Miksi suun tarkastus on tärkeää?

syys 23, 2020 | Suun ter­veys

Sään­nölli­nen suun tarkas­tus on tärkeää ter­vey­delle, sil­lä suun sairaudet voivat ede­tä pitkään oireet­tomana. Koron­avirusti­lanne on heiken­tänyt ennal­taehkäi­sevää ham­mashoitoa, joten syksyn aikana on kirit­tävää, jot­ta suun ter­veys ei taan­nu väestötasolla.

Mitä suun tarkas­tus sisältää?

Suun tarkas­tus sisältää ienku­dok­sen, ham­paiden, limakalvo­jen, puren­nan sekä leukanive­len toimin­nan tark­istamisen. Tarkas­tuk­sen yhtey­dessä ote­taan tarvit­taes­sa myös rönt­genku­vat, joiden avul­la saadaan parhait­en tietoa suun kovaku­dosten kuten leukalu­un tai ham­paiden juurten muutoksista.

 

Suun tarkas­tus on pieni vai­va ver­rat­tuna hyötyyn

Suun­ter­vey­den ylläpitämi­nen on tärkeää koko kehon hyv­in­voin­nin kannal­ta, sil­lä tutkimusten mukaan esimerkik­si par­o­don­ti­it­ti eli ham­paiden kiin­ni­tysku­dos­sairaus voi lisätä riskiä sydän­in­fark­tille ja endokardi­it­ille eli sydä­men sisäkalvon tulehdukselle. 

 

Myös mon­et yleis­sairaudet ja niihin käytet­ty lääk­i­tys voivat vaikut­taa suun ter­vey­teen ja sik­si niistä tulisi maini­ta hammaslääkärille.

 

Kuin­ka usein suun tarkas­tuk­ses­sa tulisi käydä?

Ham­maslääkäri määrit­telee ham­paiden tarkas­tusvälin sairaushis­to­ri­an ja pitkäaikaisen seu­ran­nan kaut­ta saa­mansa tiedon perus­teel­la. Tarkas­tusväli­in vaikut­ta­vat ien- ja suu­sairaudet. Varsinkin ien­sairaudet vaa­ti­vat tiuhempaa seu­raamista sekä ylläpi­to­hoitoa. Peruster­veelle aikuiselle suositelta­va tarkas­tusväli on 1–2 vuotta.

 

Suun tarkas­tuk­ses­sa tulisi käy­dä ennen leikkaus­ta, jos­sa asen­netaan verisuonipro­teesi, tekoniv­el tai sydä­men tekoläp­pä, sil­lä piilevät suun tule­hduk­set saat­ta­vat altistaa kom­p­likaa­tioille leikkauk­sen jäl­keen. Suun tarkas­tuk­ses­sa sekä leuan rönt­genku­vas­sa tulisi käy­dä noin 1–2 kuukaut­ta ennen leikkausta.

 

Oma ham­maslääkäri tun­tee suun ter­veyte­si parhaiten! 

Tutkimusten mukaan samal­la ham­maslääkäril­lä käyn­ti vähen­tää suuhun tehtäviä toimen­piteitä, sil­lä oma ham­maslääkäri pystyy seu­raa­maan poti­laan tilan­net­ta pitkäaikaises­ti.

 

Arve­lut­taako koronatilanne?

Jos et kär­si hen­gi­tystiein­fek­tion oireista, et ole altistunut koron­aviruk­selle tai käynyt ulko­mail­la viimeisen kah­den viikon aikana, niin voit tul­la suun ter­vey­den­hoitoon. Lue lisää koron­aviruk­sen vaiku­tuk­sista suun ter­vey­den­hoitoon täältä.

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899