Kuiva suu eli kserostomia – Mikä avuksi?

elo 18, 2021 | Suun ter­veys

Kui­va suu han­kaloit­taa syömistä ja juomista sekä lisää riskiä ham­paiden reiki­in­tymiselle, sien­i­t­ule­hduk­sille ja limakalvo­muu­tok­sille. Kui­va suu voi aiheut­taa myös hal­i­toosia eli pahan­hajuista hen­gi­tys­tä. Suun kuiv­u­miseen on monia syitä, mut­ta onnek­si ongel­maa voidaan lievit­tää eri­laisin keinoin.

Mitä oireita suun kuivuminen aiheuttaa?

Suun kuiv­u­mi­nen voi näkyä muun muas­sa seu­raav­ina oireina:

  • ruoan nielemisen ja puhu­misen vaikeutuminen
  • palan tunne kurkussa
  • met­allin maku suussa
  • kivun­tunne kielessä
  • suun limakalvo­jen aris­t­a­mi­nen ja hiivatulehdukset
  • pahan­hajuinen hengitys
  • suun alueen tulehdukset
  • ham­paiden reikiintyminen

 

Mistä suun kuivuminen johtuu?

Ikään­tymisen myötä syl­jen erit­tymi­nen vähe­nee luon­nos­taan, mut­ta myös mon­et sairaudet ja lääk­i­tyk­set voivat aiheut­taa suun kuiv­u­mista. Sairauk­sista muun muas­sa reuma­sairaudet, dia­betes, Parkin­sonin tau­ti, anorek­sia sekä sylki­rauhas­ten sairaudet oireil­e­vat suun kuivumisena. 

 

Lääkkeistä muun muas­sa anti­his­tami­i­ni, kor­ti­sonipo­h­jaiset ast­malääk­keet, nes­teen­pois­tolääk­keet, isotretinoi­i­ni sekä asitreti­i­ni voivat lisätä suun kuivumista. 

 

Miksi suun kuivumista kannattaa hoitaa?

Kui­va suu lisää riskiä ham­paiden reiki­in­tymiselle ja eroosi­olle, suun alueen tule­hduk­sille, limakalvo­muu­tok­sille sekä voi aiheut­taa suuhun epä­muka­van tun­teen ja tehdä hen­gi­tyk­ses­tä pahan­hajuisen. Syl­ki on tärkeä suun ter­vey­den kannal­ta, sil­lä se huuh­too ruoan­tähteitä sekä neu­traloi suun happamuutta. 

 

Miten ongelmaa voi lievittää?

Suun kuiv­u­ud­es­ta kär­siville suositel­laan ksyl­i­toli­tuot­tei­den, kuten puruku­mien ja pastil­lien käyt­töä niiden syl­jen eri­tys­tä lisäävän vaiku­tuk­sen joh­dos­ta. Suu­ta voi kos­teut­taa myös veden, öljy­jen sekä apteekissa myytävien teko­sylki­valmis­tei­den ja geel­ien avul­la. Alko­holip­i­toiset suuvedet voivat kui­v­at­taa suu­ta, joten niitä ei kan­na­ta käyt­tää. Lisäk­si ham­paiden pesem­i­nen kak­si ker­taa päivässä flu­o­ri­ham­mas­tah­nal­la on tärkeää. 

 

Mikäli jokin lääkeaine aiheut­taa suun kuiv­u­mista, voi asian ottaa hoita­van lääkärin kanssa puheek­si, jos lääket­tä olisi mah­dol­lisu­us vai­h­taa. Tupakoin­ti ja alko­holi­tuot­teet lisäävät suun kuiv­u­mista, joten niitä kan­nat­taa välttää. 

 

Muista säännölliset suun tarkastukset!

Kuiv­as­ta suus­ta kär­sivän kan­nat­taa käy­dä sään­nöl­lis­es­ti suun tarkas­tuk­sis­sa, sil­lä ris­ki suun sairauk­sille on kohon­nut. Suun tarkas­tuk­ses­sa suositel­laan käymään noin 1–2 vuo­den välein. Varaa aika suun tarkas­tuk­seen ajan­va­raus­nu­merois­tamme 08 375 190 (Oulu), 050 466 4899 (Ii) tai varaa aika netistä.

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899