Hammashoitopelko ei ole harvinaista – näin voitat pelon!

tam­mi 18, 2021 | Suun ter­veys

Ham­mashoitopelko eli dento­fo­bia on yleistä, sil­lä tutkimusten mukaan jopa 50% suo­ma­lai­sista kär­sii jonkin asteis­es­ta ham­mashoitopelosta. Pelko voi olla jän­ni­tys­tä, joka menee ohitse toimen­piteen aikana, eikä estä ham­maslääkäri­in hakeu­tu­mista, tai se voi olla niin suur­ta, että se estää hoitoon hakeu­tu­misen. Pelos­sa ei ole mitään hävet­tävää, joten ker­ro meille, niin osaamme ottaa sen huomioon.

Aloita pienin askelin

Ham­mashoitopelkoisen ei tarvitse heti hypätä altaan syvään pää­tyyn. Juuri­hoidon tai ham­paan pois­ton sijaan voisi aloit­taa esimerkik­si suun tarkas­tuk­ses­ta, jol­loin poti­las huo­maa, ettei se ollutkaan niin paha kuin kuvitelmis­sa. Pidem­mät toimen­piteet voidaan tehdä eril­lisel­lä ajal­la, jol­loin poti­las saa aikaa totut­tau­tua ajatukseen.

 

Kerro meille hammashoitopelostasi!

Ker­ro meille, jos kär­sit ham­mashoitopelosta, niin me osaamme huomioi­da tämän suun­nitel­lessamme hoitoasi. Pelosta ker­tomi­nen itsessään voi vähen­tää jän­ni­tys­tä. Pelkoti­lain­teisi­in suh­tau­tu­mi­nen on yksilöl­listä ja sik­si peloista keskustelem­i­nen on tärkeää.

Ker­romme koko ajan mitä teemme, jot­ta mah­dol­liset tun­te­muk­set eivät tule yllät­täen. Suuri osa toimen­piteistä tehdään puudu­tuk­ses­sa, jol­loin kipua ei tunne laisinkaan. Täl­laisia toimen­piteitä ovat muun muas­sa ham­paan poraus, juuri­hoito, suun alueen leikkauk­set sekä ham­paan poisto.

 

Kivun lievitys – hammashoitopelko

Puudu­tus tehdään nor­maal­isti hoidet­tavien ham­paiden alueelle, mut­ta esimerkik­si ala­poski­ham­paiden tapauk­ses­sa käytetään johtop­u­udu­tus­ta, joka puudut­taa koko alaleuan puoliskon sekä hiukan kieltä ja huul­ta. Voimme tarvit­taes­sa käyt­tää pin­ta­pu­udu­tus­ta ennen varsi­naisen puudu­tuk­sen pistämistä, jot­ta toimen­pide olisi mah­dol­lisim­man kivuton.

Rauhoit­ta­va esilääk­i­tys rentout­taa sekä rauhoit­taa poti­las­ta ja vähen­tää näin pelkoa ham­mashoitoti­lanteessa. Esilääk­i­tys­tä käytet­täessä tulet vas­taan­otolle puoli tun­tia ennen toimen­pidet­tä, jol­loin saat lääk­i­tyk­sen. Esilääk­i­tyk­senä käytetään rauhoit­tavia lääkkeitä, kuten diat­sep­a­amia tai midat­so­laamia. Toimen­piteen jäl­keen tarvit­set saat­ta­jan koti­in etkä voi ajaa autoa. Useim­mis­sa tapauk­sis­sa esilääk­i­tys on riit­tävä ja ham­paat saadaan hoidet­tua sen avulla.

Sedaa­tios­sa poti­las saa myös rauhoit­tavia lääkkeitä, mut­ta ne annetaan suo­nen­sisäis­es­ti. Ham­maslääkärin ja ‑hoita­jan lisäk­si toimen­piteessä on mukana myös aneste­sialääkäri ja ‑hoita­ja. Sedaa­tio on nuku­tus­ta kevyem­pi vai­h­toe­hto, jos­sa poti­las on toimen­piteen aikana hereil­lä, mut­ta tun­tee olon­sa rentoutuneek­si ja väsyneek­si. Toipumi­nen sedaa­tios­ta on nopeam­paa kuin nuku­tuk­ses­ta, sil­lä lääk­er­entoutuk­sen vaiku­tus pois­tuu toimen­piteen jäl­keen muu­ta­mas­sa tunnissa.

Yleisaneste­sia eli nuku­tus sopii eri­tyis­es­ti pitki­in toimen­piteisi­in sekä vaikeas­ta ham­mashoitopelosta kär­siville. Ham­maslääkärin ja ‑hoita­jan lisäk­si toimen­piteessä on mukana aneste­sialääkäri ja ‑hoita­ja. Nuku­tuk­ses­sa tehdään kaik­ki toimen­piteet ker­ral­la, luku­unot­ta­mat­ta toimen­piteitä, joi­ta ei voi tehdä nuku­tuk­ses­sa, kuten juuri­hoito­jen jatko ja puren­nan tark­istus. Nuku­tuk­sen jäl­keen sin­ul­la pitää olla täysi-ikäi­nen, toim­intakykyi­nen aikuinen, joka voi saat­taa sin­ut kotiin.

Lue lisää täältä.

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899