Kuinka ikään­ty­minen vaikuttaa suun terveyteen?

helmi 28, 2021 | Suun terveys

Ikään­ty­minen tuo tullessaan muutoksia kehoomme. Muutokset elimis­tössä ovat yksilöl­lisiä, mutta usein ikään­ty­misen merkkejä voi viivyttää terveillä elinta­voilla ja stressin vähen­tä­mi­sellä. Suussa ilmeneviä ikään­ty­misen merkkejä ovat muun muassa limakal­vojen kuivuus sekä syljen erityksen vähen­ty­minen. Lisäksi alttius tietyille suun sairauk­sille kasvaa.

ikääntyminen j

Mitä muutoksia ikään­ty­minen tuo tullessaan suun terveyteen?

Yksi yleisim­mistä ikään­ty­misen aiheut­ta­mista suun vaivoista on suun kuivu­minen, jota lisää myös tietyt lääkkeet, kuten nesteen­pois­to­lääkkeet. Suun kuivu­minen voi altistaa hampaiden reikiin­ty­mi­selle ja sieni-infek­tioille sekä hanka­loittaa niele­mistä ja syömistä. Suun kuivuu­desta kärsi­ville suosi­tellaan ksyli­to­li­tuot­teiden, kuten purukumien ja pastillien käyttöä niiden syljen eritystä lisäävän vaiku­tuksen johdosta. Suuta voi kosteuttaa myös veden, öljyjen sekä aptee­kissa myytävien tekosyl­ki­val­mis­teiden ja geelien avulla. 

Näkökyvyn ja käsimo­to­riikan heiken­ty­minen voi vaikeuttaa suuhy­gienian ylläpi­tä­mistä, mikä voi altistaa parodon­tii­tille eli hampaiden kiinni­tys­ku­dos­sai­rau­delle yhdessä suun kuivuuden kanssa. Ikään­ty­minen heikentää hampaiden tunto­herk­kyyttä, mikä lisää riskiä sille, että reikiin­ty­minen etenee huomaamatta.

 

Näin parannat suun terveyttäsi ja pidät huolta hampaistasi!

Hyvällä suuhy­gie­nialla on suuri merkitys suun kokonais­val­taisen terveyden ylläpi­tä­mi­sessä. Suuhy­gienian kulma­kiviä ovat:

  • hampaiden harjaa­minen kahdesti päivässä fluorihammastahnalla
  • hammas­välien ja kielen puhdistaminen
  • säännöl­linen ateria­rytmi ja ksylitolituotteet

 

Puuttuvat hampaat voidaan korvata proteet­ti­silla menetelmillä

Puuttuva hammas voidaan korvata esimer­kiksi hammas­sil­lalla tai ‑implan­tilla. Jos suusta puuttuu useita hampaita, on olemassa erilaisia osa- ja kokopro­tee­si­vaih­toehtoja. Lue lisää puuttuvan hampaan korvaa­mi­sesta täältä. 

 

Ehkäisevä hammas­hoito erityisen tärkeässä roolissa

Säännöl­linen suun tarkastus on erityisen tärkeää ikään­ty­neille, sillä:

  • karies voi edetä oireetta, koska hampaiden tunto­herkkyys voi vähentyä ikään­ty­misen myötä
  • mahdol­listen proteesien kunto ja istuvuus on tärkeää varmistaa, jotta rikki­näinen tai huonosti istuva proteesi ei altis­taisi suun haavau­mille ja tulehduksille
  • säännöl­linen ientas­kujen puhdis­ta­minen hammas­peit­teistä ehkäisee parodon­tiittia eli hampaiden kiinnityskudossairautta

Hammas­lääkäri määrit­telee hampaiden tarkas­tus­välin sairaus­his­torian ja pitkä­ai­kaisen seurannan kautta saamansa tiedon perus­teella. Suun tarkas­tuk­sessa tulisi lisäksi käydä ennen leikkausta, jossa asennetaan verisuo­ni­pro­teesi, tekonivel tai sydämen tekoläppä, sillä piilevät suun tuleh­dukset saattavat altistaa kompli­kaa­tioille leikkauksen jälkeen. Suun tarkas­tuk­sessa sekä leuan röntgen­ku­vassa tulisi käydä noin 1–2 kuukautta ennen leikkausta.

Tutki­musten mukaan samalla hammas­lää­kä­rillä käynti vähentää suuhun tehtäviä toimen­pi­teitä, sillä oma hammas­lääkäri pystyy seuraamaan potilaan tilan­netta pitkä­ai­kai­sesti.

 

Hammas­lääkäri Oulussa ja Iissä

Hammaslääkäri­asema Furka on toiminut Oulussa jo vuodesta 1980 Terve­tuloa luotet­taviin ja kokeneisiin käsiin! Palve­lemme Oulun lisäksi Iin keskus­tassa. Furkaan pääset jousta­vasti ilman pitkiä jonotusaikoja. Furka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimi­piste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimi­piste

Valta­rintie 2
9100 Ii
 050 466 4899