Infek­tioiden ehkäisy hammashoidossa

helmi 3, 2020 | Suun terveys

Hammas­hoidon toimen­piteet voivat nostaa infek­tio­riskiä. Tietyissä tilan­teissa, kun infek­tio­riski on olemassa, täytyy hammas­hoidon yhtey­dessä määrätä antibiootteja, jotta infek­tioita ei syntyisi, käytetään ns. antibioottiprofylaksiaa.

Hammas­pe­räiset infektiot

Vakavat hammas­pe­räiset infektiot ovat melko harvi­naisia Suomessa, kun taas lievempiä infek­tioita esiintyy yleisemmin. Vakavat hammas­pe­räiset infektiot vaativat monesti tehohoitoa ja voivat olla jopa hengenvaarallisia.

Hammas­pe­räinen infektio voi seurata esimer­kiksi hampaan tai leuan tapatur­mai­sesta murtu­mi­sesta tai hampaan poiston sekä suuki­rur­gisen toimen­piteen jälkeen.

 

Lievät hammas­pe­räiset infektiot

Lievät hammas­pe­räiset infektiot voidaan hoitaa hammas­lää­kärin vastaa­no­tolla. Lievissä infek­tioissa oireet ovat paikal­lisia eivätkä aiheuta merkit­tävää haittaa yleis­tilaan. Oireita ovat paikal­linen punoitus, turvotus ja kuumotus sekä suun avautuvuus voi olla lievästi rajoittunut.

 

Vakavat hammas­pe­räiset infektiot

Vakavat infektiot ovat yleisempiä ja vaaral­li­sempia potilailla, joilla on immuu­ni­vas­tetta heikentävä sairaus tai lääkitys. Vakava hammas­pe­räinen infektio lähtee yleensä hampaan juuresta ja voi levitä veren­kiertoon aiheuttaen esimer­kiksi veren­myr­ky­tyksen eli sepsiksen. 

Vakavan infektion oireita ovat esimer­kiksi kuume, korkea syke, huono­voin­tisuus, erityinen väsymys tai huimaus, tajunnan tason muutokset, nielemis‑, puhe- tai hengi­tys­vai­keudet, imusol­muk­keiden suuren­tu­minen tai arkuus sekä ihottuma. Myös erittäin rajoit­tunut suun avautuvuus voi olla tunnus­merkki. Edellä mainit­tujen oireiden ilmaan­tuessa tulee pyrkiä päivys­tykseen mahdol­li­simman pian.

 

Milloin hammas­hoi­dossa käytetään ehkäi­sevää antibioottihoitoa?

Lähtö­koh­tai­sesti tärkeintä infek­tioiden ehkäi­se­mi­sessä on hyvä omahoito: huolel­linen suuhy­gienian ylläpito, jota voidaan tarvit­taessa tehostaa antisep­ti­sellä suuve­dellä. Ehkäisevä antibioot­ti­lää­kitys hammas­hoi­dossa voi olla tarpeel­linen, esimer­kiksi kun potilaalla on sairauden tai lääki­tyksen johdosta heiken­tynyt immuu­ni­vaste tai asiak­kaalla, jolla on tekonivel, sydämeen asennettu läppä­pro­teesi tai verisuoniproteesi.

Suun alueen infektiot tulee hoitaa ennen leikkauksia, joissa kehoon asetetaan viera­sesine (esim. tekonivel) sekä ennen elinsiirtoa, avosy­dän­leik­kausta tai leukojen alueelle kohdis­tuvaa sädehoitoa. 

 

Hammas­lää­kärin määräämät antibioot­ti­kuurit tulisi syödä loppuun

Yleinen suositus on, että hammas­lää­kärin määräämä antibioot­ti­kuuri tulee syödä loppuun, jotta ehkäis­täisiin antibioot­ti­re­sis­tenssiä. Jos infektio kuitenkin on hellit­tänyt, voidaan joskus harkita antibioot­ti­kuurin lopet­ta­mista kesken, mutta päätös tulisi tehdä yhteis­työssä hoitavan hammas­lää­kärin kanssa.

Hammas­lääkäri Oulussa ja Iissä

Hammaslääkäri­asema Furka on toiminut Oulussa jo vuodesta 1980 Terve­tuloa luotet­taviin ja kokeneisiin käsiin! Palve­lemme Oulun lisäksi Iin keskus­tassa. Furkaan pääset jousta­vasti ilman pitkiä jonotusaikoja. Furka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimi­piste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimi­piste

Valta­rintie 2
9100 Ii
 050 466 4899