Hammas­hoi­to­pelko ei ole harvi­naista – näin voitat pelon!

tammi 18, 2021 | Suun terveys

Hammas­hoi­to­pelko eli dento­fobia on yleistä, sillä tutki­musten mukaan jopa 50% suoma­lai­sista kärsii jonkin astei­sesta hammas­hoi­to­pe­losta. Pelko voi olla jänni­tystä, joka menee ohitse toimen­piteen aikana, eikä estä hammas­lää­käriin hakeu­tu­mista, tai se voi olla niin suurta, että se estää hoitoon hakeu­tu­misen. Pelossa ei ole mitään hävet­tävää, joten kerro meille, niin osaamme ottaa sen huomioon.

Aloita pienin askelin

Hammas­hoi­to­pel­koisen ei tarvitse heti hypätä altaan syvään päätyyn. Juuri­hoidon tai hampaan poiston sijaan voisi aloittaa esimer­kiksi suun tarkas­tuk­sesta, jolloin potilas huomaa, ettei se ollutkaan niin paha kuin kuvitel­missa. Pidemmät toimen­piteet voidaan tehdä erilli­sellä ajalla, jolloin potilas saa aikaa totut­tautua ajatukseen.

 

Kerro meille hammashoitopelostasi!

Kerro meille, jos kärsit hammas­hoi­to­pe­losta, niin me osaamme huomioida tämän suunni­tel­les­samme hoitoasi. Pelosta kerto­minen itsessään voi vähentää jänni­tystä. Pelko­ti­lain­teisiin suhtau­tu­minen on yksilöl­listä ja siksi peloista keskus­te­le­minen on tärkeää.

Kerromme koko ajan mitä teemme, jotta mahdol­liset tunte­mukset eivät tule yllättäen. Suuri osa toimen­pi­teistä tehdään puudu­tuk­sessa, jolloin kipua ei tunne laisinkaan. Tällaisia toimen­pi­teitä ovat muun muassa hampaan poraus, juuri­hoito, suun alueen leikkaukset sekä hampaan poisto.

 

Kivun lievitys – hammashoitopelko

Puudutus tehdään normaa­listi hoidet­tavien hampaiden alueelle, mutta esimer­kiksi alapos­ki­ham­paiden tapauk­sessa käytetään johto­puu­du­tusta, joka puuduttaa koko alaleuan puoliskon sekä hiukan kieltä ja huulta. Voimme tarvit­taessa käyttää pinta­puu­du­tusta ennen varsi­naisen puudu­tuksen pistä­mistä, jotta toimenpide olisi mahdol­li­simman kivuton.

Rauhoittava esilää­kitys rentouttaa sekä rauhoittaa potilasta ja vähentää näin pelkoa hammas­hoi­to­ti­lan­teessa. Esilää­ki­tystä käytet­täessä tulet vastaa­no­tolle puoli tuntia ennen toimen­pi­dettä, jolloin saat lääki­tyksen. Esilää­ki­tyksenä käytetään rauhoit­tavia lääkkeitä, kuten diatse­paamia tai midat­so­laamia. Toimen­piteen jälkeen tarvitset saattajan kotiin etkä voi ajaa autoa. Useim­missa tapauk­sissa esilää­kitys on riittävä ja hampaat saadaan hoidettua sen avulla.

Sedaa­tiossa potilas saa myös rauhoit­tavia lääkkeitä, mutta ne annetaan suonen­si­säi­sesti. Hammas­lää­kärin ja ‑hoitajan lisäksi toimen­pi­teessä on mukana myös aneste­sia­lääkäri ja ‑hoitaja. Sedaatio on nukutusta kevyempi vaihtoehto, jossa potilas on toimen­piteen aikana hereillä, mutta tuntee olonsa rentou­tu­neeksi ja väsyneeksi. Toipu­minen sedaa­tiosta on nopeampaa kuin nukutuk­sesta, sillä lääke­ren­tou­tuksen vaikutus poistuu toimen­piteen jälkeen muuta­massa tunnissa.

Yleisa­nes­tesia eli nukutus sopii erityi­sesti pitkiin toimen­pi­teisiin sekä vaikeasta hammas­hoi­to­pe­losta kärsi­ville. Hammas­lää­kärin ja ‑hoitajan lisäksi toimen­pi­teessä on mukana aneste­sia­lääkäri ja ‑hoitaja. Nukutuk­sessa tehdään kaikki toimen­piteet kerralla, lukuu­not­ta­matta toimen­pi­teitä, joita ei voi tehdä nukutuk­sessa, kuten juuri­hoi­tojen jatko ja purennan tarkistus. Nukutuksen jälkeen sinulla pitää olla täysi-ikäinen, toimin­ta­ky­kyinen aikuinen, joka voi saattaa sinut kotiin.

Lue lisää täältä.

Hammas­lääkäri Oulussa ja Iissä

Hammaslääkäri­asema Furka on toiminut Oulussa jo vuodesta 1980 Terve­tuloa luotet­taviin ja kokeneisiin käsiin! Palve­lemme Oulun lisäksi Iin keskus­tassa. Furkaan pääset jousta­vasti ilman pitkiä jonotusaikoja. Furka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimi­piste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimi­piste

Valta­rintie 2
9100 Ii
 050 466 4899