Erikoishammaslääkäri Oulu – Furkassa on mistä valita!

hel­mi 22, 2022 | Suun ter­veys

Erikoisham­maslääkäri on erikois­tunut johonkin ham­maslääketi­eteen erikoisa­loista, kuten esimerkik­si pro­teti­ikkaan ja purentafy­s­i­olo­giaan. Yleisham­maslääkäri ohjaa tarvit­taes­sa erikoisham­maslääkärille tai aika voidaan vara­ta suo­raan erikoishammaslääkärille. 

erikoishammaslääkäri Oulu

Mitä erikoishammaslääkäreitä Furkassa on ja mitä palveluita he tarjoavat erityisesti?

Erikoisham­maslääkärit ovat jatkok­oulut­tau­tuneet oman erikoisalansa asiantun­ti­joik­si. Jo ajan­va­rauk­sen yhtey­dessä voidaan kar­toit­taa tarve erikoisham­maslääkärin palveluille, mut­ta myös yleisham­maslääkäri voi ohja­ta tarvit­taes­sa eteen­päin erikoisham­maslääkärille. Erikoisham­maslääkäril­lä on oikeus 30 %:n hin­nanko­ro­tuk­seen, kun kyseessä ovat oman erikoisalan hoitotoimenpiteet.

 

Protetiikka ja purentafysiologia

Furkas­sa on vah­va osaami­nen pro­teti­ikas­sa ja purentafy­s­i­olo­gias­sa, nimit­täin erikoisalan asiantun­ti­joi­ta löy­tyy peräti neljä: Erk­ki Huja­nen, Rit­va Kuop­pala, Juk­ka Kuop­pala sekä Rit­va Näpänkan­gas. Pro­teti­ikan ja purentafy­s­i­olo­gian eri­ty­isosaamista ovat erityisesti:

  • kiin­teä ham­maspro­teti­ik­ka ja irtoproteesit
  • vaa­ti­va puren­nan kuntou­tus ja hoidon suunnittelu
  • implant­ti ‑pro­teet­tisen hoidon suun­nit­telu ja hoito
  • purentafy­s­i­ologi­nen diag­nos­ti­ik­ka ja hoito

Lue lisää pro­teet­ti­sista hoidoista täältä

 

Suu- ja leukakirurgia

Suu- ja leukakirur­gian erikoisham­maslääkärinä Furkas­sa toimii Väinö Kurt­ti­la, jolle saa varat­tua ajan puhe­li­na­jan­va­rauk­ses­tamme. Suu- ja leukakirur­gisia toimen­piteitä ovat erityisesti:

  • implan­tit
  • ham­paiden leikkauk­sel­liset poistot
  • ham­paan juuren­pään leikkaus

Lue lisää suukirur­gi­sista palveluis­tamme täältä

 

Ien- ja kiinnityskudossairaudet

Ien- ja kiin­ni­tysku­dos­sairauk­sien erikoisham­maslääkärinä Furkas­sa toimii Jus­si Lep­pi­lahti. Tähän par­o­don­tolo­gian erikoisalaan kuu­lu­vat erityisesti:

  • ien­sairauk­sien diag­nos­ti­ik­ka ja hoitosuunnitelma
  • vaa­tivim­mat par­o­don­tol­o­giset hoidot

 

Erikoishammaslääkäri Oulu – Miksi valita hammaslääkärikeskus Furka?

 

Oulun vanhin hammaslääkäriasema

Ham­maslääkärikeskus Fur­ka on aloit­tanut toimin­nan vuon­na 1980 ensim­mäisenä suurem­pana ham­maslääkärikeskuk­se­na Oulus­sa. Ham­maslääkärikeskus Fur­ka täyt­tää 42 vuot­ta tänä vuonna. 

 

Lähellä Oulun sydäntä

Ham­maslääkärikeskus Fur­ka sijait­see Kirkkokadul­la eli aivan Oulun ytimessä kulkuy­hteyk­sien lähellä. 

 

Kilpailukykyinen hinnasto

Ham­maslääkärikeskus Furkan hin­nas­to on kil­pailukykyi­nen eikä toimis­tom­ak­sua veloite­ta. Furkas­sa on käytössä Kelan suorakorvausjärjestelmä.

 

Tarjoamme pitkäaikaisia potilassuhteita

Tutkimusten mukaan samal­la ham­maslääkäril­lä käyn­ti vähen­tää suuhun tehtäviä toimen­piteitä, sil­lä oma ham­maslääkäri pystyy seu­raa­maan poti­laan tilan­net­ta pitkäaikaisesti.

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899