Hampaiden vihlonta

hel­mi 23, 2020 | Suun ter­veys

Ham­paiden vihlon­ta on yleinen, mut­ta ikävä vai­va. Ham­paiden vihlon­nas­ta kär­sivälle kylmät ruoat ja juo­mat voivat aiheut­taa äkil­listä vihlon­taa, joka lop­puu yleen­sä melko nopeasti. Ajoit­tainen vihlon­ta on useim­miten epämiel­lyt­tävyy­destään huoli­mat­ta har­mi­ton vai­va. Kuitenkin, jos vihlon­taa esi­in­tyy tiuhaan, on suositeltavaa käy­dä hammastarkastuksessa.

Mistä hampaiden vihlonta johtuu?

Ham­pai­ta voi vihloa mon­es­ta syys­tä. Yleisin syy ham­paiden vihlon­taan on ham­paan kaula-aluet­ta suo­jaa­van ike­nen vetäy­tymi­nen. Ike­nen vetäy­tymisen seu­rauk­se­na pal­jas­tuu ham­masluu eli den­ti­i­ni, jota ham­maski­ille ei suo­jaa. Täl­löin kylmiä ruokia tai juo­mia nau­tit­taes­sa ham­paan yti­men her­moso­lut ais­ti­vat kylmää herkem­min, mikä voi johtaa epämiel­lyt­tävään vihlon­taan. Ike­nen vetäy­tymi­nen voi johtua esimerkik­si hoita­mat­tomas­ta ien­tule­hduk­ses­ta tai liian voimakkaas­ta ham­paiden har­jaamis­es­ta. Ike­nen vetäy­tymi­nen on palau­tu­ma­ton tila, jon­ka hoit­o­muo­to on kirurginen kor­jausleikkaus. Kor­jausleikkauk­set eivät ole kovin yleisiä, sil­lä useim­miten ike­nen vetäy­tymi­nen on melko har­mi­ton vaiva.

 

Ham­paiden vihlon­taa voi aiheut­taa ham­paan reiki­in­tymi­nen tai vau­ri­oitunut ham­ma­s­paik­ka. Myös ham­paan lohkeami­nen tai mur­tu­mi­nen voi aiheut­taa vihlon­taa. Mui­ta syitä ovat ham­paiden kemi­alli­nen ja mekaa­ni­nen rasitus. Kemi­al­lista rasitus­ta aiheut­ta­vat eri­tyis­es­ti hap­pa­mat ruoat ja juo­mat sekä refluk­si­tau­ti. Mekaa­ni­nen rasitus voi aiheutua esimerkik­si narskut­telus­ta eli bruksismista.

 

Tietyt ham­mashoidon toimen­piteet voivat lisätä ham­paiden vihlon­taa, mut­ta useim­miten kyse on väli­aikaises­ta haitas­ta. Täl­laisia toimen­piteitä ovat esimerkik­si ham­paiden valka­isu sekä paikkaus.

 

Voiko vihlontaa hoitaa?

Jos vihlon­ta on häir­it­sevää ja kestää usei­den viikko­jen ajan, on suositeltavaa hakeu­tua ham­maslääkäri­in suun tarkas­tuk­seen. Suun tarkas­tuk­ses­sa voidaan selvit­tää vihlon­nan syitä perus­teel­lis­es­ti. Suun ter­vey­den ammat­ti­lainen hoitaa mah­dol­liset ham­paiden vau­ri­ot ja opas­taa omahoidossa. 

 

Ham­paiden narskut­telua voidaan hoitaa sovitet­tavil­la purentakiskoil­la.

 

Miten vihlontaa voi ehkäistä?

Hap­pa­mat ruoat ja juo­mat voivat aiheut­ta­vat ham­maski­il­teen eroosio­ta eli liuken­e­mista, mikä voi johtaa ham­paiden vihlon­taan. Ruokavalios­sa olisi suositeltavaa vält­tää hap­pamien ruo­ka-ainei­den, kuten ener­gia- ja vir­voitusjuomien, jatku­vaa käyt­töä. Ham­paiden eroosio­ta vähen­tää myös sään­nölli­nen ate­ri­aryt­mi sekä ksyl­i­toli­tuot­tei­den käyt­tö ate­ri­oiden jälkeen.

 

Saatavil­la on eri­laisia ham­paiden vihlon­taa vähen­täviä ham­mas­tah­navalmis­tei­ta, joiden teho ilme­nee usein vas­ta sään­nöl­lisen, pidem­piaikaisen käytön jäl­keen. Ham­paiden har­jaamises­sa tulisi lisäk­si kiin­nit­tää huomio­ta tekni­ikkaan, jos ham­paiden vihlon­ta johtuu ike­nien vetäy­tymis­es­tä liian voimakkaan har­jauk­sen seurauksena. 

Hammas­lääkäri Oulu ja Ii

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899