Hampaiden vihlonta

helmi 23, 2020 | Suun terveys

Hampaiden vihlonta on yleinen, mutta ikävä vaiva. Hampaiden vihlon­nasta kärsi­välle kylmät ruoat ja juomat voivat aiheuttaa äkillistä vihlontaa, joka loppuu yleensä melko nopeasti. Ajoit­tainen vihlonta on useim­miten epämiel­lyt­tä­vyy­destään huoli­matta harmiton vaiva. Kuitenkin, jos vihlontaa esiintyy tiuhaan, on suosi­tel­tavaa käydä hammastarkastuksessa.

Mistä hampaiden vihlonta johtuu?

Hampaita voi vihloa monesta syystä. Yleisin syy hampaiden vihlontaan on hampaan kaula-aluetta suojaavan ikenen vetäy­ty­minen. Ikenen vetäy­ty­misen seurauksena paljastuu hammasluu eli dentiini, jota hammas­kiille ei suojaa. Tällöin kylmiä ruokia tai juomia nautit­taessa hampaan ytimen hermo­solut aistivat kylmää herkemmin, mikä voi johtaa epämiel­lyt­tävään vihlontaan. Ikenen vetäy­ty­minen voi johtua esimer­kiksi hoita­mat­to­masta ientu­leh­duk­sesta tai liian voimak­kaasta hampaiden harjaa­mi­sesta. Ikenen vetäy­ty­minen on palau­tu­maton tila, jonka hoito­muoto on kirur­ginen korjaus­leikkaus. Korjaus­leik­kaukset eivät ole kovin yleisiä, sillä useim­miten ikenen vetäy­ty­minen on melko harmiton vaiva.

 

Hampaiden vihlontaa voi aiheuttaa hampaan reikiin­ty­minen tai vaurioi­tunut hammas­paikka. Myös hampaan lohkea­minen tai murtu­minen voi aiheuttaa vihlontaa. Muita syitä ovat hampaiden kemial­linen ja mekaa­ninen rasitus. Kemial­lista rasitusta aiheut­tavat erityi­sesti happamat ruoat ja juomat sekä refluk­si­tauti. Mekaa­ninen rasitus voi aiheutua esimer­kiksi narskut­te­lusta eli bruksismista.

 

Tietyt hammas­hoidon toimen­piteet voivat lisätä hampaiden vihlontaa, mutta useim­miten kyse on väliai­kai­sesta haitasta. Tällaisia toimen­pi­teitä ovat esimer­kiksi hampaiden valkaisu sekä paikkaus.

 

Voiko vihlontaa hoitaa?

Jos vihlonta on häirit­sevää ja kestää useiden viikkojen ajan, on suosi­tel­tavaa hakeutua hammas­lää­käriin suun tarkas­tukseen. Suun tarkas­tuk­sessa voidaan selvittää vihlonnan syitä perus­teel­li­sesti. Suun terveyden ammat­ti­lainen hoitaa mahdol­liset hampaiden vauriot ja opastaa omahoidossa. 

 

Hampaiden narskut­telua voidaan hoitaa sovitet­ta­villa puren­ta­kis­koilla.

 

Miten vihlontaa voi ehkäistä?

Happamat ruoat ja juomat voivat aiheut­tavat hammas­kiilteen eroosiota eli liuke­ne­mista, mikä voi johtaa hampaiden vihlontaan. Ruoka­va­liossa olisi suosi­tel­tavaa välttää happamien ruoka-aineiden, kuten energia- ja virvoi­tus­juomien, jatkuvaa käyttöä. Hampaiden eroosiota vähentää myös säännöl­linen ateria­rytmi sekä ksyli­to­li­tuot­teiden käyttö aterioiden jälkeen.

 

Saata­villa on erilaisia hampaiden vihlontaa vähen­täviä hammas­tah­na­val­mis­teita, joiden teho ilmenee usein vasta säännöl­lisen, pidem­piai­kaisen käytön jälkeen. Hampaiden harjaa­mi­sessa tulisi lisäksi kiinnittää huomiota tekniikkaan, jos hampaiden vihlonta johtuu ikenien vetäy­ty­mi­sestä liian voimakkaan harjauksen seurauksena. 

Hammas­lääkäri Oulu ja Ii

Hammas­lääkäri Oulussa ja Iissä

Hammaslääkäri­asema Furka on toiminut Oulussa jo vuodesta 1980 Terve­tuloa luotet­taviin ja kokeneisiin käsiin! Palve­lemme Oulun lisäksi Iin keskus­tassa. Furkaan pääset jousta­vasti ilman pitkiä jonotusaikoja. Furka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimi­piste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimi­piste

Valta­rintie 2
9100 Ii
 050 466 4899