Miksi suun tarkastus on tärkeää?

syys 23, 2020 | Suun terveys

Säännöl­linen suun tarkastus on tärkeää tervey­delle, sillä suun sairaudet voivat edetä pitkään oireet­tomana. Korona­vi­rus­ti­lanne on heiken­tänyt ennal­taeh­käi­sevää hammas­hoitoa, joten syksyn aikana on kirit­tävää, jotta suun terveys ei taannu väestötasolla.

Mitä suun tarkastus sisältää?

Suun tarkastus sisältää ienku­doksen, hampaiden, limakal­vojen, purennan sekä leuka­ni­velen toiminnan tarkis­ta­misen. Tarkas­tuksen yhtey­dessä otetaan tarvit­taessa myös röntgen­kuvat, joiden avulla saadaan parhaiten tietoa suun kovaku­dosten kuten leukaluun tai hampaiden juurten muutoksista.

 

Suun tarkastus on pieni vaiva verrattuna hyötyyn

Suunter­veyden ylläpi­tä­minen on tärkeää koko kehon hyvin­voinnin kannalta, sillä tutki­musten mukaan esimer­kiksi parodon­tiitti eli hampaiden kiinni­tys­ku­dos­sairaus voi lisätä riskiä sydänin­fark­tille ja endokar­dii­tille eli sydämen sisäkalvon tulehdukselle. 

 

Myös monet yleis­sai­raudet ja niihin käytetty lääkitys voivat vaikuttaa suun terveyteen ja siksi niistä tulisi mainita hammaslääkärille.

 

Kuinka usein suun tarkas­tuk­sessa tulisi käydä?

Hammas­lääkäri määrit­telee hampaiden tarkas­tus­välin sairaus­his­torian ja pitkä­ai­kaisen seurannan kautta saamansa tiedon perus­teella. Tarkas­tus­väliin vaikut­tavat ien- ja suusai­raudet. Varsinkin iensai­raudet vaativat tiuhempaa seuraa­mista sekä ylläpi­to­hoitoa. Perus­ter­veelle aikui­selle suosi­teltava tarkas­tusväli on 1–2 vuotta.

 

Suun tarkas­tuk­sessa tulisi käydä ennen leikkausta, jossa asennetaan verisuo­ni­pro­teesi, tekonivel tai sydämen tekoläppä, sillä piilevät suun tuleh­dukset saattavat altistaa kompli­kaa­tioille leikkauksen jälkeen. Suun tarkas­tuk­sessa sekä leuan röntgen­ku­vassa tulisi käydä noin 1–2 kuukautta ennen leikkausta.

 

Oma hammas­lääkäri tuntee suun terveytesi parhaiten! 

Tutki­musten mukaan samalla hammas­lää­kä­rillä käynti vähentää suuhun tehtäviä toimen­pi­teitä, sillä oma hammas­lääkäri pystyy seuraamaan potilaan tilan­netta pitkä­ai­kai­sesti.

 

Arvelut­taako koronatilanne?

Jos et kärsi hengi­tys­tiein­fektion oireista, et ole altis­tunut korona­vi­ruk­selle tai käynyt ulkomailla viimeisen kahden viikon aikana, niin voit tulla suun tervey­den­hoitoon. Lue lisää korona­vi­ruksen vaiku­tuk­sista suun tervey­den­hoitoon täältä.

Hammas­lääkäri Oulussa ja Iissä

Hammaslääkäri­asema Furka on toiminut Oulussa jo vuodesta 1980 Terve­tuloa luotet­taviin ja kokeneisiin käsiin! Palve­lemme Oulun lisäksi Iin keskus­tassa. Furkaan pääset jousta­vasti ilman pitkiä jonotusaikoja. Furka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimi­piste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimi­piste

Valta­rintie 2
9100 Ii
 050 466 4899