa esimerkik­si sydämeen tai munuaisiin. 

 

Muista suun tarkastus ja suuhygienia!

Suun tarkas­tuk­sista ja suuhy­gien­i­as­ta huole­htimi­nen on sitä tärkeäm­pää, mitä enem­män on perus­sairauk­sia sekä suus­sa paikko­ja tai pro­teese­ja. Suun infek­tiois­sa pain­o­tus on ennal­taehkäisyssä. Suun tarkas­tuk­ses­sa käymi­nen sään­nöl­lis­es­ti on suositeltavaa, jot­ta krooniset tule­hduk­set havait­taisi­in mah­dol­lisim­man nopeasti.

Kat­so vas­taan­ot­to­jemme yhteystiedot ja varaa aika: https://furka.fi/yhteystiedot/ 

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899