Kuinka ikääntyminen vaikuttaa suun terveyteen?

hel­mi 28, 2021 | Suun ter­veys

Ikään­tymi­nen tuo tul­lessaan muu­tok­sia kehoomme. Muu­tok­set elim­istössä ovat yksilöl­lisiä, mut­ta usein ikään­tymisen merkke­jä voi viivyt­tää ter­veil­lä elin­tavoil­la ja stressin vähen­tämisel­lä. Suus­sa ilmeneviä ikään­tymisen merkke­jä ovat muun muas­sa limakalvo­jen kuiv­u­us sekä syl­jen eri­tyk­sen vähen­tymi­nen. Lisäk­si alt­tius tiety­ille suun sairauk­sille kasvaa.

ikääntyminen j

Mitä muutoksia ikääntyminen tuo tullessaan suun terveyteen?

Yksi yleisim­mistä ikään­tymisen aiheut­tamista suun vaivoista on suun kuiv­u­mi­nen, jota lisää myös tietyt lääk­keet, kuten nes­teen­pois­tolääk­keet. Suun kuiv­u­mi­nen voi altistaa ham­paiden reiki­in­tymiselle ja sieni-infek­tioille sekä han­kaloit­taa nielemistä ja syömistä. Suun kuiv­u­ud­es­ta kär­siville suositel­laan ksyl­i­toli­tuot­tei­den, kuten puruku­mien ja pastil­lien käyt­töä niiden syl­jen eri­tys­tä lisäävän vaiku­tuk­sen joh­dos­ta. Suu­ta voi kos­teut­taa myös veden, öljy­jen sekä apteekissa myytävien teko­sylki­valmis­tei­den ja geel­ien avulla. 

Näkökyvyn ja käsi­mo­tori­ikan heiken­tymi­nen voi vaikeut­taa suuhy­gien­ian ylläpitämistä, mikä voi altistaa par­o­don­ti­it­ille eli ham­paiden kiin­ni­tysku­dos­sairaudelle yhdessä suun kuiv­u­u­den kanssa. Ikään­tymi­nen heiken­tää ham­paiden tun­to­herkkyyt­tä, mikä lisää riskiä sille, että reiki­in­tymi­nen ete­nee huomaamatta.

 

Näin parannat suun terveyttäsi ja pidät huolta hampaistasi!

Hyväl­lä suuhy­gien­ial­la on suuri merk­i­tys suun kokon­ais­val­taisen ter­vey­den ylläpitämisessä. Suuhy­gien­ian kul­makiviä ovat:

  • ham­paiden har­jaami­nen kahdesti päivässä fluorihammastahnalla
  • ham­masvälien ja kie­len puhdistaminen
  • sään­nölli­nen ate­ri­aryt­mi ja ksylitolituotteet

 

Puuttuvat hampaat voidaan korvata proteettisilla menetelmillä

Puut­tu­va ham­mas voidaan kor­va­ta esimerkik­si ham­mas­sil­lal­la tai ‑implan­til­la. Jos suus­ta puut­tuu usei­ta ham­pai­ta, on ole­mas­sa eri­laisia osa- ja koko­pro­teesi­vai­h­toe­hto­ja. Lue lisää puut­tuvan ham­paan kor­vaamis­es­ta täältä. 

 

Ehkäisevä hammashoito erityisen tärkeässä roolissa

Sään­nölli­nen suun tarkas­tus on eri­tyisen tärkeää ikään­tyneille, sillä:

  • karies voi ede­tä oireet­ta, kos­ka ham­paiden tun­to­herkkyys voi vähen­tyä ikään­tymisen myötä
  • mah­dol­lis­ten pro­teesien kun­to ja istu­vu­us on tärkeää varmis­taa, jot­ta rikkinäi­nen tai huonos­ti istu­va pro­teesi ei altistaisi suun haavau­mille ja tulehduksille
  • sään­nölli­nen ien­tasku­jen puhdis­t­a­mi­nen ham­maspeit­teistä ehkäisee par­o­don­ti­it­tia eli ham­paiden kiinnityskudossairautta

Ham­maslääkäri määrit­telee ham­paiden tarkas­tusvälin sairaushis­to­ri­an ja pitkäaikaisen seu­ran­nan kaut­ta saa­mansa tiedon perus­teel­la. Suun tarkas­tuk­ses­sa tulisi lisäk­si käy­dä ennen leikkaus­ta, jos­sa asen­netaan verisuonipro­teesi, tekoniv­el tai sydä­men tekoläp­pä, sil­lä piilevät suun tule­hduk­set saat­ta­vat altistaa kom­p­likaa­tioille leikkauk­sen jäl­keen. Suun tarkas­tuk­ses­sa sekä leuan rönt­genku­vas­sa tulisi käy­dä noin 1–2 kuukaut­ta ennen leikkausta.

Tutkimusten mukaan samal­la ham­maslääkäril­lä käyn­ti vähen­tää suuhun tehtäviä toimen­piteitä, sil­lä oma ham­maslääkäri pystyy seu­raa­maan poti­laan tilan­net­ta pitkäaikaises­ti.

 

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899