Heiluva hammas – Milloin hammaslääkäriin?

tam­mi 23, 2022 | Suun ter­veys

Lähtöko­htais­es­ti aikuisel­la heilu­va ham­mas on aina häly­tys­merk­ki, jon­ka joh­dos­ta kan­nat­taa hakeu­tua ham­maslääkärin vas­taan­otolle. Ham­paiden ei tulisi heilua enää sen jäl­keen, kun maito­ham­paat ovat vai­h­tuneet rautahampaisiin.

Heiluva hammas – mistä se johtuu?

Yleisin syy ham­paan hei­lu­miselle on ham­paan kiin­ni­tysku­dosten häviämi­nen par­o­don­ti­itin joh­dos­ta, jol­loin ham­paan liikku­vu­us lisään­tyy ja se voi jopa irro­ta, jos par­o­don­ti­it­ti on eden­nyt pitkälle. 

Mitä heiluvalle hampaalle voidaan tehdä?

Heilu­vaa ham­mas­ta kan­nat­taa käy­dä näyt­tämässä mah­dol­lisim­man pian ham­maslääkärille, sil­lä on ole­mas­sa mah­dol­lisu­us, että se voidaan vielä pelas­taa juuri­hoidon tai kiin­ni­tysku­dosten hoita­misen avul­la. Yleen­sä kuitenkin voidaan olet­taa, että peru­ut­tam­a­ton­ta vahinkoa on jo tapah­tunut siinä vai­heessa, kun ham­mas heiluu ja sik­si onkin tärkeää ehkäistä kiin­ni­tysku­dos­sairau­den etenemistä. 

Millainen sairaus parodontiitti on?

Par­o­don­ti­it­ti eli ham­paiden kiin­ni­tysku­dos­sairaus tuhoaa ham­paiden kiin­ni­tysku­dok­sia ja lisää ham­paiden liikku­vu­ut­ta. Par­o­don­ti­it­ti on bak­tee­rien aiheut­ta­ma etenevä tule­hdusti­la. Pitkälle eden­nyt, hoita­m­a­ton ien­tule­hdus voi aiheut­taa par­o­don­ti­itin. Ien­tule­hdus ei aina joh­da par­o­don­ti­it­ti­in, sil­lä sairau­den puhkeamiseen vaikut­ta­vat myös yksilöl­liset tek­i­jät, kuten suuhy­gien­ia, tupakoin­ti, perin­nöl­liset tek­i­jät sekä tietyt lääkitykset.

Par­o­don­ti­it­ti on merkit­tävä kansan­sairaus, sil­lä lieväasteinen par­o­don­ti­it­ti vaivaa yli puol­ta Suomen aikuisväestöstä. 

Ientulehdusta kannattaa hoitaa jo varhaisessa vaiheessa

Ike­nen tule­htu­mi­nen johtuu ham­paan pin­taan ker­tyvästä bak­teeripeit­teestä eli plak­ista. Ien­tule­hdus­ta voidaan ehkäistä hyväl­lä suuhy­gien­ial­la, johon lukeu­tuu ham­paiden har­jaami­nen flu­o­ri­ham­mas­tah­nal­la kahdesti päivässä sekä ham­masvälien ja ien­tasku­jen puhdis­t­a­mi­nen hammaslangalla/hammasväliharjalla/hammastikulla.

Ien­tule­hduk­sen eten­e­mistä kan­nat­taa ehkäistä, sil­lä hoita­mat­tomana ien­tule­hdus voi ede­tä par­o­don­ti­itik­si. Suuhy­gien­ian lisäk­si tehokkain tapa ehkäistä ien­tule­hdus­ta ja näin ollen myös par­o­don­ti­it­tia on lopet­taa tupakointi. 

Varaa aika hammaslääkärille! 

Jos ham­paiden liikku­vu­us on lisään­tynyt, kan­nat­taa vara­ta aika ham­maslääkärille, sil­lä ham­maslääkäri voi tutkia suun kiin­ni­tysku­dosten ja leukalu­un kunnon.

Varaa aika ajan­va­raus­nu­merois­tamme 08 375 190 (Oulu), 050 466 4899 (Ii) tai varaa aika netistä.

 

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899