Miksi hammaskivi on tärkeää poistaa?

joulu 26, 2021 | Suun ter­veys

Ham­mask­ivi muo­dos­tuu, kun syl­jen min­er­aalit saosta­vat plakkia ham­paan pin­nalle sekä ien­taskui­hin. Ham­mask­iv­en muo­dos­tu­mi­nen on yleen­sä pitkäaikainen pros­es­si, joka tapah­tuu kuukausien tai vuosien kulues­sa. Ham­mask­ivi voidaan pois­taa ham­maslääkärin tai suuhy­gien­istin vastaanotolla.

Mitä haittaa hammaskivestä on? 

Ham­mask­ivi voi aiheut­taa ien­tule­hduk­sen eli gin­givi­itin, sil­lä ien­tule­hdus syn­tyy, kun ham­paan pin­nalle ker­tyy plakkia eli bak­teeripeit­teitä sekä plak­ki tart­tuu ham­mask­iv­en karheaan pin­taan herkem­min. Lue lisää ien­tule­hduk­sen syistä ja hoi­dos­ta artikke­lis­tamme

Hoita­mat­tomas­ta kroonis­es­ta ien­tule­hduk­ses­ta voi seu­ra­ta par­o­don­ti­it­ti eli kiin­ni­tysku­dos­sairaus. Par­o­don­ti­it­ti on etenevä tule­hdusti­la, joka vau­ri­oit­taa ham­paan kiin­ni­tysku­dok­sia ja voi jopa johtaa ham­paiden hei­lu­miseen tai irtoamiseen.

Mistä hammaskiven tunnistaa?

Ham­mask­ivi on yleen­sä hie­man kellertävää ja karheaa. Ham­mask­iveä muo­dos­tuu yleisim­min paikkoi­hin, jot­ka on han­kalampi puhdis­taa, kuten ien­taskui­hin ja ‑rajoi­hin sekä hammasväleihin. 

Voiko hammaskiven muodostumista ehkäistä?

Kyl­lä voi! Nimit­täin hyväl­lä suuhy­gien­ial­la ja ham­masvälien sekä ien­tasku­jen puhdis­tamisel­la. Lisäk­si on tärkeää käy­dä sään­nöl­lis­es­ti suuhy­gien­istin tai ham­maslääkärin vas­taan­otol­la, jot­ta ham­mask­ivi ja ‑peit­teet voidaan pois­taa. Ham­mask­iveä ei voi pois­taa itse, vaan se vaatii ammattilaista. 

Ham­mask­iv­en muo­dos­tu­mi­nen on yksilöl­listä ja siihen vaikut­taa esimerkik­si syl­jen emäk­sisyys. Suuret kal­si­um- ja fos­faat­tip­i­toisu­udet voivat lisätä ham­mask­iv­en muodostumista. 

Miten hammaskivi poistetaan? 

Ham­mask­ivi voidaan pois­taa joko ultra­ääni­lait­teen avul­la tai mekaanis­es­ti käsi-instru­menteil­la. Ultra­ääni­laite tuot­taa korkeataa­juista värähte­lyä, joka yhdessä vesisuihkun kanssa saa ham­paan pin­nalle kalkkeu­tuneen bak­teer­i­mas­san irtoa­maan. Ultra­ääni­laite pois­taa myös värjäytymiä.

Käsi-instru­ment­te­ja käytetään yleen­sä yhdessä ultra­ääni­lait­teen kanssa puhdis­tuk­sen viimeis­te­lyyn. Jos ikenet ovat kipeät ja tule­htuneet, niin ikenet voidaan tarvit­taes­sa puuduttaa. 

Varaa aika hammaskiven poistoon! 

Ham­mask­iv­en pois­ton yhtey­dessä voidaan tehdä myös sooda­puhdis­tus, joka pois­taa pin­nal­lisia vär­jäymiä ja ehkäisee uusien vär­jäy­tymien muo­dos­tu­mista. Ham­mask­iv­en puhdis­tus on tärkeää ike­nien ja ham­paiden kiin­ni­tysku­dosten hyvinvoinnille. 

Varaa aika ajan­va­raus­nu­merois­tamme 08 375 190 (Oulu), 050 466 4899 (Ii) tai varaa aika netistä.

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899