Haitallisimmat aineet hampaille — Ovatko makeutusaineet hyvä vaihtoehto sokerille?

maalis 20, 2021 | Suun ter­veys

Kohtu­us on avain­sana monien ham­paille haitallis­ten ruo­ka-ainei­den kohdal­la. Esimerkik­si sitrushedelmien sitru­u­na­hap­po aiheut­taa eroosio­ta eli kiil­teen liuken­e­mista. Sik­si onkin tärkeää syödä sitrushedelmiä kohtu­ullis­es­ti, mielel­lään ate­ri­oiden yhtey­dessä. Ksyl­i­toli­tuot­tei­den käyt­tö ate­ri­oiden jäl­keen ehkäisee hap­po­hyökkäys­tä tehokkaasti. Haitallisim­mat aineet ham­paille ovat nuus­ka, tupak­ka, alko­holi sekä sok­erip­i­toiset ja hap­pa­mat ruoat ja juomat.

haitallisimmat aineet hampaille

8 haitallisinta ainetta hampaille

 

1. Nuuska

Nuus­ka sisältää yli 2500 kemikaalia, joista 28 on luokitel­tu karsino­geeniksi eli syöpää aiheut­tavak­si aineek­si. Nuuskan käyt­tö aiheut­taa limakalvo­muu­tok­sia, ham­paiden vär­jäy­tymiä, ien­vetäy­tymiä, pahan­hajuista hen­gi­tys­tä sekä altistaa ham­paiden reiki­in­tymiselle ja par­o­don­ti­it­ille eli ham­paiden kiinnityskudossairaudelle.

 

2. Muut tupakkavalmisteet

Tupak­ka sisältää noin 4000 kemikaalia, joista 50 on luokitel­tu karsino­geeneik­si. Tupakoin­ti heiken­tää elim­istön vas­tus­tuskykyä ja verenkier­toa, hidas­taa suun haavo­jen parane­mista, aiheut­taa ham­paiden vär­jäy­tymiä ja pahan­hajuista hen­gi­tys­tä sekä lisää riskiä par­o­don­ti­it­ille ja suusyövälle. Sähkö­tu­pakan vaiku­tuk­sista suun ter­vey­delle ei ole vielä tarpeek­si tutkimusti­etoa, joten tupakoin­nin lopet­tamiseen suositel­laan ennem­min nikotiinivalmisteita. 

Nikoti­ini­valmis­teista nikoti­inipu­ruku­mi saat­taa aiheut­taa limakalvo­jen ärsy­tys­tä sekä vat­saoire­i­ta. Nikoti­iniko­r­vaus­valmis­teet eivät sisäl­lä karsinogeenejä.

 

3. Alkoholi sekä muut päihteet

Alko­holi voi aiheut­taa suun kuiv­u­mista, eroosio­ta, limakalvo­muu­tok­sia sekä lisätä riskiä suusyövälle. Hait­tavaiku­tuk­sia voi esi­in­tyä myös kohtuukäyt­täjil­lä, mut­ta yleis­es­ti ottaen hai­tat lisään­tyvät kulu­tuk­sen lisään­tyessä. Alko­holi­juomis­sa on usein paljon sok­e­ria. Myös huumeil­la on negati­ivisia vaiku­tuk­sia suun terveydelle.

 

4. Energia- ja urheilujuomat sekä muut happamat, sokeripitoiset juomat

Ener­gia- ja urheilu­juo­mat sekä muut sok­erip­i­toiset juo­mat ovat yleen­sä hap­pamia, mikä yhdessä sok­erin kanssa lisää ham­paan kiil­teen eroosio­ta eli kemi­al­lista liukenemista.

 

5. Sokeripitoiset elintarvikkeet

Sok­erip­i­toi­sista elin­tarvikkeista haitallisimpia ovat ne, jot­ka viipyvät ham­paiden pin­nal­la kauan, kuten esimerkik­si tof­fee. Hap­po­hyökkäys kestää kauem­min, jos syl­ki ei huuh­do elin­tarviket­ta, vaan se jää kiin­ni purupin­toi­hin tai hammasväleihin. 

 

6. Sitrushedelmät

Sitrushedelmien sitru­u­na­hap­po aiheut­taa eroosio­ta eli kiil­teen liuken­e­mista. Sitrushedelmien syömisen jäl­keen olisikin hyvä käyt­tää ksyl­i­toli­tuot­tei­ta tai purskutel­la vedel­lä. Ham­paiden vihlon­ta voi olla oire ham­paan kiil­teen eroosiosta.

 

7. Omenaviinietikka

Ome­navi­ini­etikan ter­veyshyödy­istä kiis­tel­lään asiantun­ti­joiden kesku­udessa, mut­ta ham­paille ome­navi­ini­etik­ka ei ole hyväk­si. Ome­navi­ini­etik­ka sisältää ome­na- ja etikka­hap­poa, jot­ka voivat liuot­taa kiillettä. 

 

8. Tärkkelyspitoiset hiilihydraatit

Tärkkelyspi­toiset hiil­i­hy­draatit hajoa­vat syl­jen vaiku­tuk­ses­ta glukoosik­si, mikä aiheut­taa vas­taavia hait­to­ja kuin sok­erip­i­toi­sis­sa elintarvikkeissa.

 

Ovatko makeutusaineet sokeria parempi vaihtoehto suun terveyden kannalta?

Seu­raa­vat makeu­tu­saineet eivät lisää ham­paiden reikiintymistä:

 • aspar­taa­mi
 • asesul­faa­mi K
 • sukraloosi
 • sakari­i­ni
 • ste­vio­glyko­si­di (ste­via)
 • sor­bitoli
 • man­ni­toli
 • malti­toli
 • iso­ma­l­toosi

Toisaal­ta nämä makeu­tu­saineet voivat ehkäistä ham­paiden reikiintymistä:

 • ksyl­i­toli
 • ery­tri­toli

 

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899