Haital­li­simmat aineet hampaille — Ovatko makeu­tusaineet hyvä vaihtoehto sokerille?

maalis 20, 2021 | Suun terveys

Kohtuus on avainsana monien hampaille haital­listen ruoka-aineiden kohdalla. Esimer­kiksi sitrus­he­delmien sitruu­na­happo aiheuttaa eroosiota eli kiilteen liuke­ne­mista. Siksi onkin tärkeää syödä sitrus­he­delmiä kohtuul­li­sesti, mielellään aterioiden yhtey­dessä. Ksyli­to­li­tuot­teiden käyttö aterioiden jälkeen ehkäisee happo­hyök­käystä tehok­kaasti. Haital­li­simmat aineet hampaille ovat nuuska, tupakka, alkoholi sekä sokeri­pi­toiset ja happamat ruoat ja juomat.

haitallisimmat aineet hampaille

8 haital­li­sinta ainetta hampaille

 

1. Nuuska

Nuuska sisältää yli 2500 kemikaalia, joista 28 on luoki­teltu karsi­no­gee­niksi eli syöpää aiheut­ta­vaksi aineeksi. Nuuskan käyttö aiheuttaa limakal­vo­muu­toksia, hampaiden värjäy­tymiä, ienve­täy­tymiä, pahan­ha­juista hengi­tystä sekä altistaa hampaiden reikiin­ty­mi­selle ja parodon­tii­tille eli hampaiden kiinnityskudossairaudelle.

 

2. Muut tupakkavalmisteet

Tupakka sisältää noin 4000 kemikaalia, joista 50 on luoki­teltu karsi­no­gee­neiksi. Tupakointi heikentää elimistön vastus­tus­kykyä ja veren­kiertoa, hidastaa suun haavojen parane­mista, aiheuttaa hampaiden värjäy­tymiä ja pahan­ha­juista hengi­tystä sekä lisää riskiä parodon­tii­tille ja suusyö­välle. Sähkö­tu­pakan vaiku­tuk­sista suun tervey­delle ei ole vielä tarpeeksi tutki­mus­tietoa, joten tupakoinnin lopet­ta­miseen suosi­tellaan ennemmin nikotiinivalmisteita. 

Nikotii­ni­val­mis­teista nikotii­ni­pu­rukumi saattaa aiheuttaa limakal­vojen ärsytystä sekä vatsa­oi­reita. Nikotii­ni­kor­vaus­val­misteet eivät sisällä karsinogeenejä.

 

3. Alkoholi sekä muut päihteet

Alkoholi voi aiheuttaa suun kuivu­mista, eroosiota, limakal­vo­muu­toksia sekä lisätä riskiä suusyö­välle. Haitta­vai­ku­tuksia voi esiintyä myös kohtuu­käyt­tä­jillä, mutta yleisesti ottaen haitat lisään­tyvät kulutuksen lisään­tyessä. Alkoho­li­juo­missa on usein paljon sokeria. Myös huumeilla on negatii­visia vaiku­tuksia suun terveydelle.

 

4. Energia- ja urhei­lu­juomat sekä muut happamat, sokeri­pi­toiset juomat

Energia- ja urhei­lu­juomat sekä muut sokeri­pi­toiset juomat ovat yleensä happamia, mikä yhdessä sokerin kanssa lisää hampaan kiilteen eroosiota eli kemial­lista liukenemista.

 

5. Sokeri­pi­toiset elintarvikkeet

Sokeri­pi­toi­sista elintar­vik­keista haital­li­simpia ovat ne, jotka viipyvät hampaiden pinnalla kauan, kuten esimer­kiksi toffee. Happo­hyökkäys kestää kauemmin, jos sylki ei huuhdo elintar­vi­ketta, vaan se jää kiinni purupin­toihin tai hammasväleihin. 

 

6. Sitrus­he­delmät

Sitrus­he­delmien sitruu­na­happo aiheuttaa eroosiota eli kiilteen liuke­ne­mista. Sitrus­he­delmien syömisen jälkeen olisikin hyvä käyttää ksyli­to­li­tuot­teita tai pursku­tella vedellä. Hampaiden vihlonta voi olla oire hampaan kiilteen eroosiosta.

 

7. Omena­vii­nie­tikka

Omena­vii­nie­tikan terveys­hyö­dyistä kiistellään asian­tun­ti­joiden keskuu­dessa, mutta hampaille omena­vii­nie­tikka ei ole hyväksi. Omena­vii­nie­tikka sisältää omena- ja etikka­happoa, jotka voivat liuottaa kiillettä. 

 

8. Tärkke­lys­pi­toiset hiilihydraatit

Tärkke­lys­pi­toiset hiili­hy­draatit hajoavat syljen vaiku­tuk­sesta glukoo­siksi, mikä aiheuttaa vastaavia haittoja kuin sokeri­pi­toi­sissa elintarvikkeissa.

 

Ovatko makeu­tusaineet sokeria parempi vaihtoehto suun terveyden kannalta?

Seuraavat makeu­tusaineet eivät lisää hampaiden reikiintymistä:

 • aspar­taami
 • asesul­faami K
 • sukra­loosi
 • sakariini
 • steviogly­kosidi (stevia)
 • sorbitoli
 • mannitoli
 • maltitoli
 • isomal­toosi

Toisaalta nämä makeu­tusaineet voivat ehkäistä hampaiden reikiintymistä:

 • ksylitoli
 • erytritoli

 

Hammas­lääkäri Oulussa ja Iissä

Hammaslääkäri­asema Furka on toiminut Oulussa jo vuodesta 1980 Terve­tuloa luotet­taviin ja kokeneisiin käsiin! Palve­lemme Oulun lisäksi Iin keskus­tassa. Furkaan pääset jousta­vasti ilman pitkiä jonotusaikoja. Furka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimi­piste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimi­piste

Valta­rintie 2
9100 Ii
 050 466 4899